Home Artikelen
Nieuws items


Dag van de Gruun Skut! PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 27 September 2021 08:46

DAG VAN DE GRUUN SCHUT EEN “HILLE SKÔNNE DAG“

De laatste woorden waren de evaluatie van de eerste gruune dag in de maand september. Bijna alles was nieuw op deze dag. Je zou er eigenlijk twee dagen over moeten doen, om alles te laten bezinken. Het weer zat mee, al was er 40% regen voorspeld, maar die was op de terugweg naar het tijdelijk gildehuis niet erg welkom.


Hoogtepunt van de dag was de openluchtmis bij de Sint Antoniuskapel, waar de zegening van een altaarsteen plaats vond. Het was de eerste openluchtmis sinds het ontstaan van het gilde bij de kapel, waarvan de omgeving extra verzorgd was door de gildebroeders, een unieke en knusse gelegenheid voor een H.Mis. Iets voor een nieuwe gildeactiviteit? Ofschoon een diakenviering op het programma stond vanwege de vakantie van pastoor Isaag Jesudass. Zijnvakantiereis kon niet doorgaan en daarom nam hij de gelegenheid te baat om samen met diaken Frank van der Geld in de viering voor te gaan. Verrassend was de opluistering hiervan met toepassing van mechanische muziek van een echte gildemis. Sfeervol vonden de bijna 100 gildebroeders en -zusters met hun familie, buurtgenoten, en belangstellenden. De buurtgenoten konden na zoveel jaren na het stoppen van het rozenkransgebed  op zondagmiddag in de kapel weer eens als middelpunt van hun buurt zien.


Maar er was iets aan de Eucharistieviering vooraf gegaan. Marc Ory, die ruim twee jaar geleden het door hem  gemaakte Sebastianusbeeld aan het gilde schonk, liet nog eens blijken, dat hij het gilde,waarvan hij sinds kort ondersteunend lid is, een goed hart toedraagt en schonk twee zilveren kandelaars welke al direct in gebruik werden genomen, twee wandelstokken met zilveren knop en een antieken leren buidel met honderd euro. Dit was lang geleden de gift, welke een voorvader aan zijn schutterij in Zuid-Limburg ieder jaar schonk. De lunch werd geschonken door de oud-koningin van het gilde Wilma van den Elsen,  waarvoor zij als dank en mede voor de celebranten als een eerbewijs een vendelgroet in ontvangst mocht nemen. Er was hiervoor ruimschoots gelegenheid geweest om herinneringen aan vroeger tijden uit te wisselen en zelfs om met elkaar kennis te maken, zoals de pastoor en de burgemeester deden.

De regen op de terugtocht naar het gildehuis mocht daarom niet deren.

Zelfs de acht jubilarissen namen met kennelijk genoegen  een vendelgroet in ontvangst.

Er moesten  na alle vreugde toch enkele zaken geregeld worden. Er werd weliswaar geen nieuwe deken gekozen, maar in de besloten vergadering kwamen de jaarstukken aan de orde, werd voorzitter Nico Krol herkozen, werd opnieuw een ondersteunend lid toegelaten, bleef de jaarlijks vrijwillige bijdragen op hettzelfde bedrag gehandhaafd en tot verrassing van velen gildebroeder Peter van Hout gekozen tot “lid van verdienste” vanwege zijn jarenlange daadwerkelijk steun aan het gilde door onderhoud van de kapel en omgeving en de zorg voor het zilver. Daarvoor kreeg hij de titel met een luid applaus. Zijn gezin nam er met plezier kennis van.

Nog was er nog niet genoeg geschonken en gepresenteerd, want  de nieuwe gildevlag werd gepresenteerd aan gildeleden en -vrienden. De commissie deed dit met vreugde en kregen de instemming van allen. Als medaillon werd nu eens niet de afbeelding van de patroonheiligen en de gemeente gekozen, maar teruggegrepen op het medaillon van de vlag anno de zestiger jaren. Tijdens de optrekdagmis van 2022 zal de vlag worden gewijd. De oude zijden vlag was een voorwerp van aanhoudende zorg, want was een scheurtje op de ene plaats hersteld viel er enkele maanden nadien weer een nieuwe te betreuren.


Tot slot werd vooruitgekeken naar het jaar 2022 waarin een jubileum wordt gevierd, waarvoor nu het recept van het bier werd gepresenteerd, dat de deelnemers aan de gildemaaltijd konden proeven. Het product smaakt heerlijk en naar meer, aldus de tafelgenoten van de schrijver.  Ter gelegenheid van dit jubileum zal op en rond het kasteel een vrij gildefeest worden georganiseerd, waaraan niet alleen de kringgilden deelnemen, maar worden ook alle gilden in Nederland hiervoor uitgenodigd. De Schützenbruderschaft Sankt Sebastian uit Helminghausen, waarmee het gilde vriendschappelijke banden onderhoudt, heeft zich bij het kennisnemen van deze gildedemonstratie als eerste aangemeld/ Noteer alvast de data van 25 en 26 juni 2022 in uw agenda.

En de bijeenkomst en de huldiging van de jubilarissen samen met hun eigen dankwoord en  een geschenk in natura of in een geldbedrag  werd gelardeerd  van enige drank als schenking van o.a. de tijdelijke hospes van het Ridderhof, de speciaal voor een optrekdagvergadering geschonken gift van wijlen Pieter Penninx, de gift van Marc Ory en de blijheid van het gilde zelf.

Als u  dit alles in u hebt opgenomen zult u vast instemmen met  de evaluatie van de gildevoorzitter

”ne hille skônne dag”.

 

Last Updated on Monday, 27 September 2021 09:17
 
PIETER PENNINX, OUDSTE GILDEBROEDER GRUUN SCHUT, OVERLEDEN. PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 13 April 2020 14:31


Vrijdag , Goede Vrijdag, is het oudste lid van de Gruun Schut, Pieter Penninx in Bakel op zijn kamer overleden. Op 13 april, paasmaandag, zou hij 98 jaar geworden zijn. De planning was dat hij op die verjaardag de uitgestelde vendelgroet zou krijgen, welke op zondag 8 september 2019 wegens de regen moest worden afgelast, nadat hij op die dag op het Kringgildefeest in Liessel geëerd was met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De beperkingen van dergelijke vieringen door het coronavirus werden al eerder uitgesteld. Dat dit echter zou leiden tot afstel daarvan was niet voorzien.
Vrijdag a.s. om half elf wordt Pieter Penninx in Liessel begraven.  Van grote gildeëer kan onder de huidige omstandigheden geen sprake zijn. Slechts 4 gildebroeders mogen bij de begrafenis aanwezig zijn. Het gilde zal verder een erewacht langs de straat van de kerk naar het kerkhofvormen. Zoals het begin van het gildebroederschap  van Pieter in 1944 zonder tromgeluid begon, zo zal ook het afscheid zijn.. Er kan op woensdag en donderdag tussen 10 en 20 uur persoonlijk afscheid worden genoen op het adres Eikenlaan 24, Liessel.


Pieter Penninx was 76 jaar gildebroeder. In januari 1944 werd hij tot nieuwe deken gekozen. Het protocol hierbij was al bijzonder, want het gilde was tijdens de bezettingsjaren 1940/45 een verboden vereniging en openbare uitingen waren verboden. In alle vroegte werd de kerkdienst gehouden, waar de broeders en zusters in burger aanwezig waren. In gildehuis Hotel de Keizer werden de gildekostuums aangetrokken en na verkiezing van Pieter werd zelfs nog een statiefoto gemaakt. Daarna gebeurde alles met de stille trom. Geen traktaties onderweg en een gildeavond met beperking op de boerderij aan de Paashoefsedijk. Enige drank was tegen graan en boter geruild, zodat er toch feestvreugde was. Want voor Pieter was het toch een hoogtijdag. Hij had al langer geoefend als vendelier en kon al in 1945 officieel optreden. Hij vertegenwoordigde het gilde tijdens de grote manifestatie in Amsterdam tijdens het gouden regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Op kringdagen behaalde hij prijzen als vendelier. Hij was de grote promotor van de oprichting van vendelgroepen in de Kring Peelland en in heel Noord-Brabant. Hij was een bekend jurylid en gaf demonstratie. Dat deed hij nog voor de door hem opgerichte vendelgroep van het gilde kort na zijn 90e verjaardag. Hij demonstreerde daar enkel acrobatische vendeloefeningen.
Vanwege al deze verdiensten werd hij bij de viering van zijn 75-jarig lidmaatschap benoemd tot Lid van verdienste van het gilde. Dat verliest in hem een trouw en actief lid. Moge hij rusten in vrede.

 
STEFAN VAN ZEELAND BESTUURSLID KRING PEELLAND PDF Print E-mail
Written by Teun   
Saturday, 21 March 2020 11:53

De Bond van Schutttersgilden Kring Peelland is in 1935 in Gemert opgericht. De aanleiding is wellicht geweest, dat de medeorganisatoren van het schuttersfeest van het Sint-Jorisgilde Gemert twee eminente Gemertenaren waren, t.w. Dokter Pannekoek en de directeur van De Eendracht (melkfabriek). Kennelijk hebben zij als zodanig ervaren, dat een overkoepelend orgaan voor de gilden in Peelland nuttig en nodig was. Niet alleen vond de oprichting in Gemert plaats, maar de beide heren waren respectievelijk voorzitter en secretaris. Daarnaast had ook het lid van het Sint-Antoniusgilde, Antoon Jaspers, zitting in het bestuur.

De voorzitter van de bond in de jaren zestig was Alfons Niessen ut Helmond, die zich in 1964 tot koning van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde schoot en daarmee ook gildebroeder van dat gilde werd en tot zijn dood ook bleef.

Luitenant Jac Huijbers was nadien enkele perioden penningmeester van de kring en na zijn aftreden werd hij benoemd tot erelid. Na zijn aftreden had het groene gilde geen vertegenwoordiger meer in het bestuur, waarvan de leden bij voorkeur afkomstig moesten zijn uit een gilde uit een van de dorpen van het werkgebied. Omdat Gemert al vertegenwoordigd was door een gildebroeder van het Sint-Jorisgilde, was er voor een tweede Gemertenaar geen plaats. Na diens aangekondigde aftreden werd wederom  geworven voor een Gemertse gildebroeder in het bestuur, bij voorkeur een jonger lid. In de sindsdien gehouden algemene vergaderingen van het Sint Antonius en Sint Sebastiaan Gilde werd dat meermalen besproken en aandrang op jongere leden uitgeoefend om zich hiervoor beschikbaar te stellen. Dat is utieindelijk gelukt in de persoon van de 50-jarige Stefan van Zeeland, al 26 jaar lid van de “Gruun Schut”.

Tijdens de jongste vergadering van de Bond op 7 maart jl. in Liessel werd hij als zodanig gekozen en geïnstalleerd. Dat was twee dagen na zijn 50ste verjaardag, welke op diezelfde dag met de gildebroeders zou worden gevierd. De vreugde om zijn uitverkiezing was een bijzondere reden om op zijn nieuwe functie nog eens extra te toasten.

Last Updated on Saturday, 21 March 2020 11:54
 
EN DE NIEUWE DEKEN IS: MARCEL VAN ZEELAND UIT DE HOEF. PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 27 January 2020 12:39


De vendeliers van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert hadden zaterdagmorgen 25 januari jl. al vier vendelgroeten gebracht bij de kapitein, de geestelijke en wereldlijke overheid en jubilarissen, toen zij om 12 uur de besloten vergadering begonnen. Voor de tamboers waren die vier tromsessies in driekwartsmaat nog niet voldoende, want in de besloten vergadering was het hun taak om drankjes in te schenken.

De christelijke groet werd uitgesproken en het zingen van het Sint-Antoniuslied. De verkiezing van een nieuwe deken begon met het bekendmaken van de voordracht van drie personen. Ah’s en oh’s klonken op als tekenen van herkenning en verwondering. Gildebroeders en -zusters begonnen de openlijke stemming met als resultaat een overgrote meerderheid voor 20-jarige Marcel van Zeeland. Voor Marco Vissers en Luuk van Lijssel was er geen kans. Vreugde heerste alom. De hoofdtamboer tromde het resultaat op het Ridderplein uit en tamboer Joost van Zeeland had de eer de verkiezing van zijn neef aan de familie en buurt bekend te maken. Er werd zes ondersteunende leden toegelaten en twee aspirant-gildebroeders stemmingen betroffen zes ondersteunende leden en twee aspirant Dirk van den Boomen en Stijn Emonds die ’s middags al optraden.

Kapitein Willy Tielemans met het stembord:

De waarnemend voorzitter – voorzitter Nico Krol kon wegens droeve familieomstandigheden niet als zodanig optreden – kon drie 40-jarige leden – Wim Vissers, ouderling en Peter Heesakkers en Toos Verhagen-van Lijssel, ondersteunende leden gedurende 40 jaar - huldigen en daarna ook nog Harrie en Gerda Donkers, Harrie al lange tijd lid van het gilde, maar schoot zich 25 jaar geleden als koning en trad in ons gilde als actief lid, koos Gerda v.d. Rijt als zijn koningin samen nu gehuldigd voor dit 25-jarig jubileum.Geschenken werden aangeboden en geschonken. Teun Brouwers trad af als secretaris, maar blijft nog enkele taken doorzetten. Als blijk van waardering van zijn werkzaamheden de afgelopen 8 jaar werd hij verkozen tot "Lid van Verdienste."

Jubilarissen 2020:

Nieuwe deken Marcel van Zeeland met koningspaar Harrie en Wilma v.d. Elsen.


Na de “groene” soep trok het gilde op naar De Hoef waar familie, buurt en nieuwe deken klaar stonden in afwachting van de installatie. Broodjes, koffie en een drankje gingen aan de installatie. De afgaande deken mocht de nieuwe regerende deken ontdoen van zijn functionele tekenen en deze omhangen bij de nieuwe deken. En dan kwam de verrassing, want de anderhalf jaren oude Suus Damen uit de buurt mocht de dekenhoed opzetten.

Afgaande deken en regerende deken, Sjoerd Rooijackers en Luuk v.d. Elsen doen behendig de nieuwe sjerp om bij de nieuwe deken:

De Goudse pijp werd door gildebroeders gestopt en met enige moeite in brand gestoken om de nieuwe deken in staat te stellen enkele trekjes te doen en verder de pijp maar pijp te laten, want roken had niet zijn voorkeur.

Hij werd ingehuldigd met een vendelgroet en toen, ja toen was de Kasteellaan getuige van de traktatietocht verzorgd door de vriendengroep naar het gildehuis. Geen huizen staan langs de laan, deze keer bij elke boom wel drankjes en soms hapjes.

Om half zeven werd de hospes uit de Ridderhof begeleid voor de vendelgroet aan hem voor alle moeite van de dag. De ruim voorziene maaltijd kon beginnen om te sterken voor de gildeavond. Op de drukke receptie waren er felicitaties van familie, buren en vrienden, maar ook van de zustergilden Sint Joris en Sint Willibrordus. Daarna begon de gildeavond met drie dansen op het ritme van de trom, zoals vroeger gebruikelijk was. De stemming zat er vroeg in maar steeg in enthousiasme met de traditionele polonaise met de nieuwe deken op de schouders, na het middernachtelijk uur gevolgd met een polonaise met een jarig bestuurslid. Einde van de geslaagde gildedag was de “eikesmaaltijd” bij de nieuwe deken.
En toch, en toch waren veel gildebroeders en -zusters zondagmorgen in de kerk om hun overleden voor-gangers te gedenken. De bezoeken aan het “rooi” en “gruun” gildehuis, waren het definitieve einde van de feestviering.

 
GRUUN SCHUT KIEST NIEUWE DEKEN PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 20 January 2020 14:27


In de oude Karte van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert, het oudst bekende exemplaar is in 1699 door Landcommandeur Baron van Wassenaar goedgekeurd, is de verplichting opgenomen om ieder jaar een of twee nieuwe dekens te benoemen, die tot taak hebben om samen met de kapitein het gilde te besturen..

Optrekdag vroeger
Hoe een optrekdag in 1935 verliep heeft de schrijver van volksgebruiken D.J.v.d.Ven uitvoerig beschreven. Sindsdien zijn enkele veranderingen aangebracht. De optrekdag wordt nu op een zaterdag gevierd en niet meer op een dinsdag  in januari, welke het dichtste bij het feest van Sint Antonius ligt. Tussen Sint-Antoniusdag en de optrekdag moet nu minstens een vrijdag liggen voor het houden van de belvaanavond. De nieuwe deken wordt niet meer nar huis gebracht, maar wordt van zijn woonhuis naar het gildehuis begeleid. De beide teerdagen van vroeger zijn samengevoegd met de optrekdag. Het aanzeggen en uitnodigen voor de optrekdag is van de dag daarvoor nu verplaatst naar een zaterdag vóór de optrekdag.

Optrekdag 2020
De compriessie is gehouden, het aanzeggen en verzuuken heeft op 11 januari jl. plaats gehad, De Sint-Antoniusdag – Mortelzondag – is gevierd en nadat de financiële verplichtingen op de belvaanavond op 24 januari a.s. zijn vervuld, staat niets de optrekdag meer in de weg.

De belangrijkste gebeurtenis daarvan op 25 januari a.s. is de keuze van een nieuwe deken. De dag wordt dit jaar, wegens onvoorziene omstandigheden niet bij Grand Café De Keizer, maar in het Ridderhof gevierd. De keuze geschiedt achter gesloten deuren en openlijk. Dat is zogezegd de finale van de keuze. Vol interesse wordt naar het keuzebord gekeken als dit wordt omgedraaid, vooral naar de eerste naam van de drie personen, jonge mannen  vanaf 18 jaar én ongehuwd, resultaat van de zoektocht van kapitein en voorzitter.

De stemming geschiedt door het plaatsen van een “turfje”- rechtstaand streepje door actieve gildebroeders en ouderlingen. Als de uitslag bekend is maakt de hoofdtamboer de keuze bekend - dit jaar in de “straot” – en een collega meldt de keuze aan de familie en de buurtvoorzitter. De buurt zorgt voor het vernieuwen van de dekenhoed en voor de versiering van het huis van de nieuwe deken. Bij de installatie voor het ouderlijk huis zet een buurmeisje deze hoed op het hoofd van de nieuwe deken en een ander reikt de Goudse pijp over  stopt deze met tabak en steekt er de brand in. Na de vendelgroet trekt het gilde op naar het gildehuis . Onderweg wordt er door aanwonenden getrakteerd, een oude traditie en gewaardeerd door nieuwe deken en gilde.

Andere keuzes en zakelijke aangelegenheden
De keuzes gaan over her/benoeming van bestuursleden, toelating van nieuwe leden – dit jaar met name Diny Tielemans, Anita Brouwers, Sanne en Maud v.d. Eijnden, Wiljan en Helma Rooijackkers-van Rooij, Dirk van den Boomen, Stijn Emonds -  de financiële jaarstukken, het organisatorisch verslag en de regeling grondgebruik. De laatste twee personen moeten daarna nog toegelaten worden bij de gildegroep. Na het bezoek aan de burgemeester wordt hen voor het Ridderhof een vendelgroet aangeboden.

Programma
Het programma van de optrekdag luidt als volgt:
7.30 uur Kapiteinsontbijt bij de familie Tielemans, Burgemeester Rietmanstraat 38, waarna een  
vendelgroet wordt gebracht.
9.30 uur Gildemis in de Sint-Janskerk met aansluitend vendelgroeten aan de pastor en aan
Burgemeester Michiel van Veen, die daarna de erewijn aanbiedt.
11.30 uur Vendelgroet aan de jubilarissen voor het Ridderhof.
12.00 uur Besloten gildevergadering.
12.45 uur Huldiging jubilarissen.
14.15 uur Vertrek naar woonhuis nieuwe deken.
15.30 uur Installatie nieuwe deken, vendelgroet en vertrek naar het gildehuis..
19.00 uur Gildemaaltijd en aansluitend gildeavond.
21.00 uur Receptie voor gilde, nieuwe deken en jubilaris.

Jubilarissen
Wegens langdurig lidmaatschap worden gehuldigd Wim Vissers, nieuwe deken van het jaar 1980 en tot 1996 piekendrager, daarna ouderling, Peter Heesakkers 40 jaar ondersteunend lid, en bij eerste verzoek altijd bereid de schut van dienst te zijn met beschikbaarstelling van zijn locatie en aanhangwagentje, trouw aanwezig bij gildeactiviteiten, Toos Verhagen van Lijssel, 40 jaar ondersteunend lid uit de familie Martien van Lijssel-Geene, twee broers waren standaardrijder van het gilde, Enrico van den Elsen, deken van het jaar 1995 en actief als piekendrager gebleven tot 1999. Tot slot worden Harrie Donkers en zijn echtgenote Gerda zijn 25 jaar lid. Harrie schoot zich in 1994 en 2004 tot  koning en koos Gerda tot koningin. In de tussenjaren en weer vanaf 2006 is hij zilverdrager. Harrie toont zijn kookkunst op Mortelzondag als de schut bij hem te gast is voor de erwtensoep.

Offermis

De overleden gildebroeders en -zusters van vorig jaar en eerdere jaren  worden niet vergeten. In de Offermis pop zondag 26 januari wordt voor hun zielenrust gebeden, De H. Mis in de Sint-Janskerk begint om elf uur. Na de  zegen draagt de kapitein het rouwvaandel naar het gildealtaar. Gildebroeders en -zusters en ondersteunende leden offeren daar zoals vroeger in een plechtige uitvaartdienst.
De feestelijkheden worden besloten met de koffie bij “Dientje” en voor het definitief besluit bij het “Ridderhof”.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 21

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.