Home *Nieuws*
Nieuws items


EEN FIETSTOCHT EN DAN BLOTE VOETEN PDF Print E-mail
Written by Teun   
Tuesday, 02 June 2015 09:12

Meestal wordt een gilde of een individueel lid afgebeeld in gildekostuum.
Dat is niet altijd het geval, want er zijn binnen een gilde veel
activiteiten mogelijk, waarvoor het gildekostuum niet nodig is of zelfs
lastig is. Een daarvan is bijvoorbeeld een fietstocht. Het gilde houdt ieder
een fietstocht voor gildebroeders, ouderlingen en ondersteunende leden met
hun partners. Het is een gelegenheid om met elkaar te praten en ook om iets
te leren. Als je bijvoorbeeld naast iemand fietst, die goed thuis is in de
natuur, kun je gewezen worden op een ree, die haar kop uitsteekt boven het
gras, op een konijn op de vlucht, maar ook dat een door de bliksem getroffen
boom gauw sterft.
Zondag 31 mei jl. was de jaarlijkse fietstocht van het gilde. De route en
het einddoel waren geheim. Alleen de uitzetter van de tocht is dat bekend.
Dit keer voerde de tocht door De Hoef, De Derde Steeg, de steile brug over
de grensrivier De Snelle LOOP een parcours over Laarbeeks gebied om via het
natuurgebied De Biezen in De Mortel. De leegstaande loods van ondersteunend
lid Peter Heesakkers was gekozen als pauzeplaats.  Tafels, kopjes, koffie en
koeken stonden klaar. Het kleurrijk gezelschap vult de ruimte en schept
gezelligheid. De onderlinge communicatie klonk hard genoeg. Uit fietstassen
werden trommeltjes en plastic builtjes te voorschijn gehaald waarin de lunch
opgeborgen was. Voordeel van zo'n informele lunch is, dat je niet verplicht
aan tafel hoef te zitten, maar ook eens naar buiten te lopen. Donkere wolken
dreven over en daar vielen ook de eerste druppels regen.
De activiteit bestond uit een lijst met oude Gemertse woorden. Aan de
gildebroeders en -zusters werd gevraagd om daar de Nederlandse benaming voor
te geven. Dat viel nog niet mee. Geboren en getogen Gemertenaren hadden er
moeite mee. Niemand slaagde er in om alle 28 woorden juist te benoemen. Dat
was ook niet nodig, want het was geen wedstrijd en er waren geen prijzen. De
uitslag werd bekend gemaakt na de traditionele fritesmaaltijd bekend
gemaakt. Maar voor de groep daar aankwam moest eerst nog een route van 10
km. afgelegd worden over zandpaden, verharde en met puin verharde wegen in
de Mortelse Peel, De Sijp en langs de Middenpeelweg naar Elsendorp en via de
fietspad naar de Boerengolf en het Blote Voetenpad langs de Zeelandsedijk,
voor vele, maar niet alle, fietsers onbekend. De pauze begon met koffie en
met uit eigen zak betaalde munten kon je kiezen uit vele dranken.
Op verzoek tijdens een toespraak van de eigenaresse werden schoenen en
kousen uitgetrokken, de broeken opgerold om aan dé attractie, t.w. van de
dag te beginnen het lopen, klimmen en evenwichtsoefeningen van het blote
voetenpad. Er waren maar enkele routebeschrijvingen en iedereen volgde de
mensen vooraan. Dat deze vergaten de weg over te steken werd hen niet
kwalijk genomen. De zwarte voeten van het modderpad konden i een vijver
daarna worden schoongespoeld en aan het einde van de tocht langs beelden van
varkens, eenden, ganzen, honden en een heuse grafzerk kon de rest van het
vuil onder de stralen van de tuinslang van de voeten verwijderd worden om
deze dan met gras te drogen, ofschoon de initiator van de tocht toch voor
een handdoek had gezorgd.
Hinderlijke regen, niet veel maar toch genoeg om voor te schuilen, dreef de
deelnemers in de overkapte buitenruimte of een plaats onder het afdak. Een
eindelijk, om half vijf, kwam de lang verwachte frites met kroket, frikandel
of bamibal. Dat, noemen we het "diner" moest binnen gebruikt worden. Dat was
maar goed ook, want de miezerige regen werd een echte regen en dan zit je
binnen toch beter dan buiten. Nadat de uitslag van de Gemertse woordenkwis
bekend was gemaakt, koos iedereen het juiste ogenblik om de zeven kilometer
naar Gemert te fietsen. Sommigen werden tijdens de eerste helft van de rit
vergast op hemelwater, maar hoe dichter men bij Gemert kwam hoe minder dan
deze viel  om uiteindelijk helemaal weg te blijven in Gemert.
Een gilde op de fiets en zonder prijs maar met veel gezelligheid. Een mooie
dag. Dank voor de organisatoren.

Last Updated on Tuesday, 02 June 2015 09:12
 
VIERDE GILDEREIS NAAR SAUERLAND PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 28 May 2015 06:36

Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli a.s. heeft het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert opnieuw een reis naar het Sauerland georganiseerd. De reis gaat naar het dorpje Bleiwäsche, behorend tot de gemeente Wünneberg. De plaatselijke Heimatschützverein Bleiwäsche heeft het gilde uitgenodigd om meer fleur te geven aan het plaatselijke Schützenfest, in principe het jaarlijkse koningschieten. Dat feest duurt daar maar liefst drie dagen en is gecombineerd met een plaatselijke kermis.
Het is een bekend feit, dat de schuttersverenigingen in Duitsland – en dat vooral in de dorpen – een groot ledenbestand kennen. Dat is in Bleiwäsche ook het geval. Het dorp heeft rond 2000 inwoners, maar de belangstelling voor dit feest is algemeen. Dat uit zich niet alleen in de belangstelling langs de kant bij de feestelijke optocht, maar ook ’s avonds in het eigen schutsgebouw, waar alle activiteiten zich afspelen, ook de dansavonden.
Dat het koningschap daar populair is blijkt bijvoorbeeld ook uit de belangstelling voor het koningschieten. Op 17 januari jl. is het maken van de koningsvogel onder de leden geveild. De opbrengst was maar liefst € 1.000,-. Het betekent dikwijls dat de koper zich kandidaat stelt voor het koningschap..
Het programma van de drie dagen luidt:
Zaterdag; afhalen van de koningsvogel en van de jubileumkoningen. Daarna is de schuttersmis in de kerk,  aansluitend een taptoe en tot besluit van de dag het eerste bal.
Zondag: dodenherdenking, huldiging jubilarissen weer een feestelijke danspartij.
Maandag:  het schuttersontbijt met aansluitend het koningschieten, in de middag gevolgd de feestelijke optocht met het afhalen van het nieuwe koningspaar. Het paar inspecteert dan de opgestelde schutterijen en muziekkorpsen. Op een centrale plaats brengt Gemertse Gilde het nieuwe koningspaar met uiteraard de hofstoet en de overheid van de schutterij, een vendelgroet. In de hal wordt het koningspaar en de hofstoet  geëerd. Tot slot van de feestelijkheden is er het afsluitende koningsbal.
Uit ervaring weten de Gemertse gildebroeders, dat de polonaises uithoudingsvermogen kosten en zich op tafels moeten houden als het  koningspaar wordt toegezongen.
Op dinsdag reist het gilde terug naar huis met pauze tijdens een lunch als pauze.
Dinsdag 9 juni a.s. vindt om half negen in Gildehuis Hotel de Keizer een bijeenkomst plaats van de deelnemers. Daar wordt het volledige programma bekend .

 

Last Updated on Thursday, 28 May 2015 14:30
 
PROCESSIE NAAR HANDEL PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 28 May 2015 06:34

Jaarlijks wordt op Hemelvaartsdag de processie van Gemert naar het Mariabedevaartsoord Handel gehouden. Het is een van de oudste, zo niet dé oudste processie van een parochie naar Handel. Die van Valkenswaard kwam eerst na 1648 tot stand, toen de katholieke eredienst, behalve in Gemert, overal verboden was. De benoemde pastoor van Valkenswaard kon zijn pastoraat daar niet uitoefenen. Daarom nodigde hij de parochianen uit om jaarlijks naar Handel te kome, waar dat wel mogelijk was. Voor hem was dat het enige contact met zijn gelovigen. De pastoor was Gemertenaar van geboorte en bleef na zijn benoeming ook daar wonen. De Valkenswaardse processie is de grootste bedevaart naar het bedevaartsoord. Ook nu nog nemen daaraan ca. 1500 gelovigen aan deel, onverlet het aantal dat met de auto in Handel aanwezig is.

Sinds de beginjaren is de datum van de processie enkele keren verplaatst. In de historie is de datum van 8 september – feestdag van de H.Maria Geboorte – en ook Pinksteren bekend. Hoewel de deelname van de bevolking vooral in de laatste jaren is teruggelopen, blijven de organisatoren vasthouden aan de processie. De meer- of mindere deelname is ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Deze waren dit jaar gunstig, dus was ook het aantal deelnemers groter dan vorig jaar.

Al een groot aantal jaren trekt het gilde mee vanaf de kerk van Sint Jans Onthoofding, waar  de processie begint in de volgorde: misdienaars, O.L.Vrouwebruiden, O.L.Vrouwebroederschap, Gilde, bedevaartgangers en Harmonie Excelsior.

In Handel wordt de processie tegemoet gekomen door parochiepriesters en het Sint-Jorisgilde. Bij sacristie worden de celebranten afgehaald, dit Pater Piet Delisse en diaken Jos v.d. Bosch, en naar het openluchtaltaar begeleid, waar de viering plaats vindt.

foto Johan vd Laar.

Zoals in H.Missen, waar de gilden aanwezig zijn, werd ook nu weer de vaandels gepresenteerd.

Na de H.Mis wordt de geestelijkheid weer begeleid naar de sacristie van de parochiekerk. Het gilde trok toen verder naar de woning van gildebroeder Leo van den Elsen, die een goede gelegenheid heeft om de gildebroeders te ontvangen met koffie, cake en krentenbrood. Deze keer kon het gilde zelfs nog genieten van een heerlijk lentezonnetje.

Na het einde van de processie bij de kerk trok het gilde niet op naar het gildehuis, maar maakte dankbaar gebruik van de vraag van ondersteunend lid om de “Biergarten” te openen, welke hij bij nog jong etablissement had ingericht. Uiteraard werd er Duits bier gedronken uit de halve liter flessen.

Als eenmaal de smaak van bier geproefd blijft het doorgaans niet tot de ene consumptie beperkt en voor hen is er dan een lange “derde helft”.

 

 

 

Last Updated on Thursday, 28 May 2015 14:31
 
INSTALLATIE PASTOOR BONTEN PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 28 May 2015 06:33

Per 1 januari 2015 zijn de zes parochies van Gemert-Bakel gefuseerd tot één parochie met de H.Willibrorduus als patroon. Tot pastoor van de nieuwe parochie werd benoemd  Pater J.Bonten, pastoor van de parochie O.L.Hemelvaart Handel.
De installatie werd uitgesteld tot zondag 1 maart 2015. Alle voormalige zelfstandige parochies waren in de Hoogmis in de Sint-Janskerk te Gemert, de nieuwe hoofdparochiekerk, vertegenwoordigd, evenals het nieuwe parochiebestuur. De installatie werd verricht door hulpbisschop Mutsaers van ’s-Hertogenbosch.
Aangezien de beide Gemertse gilden, t.w. Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde en het Sint-Jorisgilde   van oudsher een betekenende band hebben met de kerk, waren deze  ook nu weer aanwezig om de nieuwe herder van de pastorie naar de kerk te begeleiden , samen met het zustergilde van den H.Willibrordus uit Bakel.
Zoals gebruikelijk tijdens een Eucharistieviering werden  tijdens de consecratie voor het eerst de drie gildevlaggen gepresenteerd. Na de H.Mis werd de eed van trouw aan het nieuwe kerkelijk gezag, dat van Bisschop Mutsaers en de nieuwe pastoor Bonte hernieuwd.
Het was jammer, dat wegens de beperkte ruimte op het pastorieplein slechts door twee vendeliers van ieder gilde het geijkte eerbewijs aan de nieuwe pastoor kon worden gebracht.
De pastoor zowel als de bisschop dankten de vendeliersmet een handdruk. Alle gildebroeders boden hun gelukwens aan de nieuwe pastoor aan met daaraan verbonden de wens voor een vruchtbare samenwerking.

Foto Johan vd Laar

Last Updated on Thursday, 28 May 2015 14:32
 
OPTREKDAG 2015 PDF Print E-mail
Written by Lau en Teun   
Tuesday, 27 January 2015 15:48

EEN OPTREKDAG BEGINT MET SNEEUW EN GLADHEID, AAN HET EIND EEN NIEUWE DEKEN.

De oma van nieuwe deken Thijs Adam uit Handel liet haar vreugde over zijn verkiezing blijken met de woorden “dit is veel leuker als onze zestigjarige bruiloft!”. Deze blijheid werd ingegeven omdat haar broer Jacq in april 2014 overleed en de naam Huijbers uit het gilde verdween. Nu was Thijs als een eerbewijs aan broer Jac en kwam zijn familie weer terug in het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert. Nieuwe deken, ouders en grootouders genoten van de eer en de belangstelling van het gilde.

De optrekdag begon met sneeuwbuien en gladde wegen. Na het kapiteinsontbijt moest de vendelgroet aan de kapitein afgelast worden tot een latere datum. De weg van het gildehuis naar de kerk leed nog steeds onder de sneeuwval en gladheid. Één gildebroeder schoof op de kerkweg zelfs onderuit, gelukkig zonder ernstige gevolgen.
Voor pastoor Jan Bonten was het zijn eerste optrekdag In Gemert en getuige zijn dankwoord na de vendelgroet had hij ervan genoten.

Burgemeester Jan van Zomeren  genoot van de vendelgroet te zijner ere op een wit Ridderplein. De negen vendeliers leverden dan ook een vlekkeloze presentatie in een witte wereld.

De burgemeester liet dat  in zijn toespraak voorafgaande aan de erewijn duidelijk blijken en gaf aan blij te zijn met de beide plaatselijke gilden en hun prestaties in 2014, vooral die  van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde. De erewijn, groenachtig van kleur, smaakte “de gruun” des te beter.

De vijf jubilarissen van het gilde genoten na de erewijn eveneens van het eerbewijs, dat hen werd gebracht, evenals van de woorden, welke voor hun trouw door vicevoorzitter Fons van Katwijk aan hun adres werden uitgesproken. Deze woorden werden bevestigd door de jubilarissen en familieleden in antwoord op de huldigingswoorden. Geschenken werden in de vorm van financiële schenkingen uitgewisseld met zilveren schilden en schilderijen van een koningschap.

Dat was nog niet alles op deze optrekdag, want aan het begin van de besloten vergadering in het gildehuis brachten de gildebroeders en de ouderlingen openlijk hun stem uit voor de keuze van een nieuwe deken, al sinds eeuwen een hoogtepunt van een optrekdag. De 21-jarige Thijs Adam uit Handel, telg van de groene familie Huijbers, werd met grote meerderheid van stemmen gekozen. Tamboers lieten de keuze weten op het Ridderplein en de hoofdtamboer toog naar Handel om dat feit aan de familie te laten blijken.


Het gilde verplaatste zich daarna naar Handel om daar de installatie vorm te geven, zoals dat volgens het eeuwenoud protocol moet geschieden. De nieuwe deken van het vorig jaar legde zijn onderscheidingstekenen af, welke nu Thijs Adams gedurende een jaar sieren. De laatste handelingen van de installatie waren voorbehouden aan twee jongedames van de buurt Mariahofke. Loif van Berlo en Eefke Leenders zetten de dekenshoed op het hoofd van de stralende jongeling en de ander reikte de Goudse pijp over en stak er daarna – met enige moeite dat wel – de brand in.

Het gilde eerde haar nieuwe broeder met een vendelgroet, nu niet op een witte, maar wel natte straat. Daarna begon de 4 km. lange tocht naar het gildehuis. In Gemert is het gebruikelijk, dat de nieuwe deken en het gilde onderweg worden gefeliciteerd onder aanbeding van een versterking. Twintig keer gebeurde dat en zodoende duur de tocht maar liefst twee-en-een half uur. De vijfde vendelgroet van de dag was voor hospes Bart Bressers.
De kou in de lijven werd verdreven door een warme maaltijd met maar liefst 90 deelnemers, de receptie waar ook vertegenwoordigers van de beide zustergilden uit Gemert-Bakel zich lieten zien. Tot slot was er de feestavond, welke traditiegetrouw door de tamboers van het gilde werd geopend met enkele dansen op de trom als herinnering aan de vroegere optrek- en teerdagen, waarop voor alle dansen het ritme werd getromd door de tamboers.
Na een lange dag keerden de gildebroeders in de vroege nachtelijke uurtjes naar huis om uit te rusten om de volgende dag de overledenen te gedenken.

 

VIJF JUBILARISSEN Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert
Vice-voorzitter Fons van Katwijk, huldigde tijdens de optrek/teerdag  van de Gruun Schut vijf jubilarissen, samen goed voor 230 lidmaatschapsjaren, een gemiddelde van 47,5 jaar.  Zestig jaar droeg Noud Rooijakkers met zich mee. Hij was tamboer van 1954-1968. Mari van den Elsen, nieuwe deken in 1965. Nadien werd hij ouderling en in 1993 als gildemeester en penningmeester, het laatste tot 2014. Ad Kruijsen, voormalig hospes van Gildehuis Hotel de Keizer was koningbegeleider van de eerste vrouwelijke koning. Na die tijd was hij ouderling. Peter Brouwers, nieuwe deken van het jaar 1975. Na zijn huwelijk in 1979 en het vertrek naar Boekel bleef hij vendelier tot 1983, toen hij een melkveebedrijf begon in Rijkevoort en als ouderling aan het gilde verbonden. Carla Lindner-Wilbrink werd door haar man Peter in 1974 tot koningin gekozen. Als  Utrechtse leerde zij snel het gilde en zijn gewoonten kennen. In 1982 schoot zij de koningvogel naar beneden en werden de rollen omgekeerd, zij koning, haar man koningbegeleider.

Natuurlijk ontvingen allen een geschenk van het gilde en vereerden zij het gilde met een gift. De families bleven niet achter en lieten merken hoe diep het gilde in families is geworteld.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 7 of 20

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.