Home Artikelen
Nieuws items


INSTALLATIE PASTOOR BONTEN PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 28 May 2015 07:33

Per 1 januari 2015 zijn de zes parochies van Gemert-Bakel gefuseerd tot één parochie met de H.Willibrorduus als patroon. Tot pastoor van de nieuwe parochie werd benoemd  Pater J.Bonten, pastoor van de parochie O.L.Hemelvaart Handel.
De installatie werd uitgesteld tot zondag 1 maart 2015. Alle voormalige zelfstandige parochies waren in de Hoogmis in de Sint-Janskerk te Gemert, de nieuwe hoofdparochiekerk, vertegenwoordigd, evenals het nieuwe parochiebestuur. De installatie werd verricht door hulpbisschop Mutsaers van ’s-Hertogenbosch.
Aangezien de beide Gemertse gilden, t.w. Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde en het Sint-Jorisgilde   van oudsher een betekenende band hebben met de kerk, waren deze  ook nu weer aanwezig om de nieuwe herder van de pastorie naar de kerk te begeleiden , samen met het zustergilde van den H.Willibrordus uit Bakel.
Zoals gebruikelijk tijdens een Eucharistieviering werden  tijdens de consecratie voor het eerst de drie gildevlaggen gepresenteerd. Na de H.Mis werd de eed van trouw aan het nieuwe kerkelijk gezag, dat van Bisschop Mutsaers en de nieuwe pastoor Bonte hernieuwd.
Het was jammer, dat wegens de beperkte ruimte op het pastorieplein slechts door twee vendeliers van ieder gilde het geijkte eerbewijs aan de nieuwe pastoor kon worden gebracht.
De pastoor zowel als de bisschop dankten de vendeliersmet een handdruk. Alle gildebroeders boden hun gelukwens aan de nieuwe pastoor aan met daaraan verbonden de wens voor een vruchtbare samenwerking.

Foto Johan vd Laar

Last Updated on Thursday, 28 May 2015 15:32
 
OPTREKDAG 2015 PDF Print E-mail
Written by Lau en Teun   
Tuesday, 27 January 2015 16:48

EEN OPTREKDAG BEGINT MET SNEEUW EN GLADHEID, AAN HET EIND EEN NIEUWE DEKEN.

De oma van nieuwe deken Thijs Adam uit Handel liet haar vreugde over zijn verkiezing blijken met de woorden “dit is veel leuker als onze zestigjarige bruiloft!”. Deze blijheid werd ingegeven omdat haar broer Jacq in april 2014 overleed en de naam Huijbers uit het gilde verdween. Nu was Thijs als een eerbewijs aan broer Jac en kwam zijn familie weer terug in het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert. Nieuwe deken, ouders en grootouders genoten van de eer en de belangstelling van het gilde.

De optrekdag begon met sneeuwbuien en gladde wegen. Na het kapiteinsontbijt moest de vendelgroet aan de kapitein afgelast worden tot een latere datum. De weg van het gildehuis naar de kerk leed nog steeds onder de sneeuwval en gladheid. Één gildebroeder schoof op de kerkweg zelfs onderuit, gelukkig zonder ernstige gevolgen.
Voor pastoor Jan Bonten was het zijn eerste optrekdag In Gemert en getuige zijn dankwoord na de vendelgroet had hij ervan genoten.

Burgemeester Jan van Zomeren  genoot van de vendelgroet te zijner ere op een wit Ridderplein. De negen vendeliers leverden dan ook een vlekkeloze presentatie in een witte wereld.

De burgemeester liet dat  in zijn toespraak voorafgaande aan de erewijn duidelijk blijken en gaf aan blij te zijn met de beide plaatselijke gilden en hun prestaties in 2014, vooral die  van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde. De erewijn, groenachtig van kleur, smaakte “de gruun” des te beter.

De vijf jubilarissen van het gilde genoten na de erewijn eveneens van het eerbewijs, dat hen werd gebracht, evenals van de woorden, welke voor hun trouw door vicevoorzitter Fons van Katwijk aan hun adres werden uitgesproken. Deze woorden werden bevestigd door de jubilarissen en familieleden in antwoord op de huldigingswoorden. Geschenken werden in de vorm van financiële schenkingen uitgewisseld met zilveren schilden en schilderijen van een koningschap.

Dat was nog niet alles op deze optrekdag, want aan het begin van de besloten vergadering in het gildehuis brachten de gildebroeders en de ouderlingen openlijk hun stem uit voor de keuze van een nieuwe deken, al sinds eeuwen een hoogtepunt van een optrekdag. De 21-jarige Thijs Adam uit Handel, telg van de groene familie Huijbers, werd met grote meerderheid van stemmen gekozen. Tamboers lieten de keuze weten op het Ridderplein en de hoofdtamboer toog naar Handel om dat feit aan de familie te laten blijken.


Het gilde verplaatste zich daarna naar Handel om daar de installatie vorm te geven, zoals dat volgens het eeuwenoud protocol moet geschieden. De nieuwe deken van het vorig jaar legde zijn onderscheidingstekenen af, welke nu Thijs Adams gedurende een jaar sieren. De laatste handelingen van de installatie waren voorbehouden aan twee jongedames van de buurt Mariahofke. Loif van Berlo en Eefke Leenders zetten de dekenshoed op het hoofd van de stralende jongeling en de ander reikte de Goudse pijp over en stak er daarna – met enige moeite dat wel – de brand in.

Het gilde eerde haar nieuwe broeder met een vendelgroet, nu niet op een witte, maar wel natte straat. Daarna begon de 4 km. lange tocht naar het gildehuis. In Gemert is het gebruikelijk, dat de nieuwe deken en het gilde onderweg worden gefeliciteerd onder aanbeding van een versterking. Twintig keer gebeurde dat en zodoende duur de tocht maar liefst twee-en-een half uur. De vijfde vendelgroet van de dag was voor hospes Bart Bressers.
De kou in de lijven werd verdreven door een warme maaltijd met maar liefst 90 deelnemers, de receptie waar ook vertegenwoordigers van de beide zustergilden uit Gemert-Bakel zich lieten zien. Tot slot was er de feestavond, welke traditiegetrouw door de tamboers van het gilde werd geopend met enkele dansen op de trom als herinnering aan de vroegere optrek- en teerdagen, waarop voor alle dansen het ritme werd getromd door de tamboers.
Na een lange dag keerden de gildebroeders in de vroege nachtelijke uurtjes naar huis om uit te rusten om de volgende dag de overledenen te gedenken.

 

VIJF JUBILARISSEN Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert
Vice-voorzitter Fons van Katwijk, huldigde tijdens de optrek/teerdag  van de Gruun Schut vijf jubilarissen, samen goed voor 230 lidmaatschapsjaren, een gemiddelde van 47,5 jaar.  Zestig jaar droeg Noud Rooijakkers met zich mee. Hij was tamboer van 1954-1968. Mari van den Elsen, nieuwe deken in 1965. Nadien werd hij ouderling en in 1993 als gildemeester en penningmeester, het laatste tot 2014. Ad Kruijsen, voormalig hospes van Gildehuis Hotel de Keizer was koningbegeleider van de eerste vrouwelijke koning. Na die tijd was hij ouderling. Peter Brouwers, nieuwe deken van het jaar 1975. Na zijn huwelijk in 1979 en het vertrek naar Boekel bleef hij vendelier tot 1983, toen hij een melkveebedrijf begon in Rijkevoort en als ouderling aan het gilde verbonden. Carla Lindner-Wilbrink werd door haar man Peter in 1974 tot koningin gekozen. Als  Utrechtse leerde zij snel het gilde en zijn gewoonten kennen. In 1982 schoot zij de koningvogel naar beneden en werden de rollen omgekeerd, zij koning, haar man koningbegeleider.

Natuurlijk ontvingen allen een geschenk van het gilde en vereerden zij het gilde met een gift. De families bleven niet achter en lieten merken hoe diep het gilde in families is geworteld.

 
GILDEZILVER PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 19 January 2015 12:48

In de loop van de eeuwen heeft het gilde veel zilveren schilden vergaard.
Uit 1657 stamt het oudste zilver. Dat is de koningsvogel.
Van voor die tijd ontbreekt alle zilver, evenals de geschreven stukken, welke bij diverse gelegenheden, zoals de inhuldiging van een nieuwe Commandeur, werden geschreven of aangevuld.  Uit 1699 stamt de oudst bekende “Karte of Regels”, ondertekend door Baron van Wassenaer tot Warmond.
Hierna is de Karte uit 1715 bekend, waarop diverse na hem komende commandeurs daarop aantekeningen hebben geplaatst, dat zij de Karte zelf of wijzigingen daarop hebben goedgekeurd.
Iedere gildebroeder, die zich tot koning schoot, dan wel als zodanig werd aangewezen, schonk bij zijn aftreden een zilveren schild. In 1810 is de aanwezigheid van schilden genoteerd in het zilverregister, dat in de zeventiger  jaren is teruggevonden in een brandkast in het gildehuis.

Naast het zgn. leggerboek ui 1810 geven deze schilden informatie over wie koning is geweest of een andere functie binnen het gilde heeft beoefend. Soms zijn schilden verkregen door de deelname aan of het winnen van prijzen bij een gildefeest. Ook hieruit blijkt of het gilde actief is geweest en hoe kundig tamboers, standaardrijders en vaandrigs waren.
Tot aan de zestiger jaren waren er nog niet zoveel activiteiten van het gilde. Wilde men zichtbaar willen zijn als gildebroeders van het gilde, dan werd uit de bewaarkast een schild genomen en opgespeld. Omdat de jas dikwijls ook nog voor andere doeleinden werd gebruikt, werd dit thuis in een kastlade gelegd en bij een volgende activiteit prompt vergeten, zodat dus weer  een schild werd genomen. Deze toestand heeft geduurd tot 1972, toen iedere gildebroeder een draagschild kreeg van het gilde, waarin aan de achterzijde de naam was gegraveerd, alsmede het jaar van aanvang als gildebroeder.

 

De voortschrijdende techniek heeft het mogelijk gemaakt, dat van ieder schild een foto is gemaakt en alle gegevens in een computerbestand werden ingevoerd, zoals datum van aankomst, gelegenheid, kwaliteit, keur en plaats van keuren, meesterteken, bewaarplaats of nummer zilvervest.
Veel zilveren schilden zijn op een vest bevestigd, dat door gildebroeders gedragen wordt als het gilde optrekt. Het belangrijkste is het koningsvest. Vroeger werd het zilver aan een krans om de nek gedragen en schuurden de schilden over elkaar, waardoor beschadigingen optraden. De oudste schilden wordt niet meer meegedragen, maar zijn in een ladenkastje in een beveiligde bewaarplaats opgeborgen. Alleen de schilden van de koningsparen vanaf 1964 vonden een plaats op het vest. Door de toename ervan zijn de schilden 1964 en 1966 ook al tot museumstuk verklaard. Op het koningsvest hangen dus naast de koningsvogel nog 29 schilden.

Prijzen-, herinnerings-,jubilleum- en andere geschonken schilden hebben een plaats gekregen op een van de 8 zilvervesten. Als deze allemaal gedragen worden verhoogt dat mede het aanzien van het gilde.
Niet altijd als het gilde optrekt is het droog weer. Regen veroorzaakt vlekjes op de zilveren schilden, op het ene meer dan op het andere. Als deze druppels, soms is het hele schild nat. Als dit na gebruik niet direct drooggewreven word, ontstaan er kleine vlekjes, welke moeilijk te verwijderen zijn. Het is daarom zaak om zo spoedig mogelijk na een optreden alle schilden te poetsen, zodat ze weer als nieuw blinken. Zoals tamboers moeten zorgen voor het onderhoud van de trommen, de vendeliers voor de vendels, moet de koning krachtens de afgelegde belofte zijn zilver onderhouden en de zilverdragers de vesten. Dat gebeurt ook na een tijd van rust, want hoewel de zilvervesten keurig worden opgeborgen in houten koffers kan de inwerking van de lucht toch bruine vlekken achterlaten of zijn de vingers van degenen, die een schild hebben vastgepakt, nog te zien. Zo’n poetsavond is ondanks het ongewone werk voor mannen(!) toch een gezellige bijeenkomst, waarop nieuwtjes worden uitgewisseld, grapjes worden gemaakt en een glaasje gedronken. Gildebroeders zijn immers vrolijke mannen, bij het gilde gekomen om de doelen na te streven en overigens conform het lied “gildebroeders maakt plezieren”, dat in praktijk te brengen.

Last Updated on Monday, 19 January 2015 12:57
 
OPTREKKEN NAAR DE NIEUWE DEKEN PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 19 January 2015 12:39

Op de zaterdag na Sint-Antoniusdag,  24 januari, wordt door het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert de optrekdag gehouden en de nieuwe deken gekozen. Vanaf 1812 zijn hun namen bekend uit het leggerboek. Nooit is er een jaar overgeslagen, wel is twee keer een naam niet vermeld. Zelfs in     noodgevallen werd er een toekomstige  bestuurder van het gilde gekozen. De keuzedag en de drie teerdagen er na waren hoogtepunten in het vroegere dorpsleven.

Ook dit jaar is er weer dat hoogtepunt. De voorbereidingen voor de keuze zijn gedaan, is er dus “gebuurt” bij de kandidaat van de keuzeheren en is zijn instemming en die van de familie verkregen. De schutsbroeders zijn persoonlijk uitgenodigd door twee broeders, de tamboers hebben de optrekdag aangezegd en de schulden met gilde op belvaanavond vereffend. Misschien is het nog even spannend in de gildemis of niet toch nog een briefje op de collecteschaal ligt met de tekst “niet uit haat of nijd, maar uit eigen liberteit (vrijheid)”. Dat betekent, dat de kandidaat-deken zich heeft bedacht en van de keuze afziet. Dan moet in allerijl uitgezien worden naar een vervanger, wellicht de volgende op het lijstje, want er moet en zal een deken moeten komen. Of het ooit is voorgekomen, is niet bekend. De drie teerdagen zijn rond 1968  gekoppeld aan de optrekdag, omdat gildebroeders in loondienst gilde zich niet meer konden vrijmaken voor deze dagen.
De optrekdag heeft sindsdien een druk programma. Om half acht is er  het  kapiteinsontbijt met een vendelgroet voor hem. Via het gildehuis wordt dan opgetrokken naar de kerk, waar de nieuwe parochieherder voorgaat in de gildemis,met gildebroeders zijn misdienaar en lectoren en de liturgie volgens het “groene” boekje met daarin gezangen en gebeden. Na de H.Mis wordt de eed van trouw aan het kerkelijk gezag afgelegd.
Gecollecteerd wordt op drie schalen op het gildealtaar, bestemd voor de pastoor, de koster en het gilde. De opbrengst van de gildeschaal  is ook dit jaar weer bestemd voor een plaatselijk goed doel, zoals vorige jaren de wensboom en stichting leergeld.

Na de gildemis worden achtereenvolgens de geestelijke en wereldlijke overheid en de jubilarissen t.w. Noud Rooijakkers, oud-tamboer 60 jaar, Mari van den Elsen, langjarig penningmeester 50 jaar en de drie robijnen jubilarissen Peter Brouwers, Rijkevoort, oud-vendelier en onlangs koninklijk onderscheiden, Carla Lindner-Wilbrink, koningin 1974 en koning 1982  en Ad Kruijssen, koning 1971 geëerd met een vendelgroet..

Belangrijkste punt in de besloten vergadering is de verkiezing van de nieuwe deken uit een voordracht van drie personen. In de namiddag  zal hij voor zijn huis worden geïnstalleerd en daarna begeleid naar het gildehuis Hotel de Keizer, waar het feest wordt voortgezet met een maaltijd, een receptie en de gildeavond.
Tot slot van alle feestelijkheden worden zondagmorgen de overledenen in 2014 van het gilde, t.w. Jan Penninx, Jac Huijbers, Nel Krol-Jaspers, Gerrit Manders, Annie Brouwers-Cissen, Riek van Katwijk-Selten en enkele fundatoren (geld geschonken onder de verplichting van een H.Mis te laten opdragen) herdacht.

Programma:
9.30 uur Gildemis in de Sint-Janskerk
10.30 uur Vendelgroet aan de pastoor.
10.45 uur Vendelgroet aan de burgemeester, waarna aanbieding erewijn.
11.30 uur Vendelgroet jubilarissen
12.00 uur Besloten dekenverkiezing.
12.30 uur Tamboer maakt op Ridderplein de keuze bekend
12.45 uur Huldiging van de jubilarissen
15.00 uur Vertrek naar woning nieuwe deken.
15.30 uur Installatie nieuwe deken, waarna vertrek naar gildehuis
18.00 uur Vendelgroet aan hospes van het gildehuis Hotel de Keizer
19.00 uur Maaltijd   
21.00 uur Receptie voor nieuwe deken en jubilarissen, waarna opening gildeavond door de tamboers

Last Updated on Monday, 19 January 2015 14:46
 
NIEUW DRAAGBORD PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 19 January 2015 12:31

Sinds eind zeventiger jaren wordt in optochten een vijfkantig naambord
meegedragen. Daarop mis met witte letters op een groene ondergrond de naam
van het gilde geschreven. Het wordt gedragen door aan de onderkant een witte
stok te bevestigen. Door het vele vervoer was dit bord niet meer
representatief voor het gilde. Ouderling van ons gilde Eric Penninx ontwierp
en maakte een nieuw bord, dat kan worden vastgehouden aan twee handvaten aan
de achterkant. Dat is gemakkelijker voor de meestal kleine dragertjes.
Het bord werd voor het eerst gedragen tijdens het Vrij Gildefeest in Oeffelt
op 24 augustus jl. Op plexiglas is de naam van het gilde geschreven in
lichtzwarte letters. Links en recht zijn de afbeeldingen van de
patroonheiligen Antonius en Sebastianus vermeld. Het bord kan ook dienst
doen op tentoonstellingen van gildedagen

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 8 of 21

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.