Home Artikelen
Nieuws items


MORTELZONDAG 2015 PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 12 January 2015 09:03

Mortelzondag was vroeger een bekend begrip en zeer bekend bij oude Gemertenaren, zeker bij het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde. Dat gilde heeft immers als patroonheilige de parochiepatroon van De Mortel.
De feestdag van de patroonheilige werd vroeger in iedere plaats uitgebreid gevierd. Het was een zogenaamde “halve zondag”. Dat was in De Mortel misschien nog wat meer, want er was ook kermis op 17 januari, onafhankelijk op welke dag in de week die dag viel. Voor de Gemertenaren en zeker voor de gildebroeders was er sprake van een extrazondag, reden om deze in het kerkdorp te vieren: Mortelzondag dus.
Ook nu nog is Mortelzondag bij de gildebroeders een bekend begrip. De deelname daaraan is in de loop van de tijd steeds groter geworden.


Gingen de gildebroeders vroeger in het “halfzondagspak”naar de hoogmis in de kerk, in 1976 trok het gilde in kostuum op naar de kerk, omdat op 17 januari van dat jaar de toenmalige voorzitter AntoonJaspers zijn 65e verjaardag vierde. Zoals gewoonlijk was hij op die dag  niet thuis maar altijd in De Mortel. Op deze feestelijke dag wilde het gilde hem eren met een vendelgroet en dat kan nu eenmaal alleen in gildekostuum.
Deze wijze van vieren is goed bevallen. Sindsdien trekt het gilde elk jaar op naar de kerk in De Mortel om daar de Hoogmis luister bij te zetten. De priester wordt afgehaald aan de pastorie, tegenwoordig de sacristie, en trekt met het gilde de kerk  binnen. Gildebroeders doen de beide lezingen en de voorbeden. Zelfs  is er een speciaal liturgieboekje gemaakt, dat met de feestdag en het gilde verbonden is. Sinds 2007 wordt zelfs het eigen groene schutskazuivel en witte albe gebruikt, jubileumgeschenken van enkele gildebroeders met de bedoeling dit op alle gildefeestdagen en die van gildebroeders, alsook bij droevige gelegenheden,  te gebruiken.


Na de vendelgroet aan de pastor na de H.Mis voor de kerk wordt nog een korte tocht door het centrum gehouden en als slot wordt dan de jaarlijkse vendelgroet aan de beide eredekenen – Lau Huijbers en Theo van den Elsen – gebracht.
Van de vroegere vier cafés bestaat er nog maar een, daarom is het verblijf daar niet meer alleen met buurten, kaarten en biljarten, gevuld. Er wordt voor iedere kerkganger koffie, aangeboden door de uitbater,  en Antoniusbrood geserveerd. Als de inwendige mens daar een beetje mee is versterkt, is er enig amusement, deze keer zelfs van Mortelse bodem in de persoon van gildebroeder Jorlan Manders.
’s Avonds om acht uur is er een rikwedstrijd voor iedereen in Café Het Anker met prijzen voor iedereen.Tot slot van de feestelijkheden is er een serenade van de “Zondagavondband”, een naam die het Mortelse orkest van het gilde gekregen bij haar eerste optreden,  voor het gilde tijdens hun repetitieavond.  Daarmee worden de feestelijkheden en Mortelzondag besloten.


Programma in het kort:
10.00 uur Hoogmis in de kerk van Sint Antonius Abt
11.00 uur Vendelgroet aan de pastor voor de kerk en daarna korte tocht door het dorp.
11.30 uur Vendelgroet aan eretekenen voor Café Het Anker.
12.00 uur Koffie met Antoniusbrood, waarna optreden Jorlan Manders
20.00 uur Rikwedstrijd met een prijs voor iedereen in Café Het Anker
22.00 uur Serenade Z.A.B.

Last Updated on Monday, 19 January 2015 13:03
 
GILDE VERGADERT PDF Print E-mail
Written by Lau   
Friday, 02 January 2015 16:05

Het begin van een nieuw jaar is voor het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert een maand vol activiteiten. Het is in wezen de feestmaand van het jaar. De organisatie daarvan vraagt om een goede voorbereiding. Daarom is in de Oude Quarté (statuten) voorgeschreven, dat op Driekoningendag de gildebroeders verplicht zijn te compareren op de plaats waar het gilde gewoon is bijeen te komen. Deze bijeenkomst wordt bij het gilde “compressie”, het woord dat afgeleid is van het Franse woord “comparatisme”.
Op deze bijeenkomst in het Gildehuis Hotel de Keizer worden de voorbereidingen vastgesteld voor de viering van de feestelijkheden. Dat zijn de viering van de patroonsfeesten t.w. op 17 januari van de H.Antonius, de eerste schutspatroon, op 20 januari van de H.Sebastianus, de tweede schutspatroon.
Daarna worden de “Belvaanavond” vastgesteld. Dat is de bijeenkomst waarop de op 6 januari aangewezen verzuukers – uitnodigingende gildebroeders – de ontvangen gelden en de andere verzamelde gegevens afdragen aan penningmeester, respectievelijk secretaris. Die avond wordt op vrijdag 23 januari gehouden.
De hoogtijdag van het gilde vindt op 24 januari plaats. Dat is de gecombineerde optrek- en teerdag, vroeger twee afzonderlijke dagen, maar nu samen op één dag. Dan wordt de nieuwe deken gekozen, geïnstalleerd  en  naar het gildehuis begeleid voorde teeravond, maaltijd en gezelligheid.
Als laatste activiteit wordt op zondag 25 januari a.s. gebeden voor de overleden gildebroeders en –zusters.

 
VIJFENVEERTIG MAAL RUIJSCHENBERGHMIS PDF Print E-mail
Written by Lau   
Tuesday, 16 September 2014 19:22

Jaarlijks vanaf 1970 brengt het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde een vendelgroet aan de bewoners van Ruijschenbergh. De toenmalige directeur Ad Marinus van wat toen Bejaardenhuis Ruijschenbergh herinnert zich nog de eerste vendelgroet in december 1970 toen de bewoners van het vroegere gasthuis met de hoogkar van de Nieuwstraat naar de Kapelaanstraat trok. De beide Gemertse gilden trokken mee en brachten een vendelgroet aan bestuur, directie en bewoners voor de hoofdingang van het nieuwe gebouw.


Daaraan herinnerde voorzitter Nico Krol van het gilde toen hij na de vendelgroet aan de pastor Pater Piet Pubben, de vertegenwoordiger van de parochie en van de leiding van het nieuwe Ruijschenbergh hen toesprak en beloofde deze activiteit, welke inmiddels al een traditie is geworden, ook in de komende jaren voort te zetten. Het bezoek aan Ruijschenbergh wordt graag gebracht, omdat er zoveel mensen wonen, die in hun werkzaam leven op een of andere manier bijgedragen hebben aan het voortbestaan van het gilde tot op de dag van vandaag. Veel gildebroeders hebben deze tweede vrijdag  in september – aanvankelijk was het de eerste zondag in oktober en in het nieuwe gebouw de tweede vrijdag in oktober –in hun agenda genoteerd. Een van hen was zelfs alle 45 jaren daarbij aanwezig. De wijziging van de tweede vrijdag in oktober naar de tweede vrijdag in september vond zijn oorzaak in de vroeger invallende duisternis, waardoor de bewoners de groet niet konden zien.

Voorafgaand aan de vendelgroet werd de pastor in de tijdelijke sacristie afgehaald en naar de activiteitenruimte begeleid, waar hij de H.Mis opdroeg, welke muzikaal werd opgeluisterd door het koor De Vrije Heerlijkheid. Nieuw was deze keer, dat een aantal gildebroeders in de zijruimte plaats moest nemen, omdat in de hoofdruimte de temperatuur anders té hoog zou stijgen. Zoals in een gildemis gebruikelijk is verleenden de gildebroeders enkele taken tijdens deze viering, zoals lector en collectant.
De viering werd besloten met het zingen van het Sint-Antoniuslied, dat door veel bezoekers werd meegezongen.
Vanwege de temperatuurverschillen in de misruimte en de buitenlucht volgden veel kerkgangers de  vendelgroet vanuit de hal en het Grand Café.
Tijdens de aansluitende koffie was er voldoende gelegenheid voor een praatje met de bewoners, zeer waarschijnlijk over vroeger en over de huidige leefsituatie in Ruijschenbergh.
Een traditie werd deze avond gehandhaafd, banden aangehaald, de trouw tussen broeders en zusters, zoals wij allen van elkaar zijn bevestigd.

 
GRUUN SCHUT BIJ RUIJSCHENBERGH PDF Print E-mail
Written by Lau   
Tuesday, 09 September 2014 15:35

In december 1970 verhuisde het Sint Antonius en Sint Sebastiaan Gilde samen met het zustergilde en anderen de bewoners van het “Gasthuis” naar de nieuwe huisvesting aan de Kapelaanstraat. De optocht door de Gemertse straat leek wel een historische optocht. En eigenlijk was dat ook zo, want de bewoners verlieten de gebouwen aan de Nieuwstraat en ruilden deze in voor een moderne huisvesting in het nieuw gebouwde Ruijschenbergh, van een oude naar een nieuwe wereld.
Die medewerking aan de verhuizing met de aansluitende vendelgroet dor de beide gilden betekende het begin van een traditie, welke van toen naar vrijdag 12 september a.s. leidt. Ieder jaar, aanvankelijk op de eerste zondag in oktober bezocht het gilde Ruijschenbergh. Tijdens de verbouwing tot het gebouwencomplex Ruijschenbergh zoals dat er nu is geworden moest gekozen worden voor de zaterdag, omdat de koffiekamer van de noodhuisvesting in de tuin van klooster Nazareth op zondag niet beschikbaar was. De kapel in het Zorgcentrum Ruijschenbergh bood gemakkelijk laats aan het gilde. Dat werd in de noodhuisvesting al minder en is nu er in wezen niet meer. Tweemaal in de maand wordt een activiteitenruimte in Ruijschenbergh door vrijwilligers omgebouwd tot een kerkruimte. Er moet met zitplaatsen geschoven worden, omdat het aantal rolstoelers steeds groter wordt en daarvoor ook meer oppervlakte nodig is dan voor een stoel. Op de tweede vrijdag in oktober is het na de Eucharistieviering van zeven ’s avonds al zo donker, dat de vendelgroet welke na de viering wordt gebracht voor de bewoners al niet meer te zien was. Daarom is de maand oktober verlaten en is de Ruijschenberghmis verplaatst naar de tweede vrijdag in september. Dan is de vendelgroet na de viering en de koffie nog te zien door de bewoners.Vrijdag 12 september a.s. brengt het gilde voor de 45e keer een bezoek aan Ruijschenbergh voor het bijwonen van de H.Mis van 19.00 uur en de aansluitende vendelgroet.  Nieuw is, dat niet het hele gilde de H.Mis in de tot kerk omgebouwde activiteitenruimte kan bijwonen, maar een plaats vindt vanaf een plaats, waar men de H.Mis “op gehoor” kan volgen. Aan de bewoners en aan het  koor wordt voorrang gegeven. Alleen voor de  kapitein, vaandrig, koningspaar, nieuwe deken, misdienaars tamboers en enkele vendeliers  wordt een plaats ingeruimd. Dat scheelt ook aanmerkelijk in de temperatuur, welke met veel mensen in een te kleine ruimte, hoog opliep. Voor sommige lijkt dit op de bedevaartsmissen van tientallen jaren geleden toen het aantal kerkgangers ook buiten de open hoofddeuren van de kerk moest staan en vandaar de viering volgde.
Het gilde vertrekt om kwart voor zeven vanaf Gildehuis Hotel de Keizer naar Ruijschenbergh en haalt daar de voorganger in de “sacristie” af en begeleidt deze naar het altaar. De nieuwe deken verzorgt de eerste lezing en de koning leest de voorbeden. Onder de consecratie worden het vaandel gepresenteerd en de trommen geroerd, zoals bij een gildemis past. Natuurlijk draagt de voorganger de albe en kazuifel van het gilde.

 
OPNIEUW SUCCES VOOR STANDAARDRUITER PDF Print E-mail
Written by Lau   
Wednesday, 27 August 2014 19:50

Het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert nam zondag jl. deel aan het Vrije Gildefeest van het 600-jarig Gilde Salvator Mundi in Oeffelt. Dit was dit jaar al het tweede vrije gildefeest, dat in de Kring Land van Cuijk werd gehouden. Het is af en toe wel eens goed om buiten de eigen gildekring Peelland te kijken om de eigen prestaties te beoordelen. Het helpt de eigen tekortkomingen te zien.
42 Gilden uit drie kringen en 1 schutterij uit Duitsland namen daaraan deel. Het waren net de minst presterende gilden uit die kringen. Enkele steken er met kop ene schouder uit qua aantal gildebroeders zusters en optredens in de verschillende wedstrijden. Het Gemertse gilde heeft alleen een aantal tamboers, maar geen tamboerkorps of complete fanfares of harmonieën. Het schieten is een activiteit, welke door veel gilden in de kring hartstochtelijk bedreven wordt. Bij het Gemertse gilde staat dat nog in de kinderschoenen, het is geen schietend gilde, zoals dat wordt genoemd, maar van elke wedstrijd wordt geleerd. De prachtige schietinstallaties bij gildehuizen of het eigen schietterrein bewijzen dat.
Baron de Coubertin, de oprichter van de moderne Olympische Spelen, zei in 1896, dat deelnemen belangrijker was dan winnen. Ofschoon dat principe al lang geen meer gemeengoed is, is het af en toe toch een troost als geen, zoals dat in gildekring heet, zilvervloot mee naar huis genomen wordt. Zo was dat ook in Oeffelt voor de Gruun Schut. In Peelland was dat dt jaar wel zo, in Beugen was het al minder en in Oeffelt moest het blijven bij de prijzen, die standaardrijder Marco Opheij behaalde.


In de optocht behaalde hij een derde prijs van de 19 gilden, die met een standaardpaard in de optocht deelnamen, maar op het tournooiveld stak hij alle anderen de loef af en behaalde de eerste prijs. Als je daaraan een gezamenlijk klassement van zou opmaken, dan zou dat een algemene eerste prijs zijn. Dat is wel een felicitatie waard. In Beugen was dat ook het geval. Hij kan zich overal als zodanig laten zien. Een algemeen klassement, zoals dat in Peelland en andere kringen het geval is, was er niet in Beugen. Zo werd de tentoonstelling verzorgd door drie gilden uit de kring en konden alle andere deelnemende gilden hun mooiste zilver, oudste oorkonden, e.d. thuis laten. In de optocht werkte het weer nog mee, maar in het begin van de massale opmars, goot het drie kwartier lang en viel deze met recht in het water. Jammer, want dit is altijd een mooi schouwspel, waarvan velen getuigen zijn. Het voordeel hiervan is, dat de vlucht van de gildebroeders naar de grote tent ging, waar men zich met ander vocht kon laven en in gesprekken met andere gildebroeders ervaringen kon uitwisselen. Daar is onderlinge verbondenheid en broederschap groot en komt het principe van Baron de
Coubertin tot uitdrukking.

Activiteiten
Op 12 september a.s. brengt het gilde het jaarlijks bezoek aan de bewoners van Ruijschenbergh. Om 19.00 uur wordt daar de veertiendaagse H.Mis opgeluisterd en daarna een vendelgroet aan de bewoners wordt gebracht.

Zaterdag 13 september wordt er opnieuw een vendelgroet gebracht.

Last Updated on Wednesday, 27 August 2014 19:52
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 9 of 21

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.