Home Artikelen
Nieuws items


LEUK OM BIJ DE GILDENVRIENDENKRING TE HOREN PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 10 July 2014 15:31

In 1974 is de Vriendenkring van de Gemertse Gilden opgericht als vervanging van de kring van notabelen, welke werd uitgenodigd voor het koningschieten van de plaatselijke gilden. Tot dan toe was het gebruikelijk om naast notaris, doktoren en veeartsen ook de plaatselijke fabrikanten uit te nodigden. Die kring werd onoverzichtelijk en daarom werd gekozen voor de oprichting van een Vriendenkring, waarvan iedereen lid kon worden. Doel was ook om naast de uitnodigingen voor schietwedstrijden overzichtelijk te maken een aantal mensen bereid te vinden om morele steun aan de gilden te geven, als die onverhoopt in een dip terecht zouden komen. De geringe jaarlijkse bijdrage van f. 25,- moest een bewijs zijn van de bereidheid voor die steunverlening.
Leden van de Vriendenkring hadden het recht om mee te loten voor een jaarlijkse vendelgroet van een van de beide gilden, mochten deelnemen aan een onderlinge schietwedstrijden en konden meedingen voor het koningschap.
De kring is tot op heden in stand gebleven, al zijn de schietwedstrijden en de vendelgroeten wat verwaterd. Het meedoen aan het koningschieten is gehandhaafd. In de loop van de tijd zij bij beide gilden een aantal vrienden tot het koningschap gekomen.
Onlangs werd bekend, dat een lid John van der Laan een aantal jubilea zou vieren, t.w. bereiken 60-jarige leeftijd, 25 jaar gevestigd in Gemert en het 15-jarig bestaan van zijn administratie- en advieskantoor. Hij zou graag een vendelgroet ontvangen en liet dat aan de kring weten.
Dat was de aanleiding, dat het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde zaterdag jl. naar zijn huis aan de Predikant Swildensstraat optrok en hem vereerde met een vendelgroet. Met dat gebaar was hij zeer vereerd. Wellicht is het voor zijn gasten en andere vrienden en bekenden een gelegenheid om zich als lid bij de Vriendenkring aan te melden. Dat kan bij o.a. P.van Houtert, Pandelaar 66, Gemert.

 
Einde van het Koningsschap bij het Gilde St. Anthonius en Sebastiaan PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 10 July 2014 15:25

Na 40 jaar lid te zijn van het Gruun Skut (vanaf 1972), wilde ik toch iets anders meemaken.

Als deken ben ik bij het Gilde gekomen, hierna altijd actief als vendelier. Hierbij heb ik 26 jaar een bestuursfunctie gehad.
Ik heb jaren als schietmeester tips en adviezen gegeven bij het schieten van de koningsvogel. En in 2012 vond ik het dan ook erg mooi, om deze vogel er zelf af te mogen schieten. Ik heb toen natuurlijk mijn vrouw Nelly als Koningin gekozen…
Het is een hele belevenis om Koning te mogen zijn. Het voelt altijd als een hele eer om deze taak uit te mogen voeren.
Als Koningspaar wordt verwacht dat we aanwezig zijn bij alle activiteiten, zoals: de vergaderingen, gilde feesten, recepties, e.d. Dit hebben we ook met veel plezier gedaan.

Een van onze mooiste belevenissen was de reis naar Duitsland (Helminghausen) als Koningspaar!
Hierbij kregen we ’s morgens vroeg al een serenade van de plaatselijke Fanfare. Dit voelde heel bijzonder. We hebben als Gilde nog een leuke ontmoeting gedaan met het Gilde daar.
Het jaar erop zijn we met een volle bus weer richting Duitsland gegaan, waar zelfs de Burgemeester van Gemert-Bakel bij aanwezig was. Als Koningspaar kregen we de eer om een boom te planten, deze kreeg zelfs onze namen…
Als tegenprestatie is het Gilde van Duitsland naar Gemert gekomen. Hierbij hebben we flink gefeest bij het BoerenBonds Museum, waar alle herinneringen weer naar boven kwamen.

Er zijn in onze periode 3 Gilde-baby’s geboren. Maar we hebben ook 6 uitvaarten gehad, wat altijd moeilijk blijft.

Nu ons Koningsschap er bijna op zit, willen we alle Gildebroeders bedanken voor hun ruime opkomst en goede inzet.
Wij vonden het een kei skônne ervaring om alles als Koningspaar van dichtbij mee te mogen maken. De tijd is voorbij gevlogen, want zondag 20 juli 2014 mag er weer een nieuwe Koning gaan schieten op de vogel.
We zijn benieuwd aan wie we de Koningsvogel over mogen dragen…!

Groetjes Piet en Nelly Brouwers

 
KONINGSPAAR GRUUN SCHUT NEEMT AFSCHEID PDF Print E-mail
Written by Lau   
Friday, 04 July 2014 08:27

Op zondag 20 juli a.s. als de schutsboom op Koks driemaal is gerond om het gevaar tijdens het schieten af te weren, leggen koning Piet Brouwers en koningin Nellie Brouwers-Pennings het koningszilver onder de schutsboom. Hoeden, sjerpen en stokjes worden door de beide dekenen afgenomen en daarbij gelegd. Dat is het moment van afstand van hun titel. Het koningschap is dan vacant en de schietwedstrijd voor hun opvolger als koningspaar kan beginnen.
Twee jaren waren beiden het middelpunt van het gilde, kregen alle eer en mochten talrijke vendelgroeten in ontvangst nemen. Want alleen voor het koningspaar wordt gevendeld, meestal ter ere van een of meer personen, die dan wel tussen het koningspaar mogen staan om zo van de eer mee te genieten. Twee jaar van eer en achting van de medebroeders, kerkelijke en burgerlijke autoriteiten zijn voorbij. Zo gaan zij na ieder optreden bij de aankomst aan het gildehuis, door een erewacht van kapitein, vaandrig en trommende tamboers het gildehuis binnen. Geen gildebroeder waagt het om voor hen het gildehuis binnen te gaan. Gebeurt dit wel, dan is de boete een rondje voor alle aanwezige broeders. Het is nog de enige boete, welke in de praktijk wordt toegepast. Niemand van de broeders is dat in deze koningsperiode overkomen.

Koningschap
Na het “nieuwe dekenschap”, de 39 vendeliersjaren en 26 bestuursjaren was het een grote eer voor Piet en Nellie Brouwers om koning en koningin te zijn.  Na als schietmeester adviezen aan  koningskandidaten te hebben gegeven, schoot Piet zelf raak en werd koning met zijn vrouw Nellie als koningin. Veel verplichtingen hebben zij als zodanig voor het gilde vervuld. Het koningspaar is immers het visitekaartje van het gilde. Dat geldt voor iedere keer dat het gilde of een deputatie ergens aanwezig moet zijn, zoals ontvangst op gildefeesten, recepties van personen of verenigingen. Gelukkig zijn het meestal het feestelijke gelegenheden. Maar ook bij droevige gebeurtenissen, als ziekte en overlijden van gildebroeders en –zusters rust deze taak op hen. Zesmaal moesten zij condoleances aanbieden en uitvaartdiensten bijwonen. Voor actieve gildebroeders legt de koning dan zijn zilver bij de ingang van de kerk op de kist van de overledene. Daartegenover staan de bezoeken aan de drie geboren kindjes van gildebroeders en de beide reizen naar het Duitse Helminghausen, waar  op zondagmorgen in alle vroegte een serenade van het plaatselijk muziekcorps aan hen werd gebracht. Ook het planten van de koningsboom in het koningsbos van de schutterij daar in het bijzijn van de Gemert-Bakelse burgervader was indrukwekkend. Alles bijeen was het een “kei skônne”  tijd, zegt het huidig koningspaar.
Op algemene, bestuurs- en kringvergaderingen en overleggen is het koningspaar aanwezig. Kortom koningspaar zijn vraagt een behoorlijke tijdsinvestering met als beloning grote voldoening. Daarom zijn er altijd liefhebbers om de koningseer te winnen.Wie wordt de nieuwe koning?
Sommige gildebroeders staan al jaren in de rij en iedere keer wint een ander en moet hij/zij weer twee jaren wachten. Ook dit jaar zullen op zondag 20 juli a.s. een aantal gildebroeders en andere leden met grote verwachtingen op Koks zijn met de hoop dat het nu eens zal lukken om op het juiste moment het rake schot te lossen, waardoor de vogel wordt geveld.
Wie mogen er meeschieten om de koningseer? Dat zijn actieve gildebroeders en –zusters, ouderlingen, ex-actieve gildebroeders en -zusters, ondersteunende leden en leden van de Vriendenkring van de Gemertse gilden. Het aantal schutters wisselt per jaar tussen 15 en 20 schutters. Het grote aantal verplichtingen vormt voor leden met een dagtaak niet op te brengen. De strijd met de vogel kan veel ronden duren. Per ronde neemt de spanning toe en stijgt naar een hoogtepunt als het grootste deel van de houten vogel al op de grond ligt. Maar zelfs kan het nog vele schoten duren eer hij zich gewonnen geeft. Het komt op het laatste splintertje aan, voordat een schutter kan juichen en ingehuldigd kan worden.
Iedereen kan getuige zijn van de strijd en ook nog deelnemen aan twee schietwedstrijden voor het publiek, waarbij zilveren kruisen en medailles te winnen zijn. Het is op Koks altijd gezellig, dus de moeite van een bezoek waard.

 
WEER ZILVER VOOR DE GRUUN SCHUT PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 16 June 2014 11:14

Bij het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert is het de laatste jaren gebruikelijk om aan drie gildefeesten deel te nemen. Waaronder het verplichte kringgildefeest van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland. Dat betekent, dat twee keer een feest in een van de vier andere kringen van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden of in het buitenland moet worden uitgekozen. De keuze is dan beperkt tot zogenaamde “vrije” gildefeesten, welke buiten het kringgildefeest worden georganiseerd. De keuze is niet altijd even ruim en ook de data, waarop deze gehouden worden, heeft men niet in de hand. Zo kan het voorkomen, dat twee deelnames kort bij elkaar liggen. Dat is dit jaar gebeurd. Op zondag 1 juni jl. was er het verplicht gildefeest in Lierop en zondag jl. werd deelgenomen aan het vrije gildefeest in Beugen, georganiseerd door het  Sint Antonius, Sint Sebastianus en H.Sacramentsgilde. De keuze werd mede beïnvloed omdat oud-koning en –koningin Odilia van de Laar daar woont. Zij bezoekt nog regelmatig de vergaderingen van het gilde en heeft al veel tijd besteed aan haar eigen gildefamilie Van de Laar.
Een vrij gildefeest betekent, dat de organisatie niet zo gebonden is aan de regels van de kring en/of de federatie en daardoor vrij is in de samenstelling van het wedstrijdprogramma en het prijzenschema. Zo ervoer het gilde, dat het in de optocht niet beoordeeld was door een jury, omdat het behoorde tot de groep gastgilden. De gilden uit de Kring Land van Cuijk werden ingedeeld in de groepen a, b en c. Deze werden wel beoordeeld. Voor de deelname aan het gildefeest ontving het gilde na aankomst op het toernooiveld een prachtig zwaar zilveren herinneringsschild.

Wedstrijden
Omdat de deelname de derde achtereenvolgende gildeactiviteit op zondag was in de maand juni en het bovendien vaderdag was, bestond er onzekerheid over het aantal gildebroeders dat zou deelnemen en dus ook niet de aanmelding voor de wedstrijden tijdig kon geschieden. Zeker was al wel, dat er om de koningseer van het feest zou worden geschoten en dat deelgenomen zou worden aan de schietwedstrijd, het standaardrijden en een vendelwedstrijd.
De onlangs hervatte schietactiviteiten van enkele gildebroeders hebben nog niet zoveel ervaring opgeleverd, dat men zich kan meten met de gilden uit Land van Cuijk, die daarin zeer bedreven zijn. Een koning Piet Brouwers kon
Op zijn laatste gildefeest van zijn regeringsperiode niet de titel behalen.
Standaardrijder Marco Opheij toonde opnieuw, dat hij goede kwaliteiten heeft en tweemaal in de prijzen viel van de negen deelnemers aan optocht en wedstrijd. Dit keer was hij op het tournooiveld de beste en in de optocht behaalde hij de tweede prijs, terwijl dat op 1 juni jl. in Lierop omgekeerd was. Het zijn resultaten om trots op te zijn.
Willie Tielemans nam weer deel aan de wedstrijd vendelen in de vaandelklasse zonder acrobatiek. Opnieuw was hij daarin de beste en kon weer een zilveren schild toevoegen aan zijn verzameling.

Opbergen attributen.
Deelname aan gildefeesten is altijd een goede gelegenheid om contacten aan te knopen met leden van andere gilden. Hierdoor wordt kennis gemaakt met andere protocollen, opstellingen in de optocht, dragen van attributen, enz. Al bij het uitladen en openen van de koffers met gildezilver hadden deze al de belangstelling van een zustergilde. De constructie en de indeling werd goed bekeken en ter plekke werd al besloten om soortgelijke koffers voor het eigen gilde te laten maken. Niet alleen voor het gilde heeft Antoon Brouwers daarvoor waardering al enige jaren geleden gekregen, maar nu dus ook voor het zustergilde, dat het gildezilver los in een bestelbus moest vervoeren.

Laatste activiteit in deze maand.

Na één vrije zondag op 23 juni resten er deze maand op 29 juni a.s. nog twee schietwedstrijd bij Kokse Hoeve met als inzet de titel van dagkoning van het gilde. Vijf gildebroeders zijn bij deze wedstrijden betrokken, waarvan de eerste om half twaalf begint. Daar wordt eerst informatie over het gilde gegeven en vindt daarna de schietwedstrijd plaats. De wedstrijd wordt besloten met de installatie van de dagkoning.

 
Drukke dagen voor het gilde PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 26 May 2014 09:51

Er komen drukke dagen voor het gilde.
1.    Donderdag 29 mei 2014 Deelname aan Gemertse bedevaart naar Mariaoord Handel
2.    Zondag 1 juni a.s.: deelname aan het kringfeest van de Bond van Schutersgilden Kring Peelland , te organiseren door het Gilde O.L.Vrouw Zeven Weeën Lierop. Alle 22 gilden van de Kring Peelland nemen hieraan deel.
3.    Zondag 8 juni 2014 Zilveren priesterfeest, 12 ½ jarig pastoorsjubileum en afscheid van Pastor C. van     Lamoen van de Parochie de 3-Eenheid Gemert-De Mortel.

Processie naar Handel.
Al meer dan vijftig jaar neemt het gilde deel aan de jaarlijkse bedevaart naar het Mariaoord Handel. In de eerste tien jaren kwam het gilde, samen met het zustersgilde Sint Joris, in Handel bijeen en haalde daar de geestelijkheid aan de kerk af om de bedevaart, georganiseerd door de O.L.Vrouwe Broederschap, tegemoet te gaan om dan samen op te trekken naar het processiepark, waar de bedevaartsmis in de openlucht werd opgedragen.
Later is op verzoek van de broederschap ingegaan en trekt het gilde vanaf het begin van de processie bij de kerk van Sint Jans Onthoofding in Gemert samen met de bedevaartgangers naar Handel. Bij het begin van de bebouwde kom komt het zustersgilde Sint Joris samen met de geestelijkheid de processie tegemoet.
Onder de H.Mis brengen de beide gilden onder de consecratie de groet met het vaandel aan het Allerheiligste. Nadat de geestelijkheid na afloop naar de sacristie is begeleid is er enige tijd pauze, waarin gelegenheid geboden wordt om een kop koffie te drinken. Daarna begint de terugtocht naar Gemert.
Zoals zoveel jaren gebeurt dat ook nu.
De samenkomst met de bedevaartgangers bij de kerk in Gemert is bepaald om half negen. De gildebroeders komen om kwart over acht bij het gildehuis bijeen en trekken vanaf hier op naar de kerk om zich op te stellen in de bedevaartstoet.

Kringfeest Lierop
Ieder jaar organiseert een van de gilden van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland een gildefeest, waaraan alle gilden uit de kring verplicht zijn deel te nemen, tenzij een bijzonder plaatselijke of gildegebeurtenis dat verhindert.
In de morgenuren verzamelen konings- en keizersparen zich in de feesttent en trekken vandaar op naar de parochiekerk om daar de Eucharistie te vieren. Daarna is er voor kringbestuur, gilde en gasten een koffietafel. Tot slot van de morgenactiviteiten wordt door het gemeentebestuur de erewijn aan het gezelschap aangeboden en worden de deelnemende gilden aan het gemeentebestuur voorgesteld.
Om half een stellen de gilden zich op voor de optocht, welke om 13.00 uur begint. Deze eindigt op het feestterrein met een defilé voor de autoriteiten. Bijzonder is altijd de massale opmars naar de tribune voor de autoriteiten. Na de welkomst- en openingswoorden van de burgemeester, de hoofdman van het gilde en de kringvoorzitter wordt door alle vendeliers van de deelnemende gilden samen een vendelgroet gebracht. Dit alles en ook het daarop volgende slangendefilé over het tournooiveld zijn van grote schoonheid en het aanzien meer dan waard.
Daarna beginnen de wedstrijden in trommen, vendelen, standaardrijden, schieten en is ondertussen de tentoonstelling van de vele en kostbare gildeattributen gereed en voor het publiek toegankelijk.
Op een kringfeest komen ogen tekort om alle activiteiten en kostbaarheden van het gilde te bezien.
Het gilde vertrekt om kwart voor twaaf vanaf het gildehuis Brasserie De Keizer per eigen vervoer naar Lierop.

Priesterjubileum
Priesterfeesten zijn tegenwoordig zeldzaam, omdat er zo weinig priesters worden gewijd en door de schaarste overplaatsingen aan de orde van de dag zijn. Pastoor C.van Lamoen herdenkt dat hij 25 jaar geleden door de Bisschop van ’s-Hertogenbosch tot priester is gewijd. Hij was werkzaam in Helmond en daarna in Bakel, vanwaar hij werd overgeplaatst naar Gemert, waar hij nu al 12 ½ jaar de zielzorg uitoefent. De parochie de 3-Eenheid Gemert-De Mortel wordt per 1 oktober a.s. samengevoegd met die van Handel, Elsendorp, Bakel, Milheeze en De Rips. Bij die gelegenheid begint de pastor de nieuwe functie van pastor van de Parochie Eersel. Daarom is het priesterjubleum aangegrepen om tegelijk het afscheid te vieren.
Dit jubileum wordt op Pinksterzondag 8 juni a.s. gevierd met een plechtige H.Mis in de kerk van Sint Onthoofding in Gemert, waarbij vier kerkkoren de zang verzorgen. De beide gilden zullen de pastoor afhalen aan de pastorie hem samen met de geestelijkheid en de misdienaars naar de kerk begeleiden voor de H.Mis. Onder de H.Mis zullen de gilden de groet brengen aan de H.Eucharistie.
Na de H.Mis brengen de gilden een vendelgroet aan de pastor op het plein voor de pastorie als teken van waardering voor zijn pastoraal werk in Gemert en ook voor de warme belangstelling, welke hij steeds voor de gilden heeft gehad en welke tijdens de Eucharistieviering voor de gilden tot uitdrukking kwam.
Het gilde komt om 9.30 uur bijeen in het gildehuis e trekt om 9.50 uur op naar de pastorie. Daar wordt de pastor en de geestelijkheid met misdienaars afgehaald aan de pastorie en naar de kerk begeleid.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 10 of 21

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.