Home Artikelen
Nieuws items


GRUUN SCHUT IS WEER THUIS PDF Print E-mail
Written by Teun   
Tuesday, 03 September 2019 09:34

Het was een donderslag bij heldere hemel voor het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde toen op 21 maart jl. bekend werd, dat Brasserie De Keizer failliet verklaard was en het zo vertrouwde gildehuis voor het gilde gesloten was.

Vragen werden gesteld over wat er zou gebeuren met de kostbare beelden, schilden, pieken trommen, schilderijen, e.d.. welke in het gildehuis werden bewaard. Gelukkig was er goed contact met de curator en mocht de schutseigendommen, welke inde hoofdbouw bewaard werden worden weggehaald en kreeg het gilde weer toegang tot de berging. Definitief verloren waren voor de gildebroeders de waarde van de nog niet ingewisselde consumptiebonnen ter waarde van ruim € 600,-.


Na een tijd van leegstand waarin het Ridderhof het gilde gastvrijheid verleende voor het houden van vergaderingen, kwam er het bericht dat de familie Van Kessel-Bouwdewijns de nieuwe hospes van het gilde zou worden. Bij de afronding van de voorwaarden van  huur werd door de eigenaar aandacht gevraagd voor de faciliteiten, welke het gilde jarenlang jaren lang genoot. Al gauw stond het licht op ”groen”. De eerste contacten met mevrouw Monique Van Kessel-Bouwdewijns waren hoopgevend. Een bewijs daarvoor was de lunch welke op zondag 21 juli jl. op het terras van het oude en nieuwe gildehuis door de toekomstige hospes werd verzorgd


Zondag jl. was het weer een mooie dag voor het gilde, want het was uitgenodigd om de openingshandeling te verrichten van het grand café, dat een nieuw interieur had gekregen, ruimtelijk zeer verrassend. Het gilde trok op naar het Ridderplein en verwelkomde de familie Van Kessel met een vendelgroet, met bloemen en een fles schutslikeur. Voorzitter Nico Krol was blij, dat het gilde weer een thuis had en sprak de hoop uit op een goede samenwerking, zeker nu het koningschieten inde toekomst op het plein zal plaats vinden. Als openingshandeling bood hij de gekalligrafeerde dekenlijst aan om op te hangen in de nog  op te knappen gildezaal, op de plaats waar het jarenlang hing.


De nieuwe hospes had nog een verrassing. Het gilde kan weer met munten betalen. Ze zijn groen van kleur en aan de ene zijde staat het logo van het gilde en op de andere zijde naam “De Keizer”. Daarna werd het glas geheven op de terugkeer in huis en een goede toekomst.

Last Updated on Tuesday, 03 September 2019 09:38
 
GILDETENTOONSTELLING IN GEMEENTEHUIS PDF Print E-mail
Written by Teun   
Friday, 28 June 2019 08:51


In de inforuimte – rechts van de toegangshal – van het gemeentehuis heeft het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert een tentoonstelling ingericht van verschillende documenten, foto’s, e.d. van het gilde, welke inzicht geven van het gilde in het verleden en de tijd  vanaf 1966 nu toe. Voor zilver, vaandels, vendels, pieken e.d., welke bij optredens nodig zijn, konden geen plaats krijgen.

Het was de bedoeling, dat de tentoonstelling al in de maand mei te zien zou zijn, maar door de onverwachte tijdelijke sluiting van het gildehuis Brasserie De Keiizer waren documenten en attributen niet bereikbaar.. Vanaf eind vorige week is dit wel gelukt en iedereen kan tot 1 oktober a.s. tijdens de openingstijden van het gemeentehuis de tentoonstelling bezoeken.

De tentoonstelling is onderwerpsgewijs ingericht. In de vitrinekast vinden enkele boeken, lavabostel en enkele tastbare bewijzen van gildefeesten, zoals, bierglazen en wijnfles van het Landjuweel 1972 een plaats.
Aan de wand staan van links naar rechts:
1.    foto’s van het gildehuis van begin vorige eeuw, waaronder een foto van het gilde in het jaar 1944, toen het gilde niet officieel mocht optreden, maar toch een foto in gildekostuum werd gemaakt op de binnenplaats van het gildehuis.
2.    Afbeeldingen van de geschonken koningsschilden vanaf 1964, toen het koningschieten opnieuw werd hervat, tot nu toe, alsmede afbeeldingen van de schenkers van een schakel van de koning- en koninginneketen.
3.    Foto’s van de gildekapel in de Deel, alsmede een schilderij van de kapel van de hand van Henk van Eck
4.    Foto’s van het vendelen en de verklaring van de verschillende slagen van het Sint Jorisvendelgebed.
5.    De gekalligrafeerde lijst van dekens uit het verleden tot enkele jaren geleden.
6.    Standaardvaan uit 1909 en medaillon van gildevaandel uit 1928.
In een vitrine liggen medailles, geschonken door het koninklijk huis en gewonnen op gildefeesten. Daarin ligt ook het dodenschild, waarop de namen van overleden actieve gildebroeders zijn en worden vermeld.
Kortom de tentoonstelling geeft een overzicht van voor een gilde belangrijke zaken. Er liggen folders en ansichtkaarten, welke meegenomen kunnen worden.  
 
KONING SINT JORISGILDE WORDT GEMEENTEKONING PDF Print E-mail
Written by Teun   
Friday, 28 June 2019 08:49


Spanning ten top zaterdagmiddag tijdens het verbroederingstreffen tussen de drie gilden van Gemert-Bakel, vooral in de laatste twee ronden. De vogel was taai en weerstond maar liefst 273 schoten, maar tegen het opvolgende 274e schot van de koning van het Sint Jorisgilde was hij niet bestand. Tientallen brokstukken vielen naar beneden en daarmee werd Cor Opsteen de vierde gemeentekoning en is hij nog een maand een “dubbelkoning” namelijk van het Sint Jorisgilde en van de gemeente. Op zondag 21 juli a.s. moet hij die van zijn gilde afstaan aan zijn opvolger, maar dat kan weer Cor Opsteen zijn.


Het gemeentekoningschieten viel samen met de rustplaats van de Valkenswaardse processie naar Handel. Maar toen de drie gilden, optrekkend als één groep na een rondje door het Beatrixplantsoen op het plein aankwam, was de processie op weg naar het einddoel Handel en konden de kijkers vrij hun plaats kiezen. Tijdens het openingswoord van burgemeester Van Veen was er een schrikmoment, toen de vertegenwoordiger van het geestelijk gezag, diaken Jos van den Bosch, plotseling achterover viel, de parasol in zijn val meetrekkend. Deskundige hulp was op het terrein aanwezig en paraat voor eventuele eerste hulp. Gelukkig kon hij na korte tijd in staat om op te staan om zijn taak als bevrijder van gevaar bij het  schieten op zich te nemen en te genieten van het schieten en van het glaasje fris, dat door de schietleiding was geadviseerd aan de schutters. Alcoholgebruik en schieten horen niet bij elkaar. De burgemeester kon zijn korte speech voortzetten en aan ex-gemeentekoning Nico Krol na afgifte van het wisselschild de in 2017 beloofde herinneringsspeld een plaats te geven op de rechter rever van zijn gildekostuum.
De nieuwe doorzichtige kogelvanger met vanggoot voor het lood van het organiserend gilde vroeg toch om aanpassing van de 58 schutters van de drie gilden, maar dat duurde maar een schot van iedereen. Later toen de brokstukken op de grond lagen bleek toch hoeveel schoten raak waren.


Als de vogel zijn linkervleugel verloor, was dat al een reden om blij te zijn. Dat gold ook voor de andere vleugel. Iedereen wist echter, dat het niet om deze vleugels ging, maar om het corpus, dat door het lood moest splitsen om daarna naar beneden te vallen. Dat viel echter niet mee, want vijf volle ronden bleef hij aan de spil hangen. Het derde schot van de zesde ronde was beslissend. Ruim twee uur had de strijd geduurd. Toen kon de burgemeester zijn laatste taak van het verbroederingsfeest vervullen en Cor Opstegen huldigen als de nieuwe koning van de Gemeente Gemert-Bakel. Het schild mag hij drie jaren dragen als bewijs voor zijn vandaag verworven titel. In 2022 zal hij het voor de aanvang van het dan in Bakel te organiseren verbroederingsfeest moeten inleveren. Zaterdag was het echter genieten van zijn titel en voor allen van een smakelijke bbq in Gij en Ik.
 
In Memoriam Peter Lathouwers sr. PDF Print E-mail
Written by Teun   
Wednesday, 15 May 2019 10:56

Het was een ogenblik om stil van te worden toen de voorzitter van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde maandagavond op de gilde-app het plotseling overlijden van ouderling Peter Lathouwers mededeelde. Een mokerslag op de eerste plaats voor zijn vrouw en kinderen, maar ook voor het gilde, die een goede archivaris verliest. Direct na dit bericht volgden al de eerste condoleance-apps van de gildebroeders tot laat in de avond en op dinsdagmorgen vele andere. Broederschap leeft op in die momenten, dat een gildefamilie in droefheid gedompeld wordt. Hoe waar zijn de woorden van de toenmalige gildekoning Jo van Schalen in zijn gedicht waarin de woorden voorkomen “Maar toch is er vriendschap, gastvrijheid op aard. Hebt Gij (God) soms die deugden in het gilde bewaard”.


Peter Lathouwers werd op 22 januari 1977 tot nieuwe deken van het gilde gekozen en aan het versierde huis van zijn ouders geïnstalleerd. Hij werd niet geboren  als “ne gruune”, maar had toch al belangstelling voor het gilde dat o.a. het onderwerp was voor een les voor een schoolklas tijdens zijn opleiding als onderwijzer. In 1982 was hij coauteur van het boek “Dor hedde de skut”, dat voor velen nog altijd wordt geraadpleegd als er iets gevraagd werd of een artikel moest worden geschreven. Bijzonder was, dat Peter al in juli van dat jaar als lid van een gildedeputatie een bezoek bracht aan het Duitse dorpje Natzungen om na te gaan of een uitwisseling mogelijk was. Dat gebeurde ook en twee keer bracht het gilde een bezoek aan dit dorp.


Peter bleef actief gildebroeder tot in het jaar 1983 toen hij wegens drukke werkzaamheden als vrijwilliger bij andere verenigingen, tot de rangen van ouderling overging. Zijn belangstelling voor het gilde bleef echter bestaan. Toen er een vacature was als archivaris nam hij deze taak waar. Het gilde heeft sinds de zestiger jaren veel geschreven en verzameld, waardoor de periode van bloei vanaf die jaren altijd kan worden nagegaan. Vooral in de jongste jaren was hij daarmee druk. Het gilde kan er zijn voordeel mee doen. Daarnaast deed hij ook nasporingen in archieven, boeken en tijdschriften om te trachten de leemten in de geschiedenis te proberen in te vullen.


Peter trad niet zo op de voorgrond, maar als het nodig was, dan was hij er. Kortelings nam hij zitting in de commissie, die een ontwerp moet maken voor een nieuwe gildevlag. In 2017 vierde Peter zijn veertigjarig gildejubileum en bij die gelegenheid werd zijn levensloop als gildebroeder gememoreerd. Zoon en naamgenoot Peter jr. werd op de optrekdag van dat jaar tot nieuwe deken gekozen, een feit dat die jubileumdag extra glorie gaf.
Zijn leven eindigt abrupt. In zijn  gezin en bij ons en veel verenigingen ontstaat een lege plaats. Herinneringen komen in de plaats van mondelinge en schriftelijke contacten.

Nu zeggen gildebroeders en -zusters: Bedankt Peter. Rust zacht.
Het gilde neemt rouw aan en heeft alle activiteiten voor het komend weekeinde afgezegd.

Last Updated on Wednesday, 15 May 2019 13:27
 
HOGE FEESTDAGEN BIJ DE GRUUN SCHUT PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 15 January 2019 10:03

De patroonsdag van Sint Antonius valt altijd op 17 januari en in diezelfde week wordt ook de optrekdag gevierd, met aansluitend op zondag 20 januari a.s. de feestdag van de tweede patroonheilige Sint Sebastianus. Als je belvaanavond er nog bijneemt zijn dat op vier achtereenvolgende dagen samenkomsten van de gildebroeders en -zusters.


Sint-Antoniusdag is bij de Gruun Schut de zgn. Mortelzondag, vroeger een “halve zondag” voor de Gemertenaren, want dan was het ook kermis in De Mortel. De gildebroeders waren er dan, maar ook andere inwoners kwamen kermis vieren. Nu is dat nog steeds het geval. Om 10 uur is de Hoogmis in de parochiekerk, waarnaar het gilde optrekt. Daarna vendelgroeten aan de priester en aan de twee eredekens. In café Het Anker komen allen samen voor de koffie met Antoniusbrood en een inleiding door Jan Geerts over de reis naar Santiago. Om half acht is er een kaartwedstrijd en dit jaar ook een dartwedstrijd, een nieuw element op deze dag. De muziek wordt verzorgd door het Mortels orkest “ten Blakke”.


De hoogste feestdag van het jaar is de optrekdag op zaterdag 19 januari, welke begint met een Gildemis om half tien in de Sint Jan met aansluitend vendelgroeten bij pastor Stefan Scheven en burgemeester Michiel van Veen. Het belooft een drukke dag te worden, want het voornaamste onderdeel is wel de keuze van een nieuwe deken, dit jaar afkomstig uit de Handelse kant van de parochiekerk. Slechts de betrokkene en zijn familie en de voorzitter en kapitein van het gilde kennen zijn naam, maar gissingen worden bij veel leden gemaakt. Deze wordt om 16.00 uur voor zijn woning geïnstalleerd en naar het gildehuis begeleid. De trommen kondigen de komst van het gilde aan en het zal halthouden, wanneer iemand de nieuwe deken en het gilde wil gelukwensen onder het aanbieden van een drankje, zoals al eeuwenlang gebruik is.


Na de algemene vergadering is het niet afgelopen maar volgt de huldiging van maar liefst zeven jubilarissen met samen 310 verenigingsjaren met als gemiddelde 44 lidmaatschapsjaren per lid. Het oudste lid, 96 jaar, Pieter Penninx viert zijn 75-jarig lidmaatschap. Dat is zeldzaam feit. Friedje van Zeeland was in 1921 75 jaar lid, maar dat feest werd uitgesteld, omdat hij kort daarna 100 jaar zou worden. Helaas stierf hij voor die feestdag. Pieter Penninx was tot voor kort altijd aanwezig op de hoogtijdagen, onlangs nog bij het koningschieten. Voor hem zal dat een grote feestdag worden.
De andere jubilarissen zijn: gildezuster Odilia Steeghs-v.d. Laar 50 jaar, Antoon Brouwers, Jan Donkers, Mw. .Jo Donkers-Huijbers en Mari v.d. Laar 40 jaar lid en tot slot Stefan van Zeeland 25jaar lid. Veel toespraken komen voor rekening van de voorzitter. Hij en de gildebroeders en -zusters kunnen daarna gesterkt worden met de “groene” erwtensoep en dan op weg gaan naar de nieuwe deken, die tussen 17.00 n 17.30 uur bij het gildehuis zal arriveren.


Na de maaltijd om 21.00 uur kan men de nieuwe deken en de jubilarissen feliciteren in gildehuis Brasserie de Keizer,
Zondag 20 januari, feestdag Sint Sebastianus, worden de overleden gildebroeders en -zusters  in de Hoogmis om 11.00 uur herdacht in de zogenaamde  “offermis”. Na de H, Mis wordt op het gildealtaar op twee schalen geofferd, zoals vroeger bij solemnele uitvaartdiensten gebruikelijk was., Met de traditionele koffiebuurt bij Dientje’s en de afsluitende nabespreking in het gildehuis zijn de hoogtijdagen voorbij.

Last Updated on Thursday, 17 January 2019 11:25
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 2 of 21

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.