Home Artikelen
Nieuws items


Koningschieten 15 juli 2012 PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 09 July 2012 16:09

‘GROENE’ ZONDAG IN GEMERT MET NIEUWE GILDEKONING

Zondag 15 juli a.s. is het voor vele inwoners een groene zondag. Hun gilde viert een hoogtijdag en heeft een verrassing in zich. In de middaguren speelt zich op Kokse Hoeve een spannende strijd af tussen gildeleden en genodigden met als inzet de koningstitel voor twee jaar. Het is een dag vol tradities, althans die van de laatste jaren, want niet meer is te achterhalen hoe het koningschieten vroeger gebeurde. Naar wat bekend is uit geschriften en mondelinge overlevering heeft het schieten niet in alle jaren plaatsgevonden en werd de gildekoning in die jaren aangewezen en bleef die functie meer jaren uitoefenen. Na enkele eerdere pogingen om tot een reeks geschoten koningen te komen is dat eerst vanaf 1963 gelukt.


Koningschieten
De dag begint om 10 uur met een koningsmis in de Sint Janskerk, die voor deze gelegenheid met de groene sluiers is versierd. Het zustergilde Sint Joris haalt het groene gilde aan het gildehuis af  en begeleidt dat ook na de H.Mis naar het gildehuis. Daarna brengt het gilde het traditionele bezoek aan de Antoniuskapel in de Deel, waar koster Wim van den Eijnde de klok luidt als het gilde in aantocht is. Vóór de kapel spreekt voorzitter Maas een woordje tot het kostersechtpaar en dankt hen voor de goede zorg in het afgelopen jaar. De broeders en zusters steken hun kaars op en bidden tot de patroonheilige, iedereen met een eigen intentie.
Na de lunch in het gildehuis luidt het programma als volgt:
13.00 uur Vertrek vanaf Hotel de Keizer naar Kokse Hoeve. Na aankomst op Kokse Hoeve wordt driemaal rond de
schutsboom getrokken en worden drie Onze Vaders en  Weesgegroeten gebeden om het gevaar van de schietwedstrijd te bezweren


14.00 uur Aanvang koningskruisschieten
15.00 uur Aanvang koningschieten. Het schieten om de kruisen wordt stilgelegd. Als de koning bekend is wordt dit          
hervat.
18.00 uur Inhuldiging van de nieuwe gildekoning en zijn koningin.
18.00 uur Vendelgroet aan de nieuwe koning door het Sint-Jorisgilde.
18.15 uur Vertrek naar het gildehuis. Onderweg wordt de traditionele stop gehouden. Vroeger gebeurde dat bij
Falie, later bij het Vossenkamp, het Keske en dansschool Van Esch en dit jaar enkele stappen
verwijderd van het  originele adres, t.w. bij het Boerenbondsmuseum, waar dan de nostalgische kermis   
wordt gehouden.
20.00 uur Aankomst bij Gildehuis Hotel de Keizer, waar het eigen gilde de nieuwe gildekoning eert met een
vendelgroet.     
20.30 uur Gezamenlijke maaltijd in het gildehuis
21.30 uur Receptie voor de nieuwe gildekoning en koningin.
De genoemde tijden kunnen naar achteren worden verplaatst als het schieten teveel tijd kost.


Koningskruisen
Voor de eerste schietwedstrijd om de drie zilveren kruisen staat de deelname voor iedereen open, die zich een lot heeft verworven bij een van de twee gilden. De kruisen zijn zeer begeerd en worden na de installatie door de nieuwe gildekoning uitgereikt. Deze schietwedstrijd dient tevens als prijsbepaling voor de loterij, welke door het Sint-Jorisgilde wordt gehouden. De prijzen daarvoor worden ter plaatse uitgereikt dan wel thuisbezorgd.
Eervol optreden
De nieuwe koning en –koningin hebben maar even tijd om zich even in te werken, want al op 4 augustus a.s. begint hun officieel leven als zodanig, wanneer zij in het Duitse Helminghausen het gilde vertegenwoordigen bij de plaatseiijke Schützenbruderschaft waar het gilde op bezoek gaat. Zij staan daar zeker in het teken van belangstelling, want bekend is dat deze schuttersverenigingen een streng protocol hebben, wanneer het om hun koningsparen, al dan niet met een hofstoet. Daar heeft men altijd twee officieren als begeleiders, wordt aan huis afgehaald en weer thuisgebracht. Zij inspecteren bij schuttersfeesten de gehele groep en ook de gastgilden. Het gaat daar plechtig en vormelijk toe. Met onze Bourgondische aard kijken wij daar vreemd tegen aan.
Twee jaar lang blijven koning en koningin in functie en vormen zij de spil van het gilde, hebben veel representatieve verplichtingen met als beloning plezier, genoegen en waardering. Het is echt wel de moeite waard om twee jaar koningspaar te mogen zijn. Daarom wordt er ook dit jaar weer een strijd verwacht om deze eer te verwerven.
Gemertenaren en gasten kunnen genieten van een dag vol  tradities, maar ook van gildeplezier.

 
Koningschieten 2012 PDF Print E-mail
Written by Lau   
Tuesday, 03 July 2012 14:48

EEN GROENE KONING GEVRAAGD
Al eerder is gepubliceerd, dat de beide gilden besloten hebben om het koningschieten weer terug te
brengen naar de derde zondag in juli. Daarbij is de keuze aan het schietend gilde gelaten om dit op de
zaterdag voorafgaande dan wel precies op de derde zondag te laten plaatsvinden. Het Sint Antonius en
Sint Sebastianus Gilde Gemert maakt als eerste gebruik van deze datumwijziging en heeft er voor gekozen
om dit op de zondag te organiseren. De organisatie van dit schieten ligt in handen van een commissie uit
de twee gilden. Dat gaat dan om de promotieactviteiten, de inrichting van het terrein op Kokse Hoeve, en
het schieten om de koningskruisen.


Zondag 15 juli a.s. is de nieuwe datum van het koningschieten. De vakanties zijn dan al aan de gang en verwacht
wordt dat daardoor het bezoek zal toenemen en de ouderwetse drukte op het schietterrein terugkeert. Dat idee
wordt bevorderd door het beschikbaar stellen van een trofee – dit jaar door het Sint Jorisgilde –als prijs voor een
schietwedstrijd, die voor iedere volwassene open staat.
Het gilde heeft de band met de kermismaandag als dag van het koningschieten al eerder verlaten, want op de
kermismaandag in september zou er helemaal geen publiek aanwezig zijn. Nu de band met de kermis helemaal is
verlaten lijkt de zondag beter geschikt te zijn, maar het zal moeten blijken of de zaterdag niet toch geschikter is.
Het weer bepaalt dikwijls het aantal bezoekers.


Het gilde zal voor lief moeten nemen, dat de nieuwe datum ook nadelen heeft, omdat juist de vakantietijd ook
geldt voor de officiële personen, pastoor en burgemeester, die het bedrijdend schot moeten lossen. Ook voor
wat de koningsmis betreft kunnen er problemen ontstaan. Maar ook de eigen gildebroeders kunnen er mee te
maken krijgen, omdat zij voor een vakantiereis afhankelijk zijn van scholen, familie, vrienden en bekenden. Het
gilde is er zich van dit alles wel bewust, maar heeft toch deze keuze gedaan. Voordelen zijn er ook, omdat geen
straten afgesloten zijn en de vendelgroet aan de nieuwe koning niet gehinderd wordt door de plaatsing van de
kermisattracties. Het probleem van de rustplaats op de terugweg kan worden opgelost door een bezoek aan de
nostalgische kermis bij het Boerenbondsmuseum. Daar is het altijd gezellig druk en drinkt een laatste glaasje voor
de resterende 1 ½ km naar het gildehuis zoveel te lekkerder. Het museum stelt het bezoek van het gilde op prijs,
omdat dat bezoek het nostalgische karakter van de eigen kermis verhoogt. De naam van de nieuwe koning en
koningin wordt hierdoor al direct in ruimere kring bekend. Zij zijn immers het middelpunt van de terugkomst van
Kokse Hoeve op weg naar het eigen gildehuis Hotel de Keizer.


Voor het gilde, maar eigenlijk voor iedereen, is het altijd weer een verrassing wie de nieuwe koning wordt.
Vijftien tot twintig gegadigden melden zich aan voor het koningschieten. Nadat de schutsboom bevrijd is van alle
gevaar door pastoor en burgemeester en aansluitend de ereschoten zijn gelost, begint de eigenlijke strijd om de
houten vogel op de twaalf meter hoge schutsboom naar beneden te halen. De spanning loopt op wanneer de
toegebrachte schade zichtbaar wordt en iedereen denkt, dat deze bij het volgende schot zal vallen. Het duurt dan
meestal nog minstens een schietronde voor het laatste schot doel treft en de laatste houtsplinter van de spil naar
beneden valt.


Het koningschieten staat open voor gildebroeders en de koningin, de ouderlingen, dat zijn zij die actief
gildebroeder geweest zijn, de ondersteunende leden en leden van de Vriendenkring van de Gemertse Gilden,
die door hun lidmaatschap het recht verkrijgen om mee te schieten. De Vriendenkring is in 1974 opgericht ter
vervanging van het systeem van de notabelen, welke voor die tijd deelgerechtigd waren. In het verleden zijn al
een aantal leden van de Vriendenkring door hun laatste schot koning geworden bij een van de beide gilden. De
laatste jaren is dat niet meer het geval geweest, maar de kans daarop is altijd aanwezig.
Maar hoe het ook zij, het koningschieten is een spannende bezigheid, waarbij het onder de schutsboom goed
toeven is en er voldoende gelegenheid is om met elkaar onder het genot van een glaasje te praten.

 
Kringgildedag Lieshout PDF Print E-mail
Written by Lau   
Thursday, 28 June 2012 11:24

SUCCESSEN OP KRINGGILDEDAG LIESHOUT  VOOR GRUUN SCHUT
Al meer keren in de afgelopen jaren heeft het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde mooie successen behaald op gildefeesten en Landjuwelen. Het gilde doet er alles aan om daar goed voor de dag te komen om steeds weer waar te maken, “dat het een schoon gilde is”, zoals de bezoekers van zo’n feest zeggen. Goede resultaten zijn echter niet vanzelfsprekend. Zij zijn afhankelijk van individuele gildebroeders en ook van weersomstandigheden. Dat laatste klinkt misschien raar, maar toch is het zo dat het gilde het in een optocht bij donker weer niet zo goed doet. Het flessengroen van sjerpen en vendels komt dan niet zo goed tot uitdrukking, zeker niet tegen de veel lichtere kleuren in kleding en vlaggen van zustergilden.


Ook zondag jl. was dat het geval tijdens de optocht op de Kringgildedag Peelland, georganiseerd door het Sint Servatiusgilde in Lieshout. Het regende voortdurend en de individuele broeders en zusters waren doornat. Gelukkig hield de voortdurende regen tijdens de wedstrijden op en konden deze ongestoord voortgang vinden.
In de morgenuren werd de Eucharistie gevierd in het gerestaureerde openluchttheater in Mariahout. Daaraan namen het koningspaar De Koning en kapitein Frans van Dijk aan deel.
De tentoonstelling werd dit jaar voor het eerst verzorgd dor het koppel Geert Pijnappels en Jeanne van den Elsen.
Het is jammer, dat de gildevlag en het standaardvaandel niet zo’n goede waardering krijgen van de jury’s. Men vindt ze te iel en een medaillon té ouderwets. Tradities worden kennelijk niet gewaardeerd.
Toch was het gilde bij optocht en tentoonstelling succesvol, hetgeen tot uitdrukking kwam in een 4e prijs van de 22 deelnemers  in het algemeen klassement, dat voor deze grote onderdelen wordt gegeven.
Ook bij standaardrijden en vendelen kwamen broeders tot successen, waarvan standaardrijder Marco Opheij zelfs tweemaal. Hij won voor het rijden in de optocht de tweede prijs en voor het rijden op het tournooiveld een eerste prijs.
René de Koning liet zien, dat hij niet voor niets plaatsvervangend hoofdvendelier is en won de eerste prijs in Klasse C. Piet Brouwers liet in de vaandelklasse zien, dat hij de vendelkunst nog niet verleerd is en kon met een tweede prijs in de Vaandeklasse naar huis gaan.


Dat de kwaliteit en de kwantiteit van de vendelroep is toegenomen was algemeen bekend. In de klasse van 6 en meer vendeliers werd een mooie eerste prijs behaald.
Alles bij alles kon het gilde een kleine zilvervloot mee naar Gemert nemen.

 
Prijzen! PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 25 June 2012 09:53

Geslaagde regenachtige Kringgildedag gisteren in Mariahout (Gilde Lieshout)

1e prijs Groepsvendelen!
1e Prijs René in Vendelklasse C
2e Prijs Piet in Vaandelklasse zonder Acrobatiek
1e Prijs Marco individueel Standaardrijden
2e Prijs Marco Optocht Standaardrijden

Last Updated on Monday, 25 June 2012 11:14
 
Nieuws vanuit deze site toevoegen PDF Print E-mail
Written by Teun   
Friday, 15 June 2012 19:36

Vanaf nu kunnen we nieuws artikelen (laten) toevoegen rechtstreeks vanuit deze site.

Zo word het voor de Gilde reporters nog handiger om nieuws te delen!

Last Updated on Monday, 25 June 2012 11:12
 
More Articles...
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 20 of 21

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.