Home
Nieuws items


OPNIEUW SUCCES VOOR STANDAARDRUITER PDF Print E-mail
Written by Lau   
Wednesday, 27 August 2014 18:50

Het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert nam zondag jl. deel aan het Vrije Gildefeest van het 600-jarig Gilde Salvator Mundi in Oeffelt. Dit was dit jaar al het tweede vrije gildefeest, dat in de Kring Land van Cuijk werd gehouden. Het is af en toe wel eens goed om buiten de eigen gildekring Peelland te kijken om de eigen prestaties te beoordelen. Het helpt de eigen tekortkomingen te zien.
42 Gilden uit drie kringen en 1 schutterij uit Duitsland namen daaraan deel. Het waren net de minst presterende gilden uit die kringen. Enkele steken er met kop ene schouder uit qua aantal gildebroeders zusters en optredens in de verschillende wedstrijden. Het Gemertse gilde heeft alleen een aantal tamboers, maar geen tamboerkorps of complete fanfares of harmonieën. Het schieten is een activiteit, welke door veel gilden in de kring hartstochtelijk bedreven wordt. Bij het Gemertse gilde staat dat nog in de kinderschoenen, het is geen schietend gilde, zoals dat wordt genoemd, maar van elke wedstrijd wordt geleerd. De prachtige schietinstallaties bij gildehuizen of het eigen schietterrein bewijzen dat.
Baron de Coubertin, de oprichter van de moderne Olympische Spelen, zei in 1896, dat deelnemen belangrijker was dan winnen. Ofschoon dat principe al lang geen meer gemeengoed is, is het af en toe toch een troost als geen, zoals dat in gildekring heet, zilvervloot mee naar huis genomen wordt. Zo was dat ook in Oeffelt voor de Gruun Schut. In Peelland was dat dt jaar wel zo, in Beugen was het al minder en in Oeffelt moest het blijven bij de prijzen, die standaardrijder Marco Opheij behaalde.


In de optocht behaalde hij een derde prijs van de 19 gilden, die met een standaardpaard in de optocht deelnamen, maar op het tournooiveld stak hij alle anderen de loef af en behaalde de eerste prijs. Als je daaraan een gezamenlijk klassement van zou opmaken, dan zou dat een algemene eerste prijs zijn. Dat is wel een felicitatie waard. In Beugen was dat ook het geval. Hij kan zich overal als zodanig laten zien. Een algemeen klassement, zoals dat in Peelland en andere kringen het geval is, was er niet in Beugen. Zo werd de tentoonstelling verzorgd door drie gilden uit de kring en konden alle andere deelnemende gilden hun mooiste zilver, oudste oorkonden, e.d. thuis laten. In de optocht werkte het weer nog mee, maar in het begin van de massale opmars, goot het drie kwartier lang en viel deze met recht in het water. Jammer, want dit is altijd een mooi schouwspel, waarvan velen getuigen zijn. Het voordeel hiervan is, dat de vlucht van de gildebroeders naar de grote tent ging, waar men zich met ander vocht kon laven en in gesprekken met andere gildebroeders ervaringen kon uitwisselen. Daar is onderlinge verbondenheid en broederschap groot en komt het principe van Baron de
Coubertin tot uitdrukking.

Activiteiten
Op 12 september a.s. brengt het gilde het jaarlijks bezoek aan de bewoners van Ruijschenbergh. Om 19.00 uur wordt daar de veertiendaagse H.Mis opgeluisterd en daarna een vendelgroet aan de bewoners wordt gebracht.

Zaterdag 13 september wordt er opnieuw een vendelgroet gebracht.

Last Updated on Wednesday, 27 August 2014 18:52
 
koningschieten 2014 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 11 July 2014 10:23

VOORZITTER NICO KROL NIEUWE KONING VAN “GRUUN SCHUT”.


Of de toch “sterk”geachte koningsvogel ook bevangen was door de warmte zal wel een raadsel blijven, maar feit was toch, dat hij al na 134 schoten de geest gaf en naar beneden viel. Het was een verrassing voor alle aanwezigen op Koks en voor de schutter zelf. Hij was echt niet van huis gegaan om na 1990 opnieuw koning te worden. Blij was hij in elk geval al had hij toch meelij met een viertal andere schutters, die al jaren op die koningseer azen.


Zondagmorgen was het al vroeg warm en dat merkten de gildebroeders in hun dikke kostuums, waarover bij een aantal nog de zilvervesten hingen. Maar de prachtige stoet van “groenen en rooien” liet zich er niets aan gelegen liggen en trok op naar de kerk voor de koningsmis, dit jaar opgedragen door de tijdelijke pastoor van de parochie Pater J.Bonte, pastoor in Handel.
In ijltempo spoedde het gilde zich naar de Sint-Antonuskapel in de Deel voor het verplichte bezoek. Niet alle gildebroeders hadden een plaats in de kapel, maar konden toch meebidden en een kaarsje offeren, omdat daarna de kapelbewaarder Wim van den Eijnde – lid Sint-Jorisgilde – te danken voor de zorg voor de kapel in het afgelopen jaar.

Onderscheiding Pieter Penninx

Op het grasveld bij de kapel werd het gilde met in het midden de 92-jarige broeder Pieter Pennínx opgewacht door een deputatie van het Peellandse kringbestuur. Voorzitter Henk de Hair huldigde Pieter Penninx, net alleen voor zijn 70-jarig lidmaatschap van het gilde, maar ook voor zijn grote verdienste voor het vendelwezen in de kring en in de hele federatie. Bijzonder is, dat de onderscheidene nog kort geleden van zijn woonplaats Liessel naar Gemert kwam om daar de vendelgroep van het gilde “bij te scholen”. Voor dit alles ontving hij een gouden kroon op het vijftigjarig onderscheidingsteken. Voor het 70-jarig gildelidmaatschap had de kring nog geen onderscheidingsteken.

 

Koningschieten
’s Middags trokken de beide gilden op naar Koks om daar vooraf een minuut stilte in acht te nemen voor de slachtoffers van de vliegramp in Ukraïne. Het koningspaar Piet en Nelly Brouwers werden ontheven van hun Koninklijke taak en hun zilver hing onder de schutsboom. Het gilde was even zonder koning.
Het schieten om de drie zilveren koningskruisen is een koninklijk gebaar naar de toeschouwers die konden proeven wat een koning voelt. Antoon van Dommelen schoot met het 48e schot de eerste vogel af, daarna bij het 88e schot gevolgd door Petra van Wetten en na een pauze bij het 55e schot door Theo van den Elsen.
Vóór het lossen van zijn bevrijdend schot sprak Burgemeester Drs. Jan van Zomeren de gildebroeders toe, roemde de goede sfeer en de bereidheid om op verzoek op te treden. Hij voelde zich daarom bij de gilden thuis.

Pastoor Bonte mocht het eerste bevrijdende schot lossen, het eerste in zijn lange leven, en daarna de burgemeester en na nog de ereschoten door het aftredend koningspaar en het paar van het zustergilde, begon van wat men dacht een hele middag zou duren. De vogel oogde taai en ruim van gewicht. Hij bleek echter anders van inborst te zijn als hij oogde. Tien schutters richten het vizier op hem. Tien ronden lang wist hij weerstand te bieden, maar toen een kwart van zijn corpus al naar beneden viel, begon de twaalfde ronde de spanning te stijgen. Met een goed gericht schot kon het koningschap verdiend worden. Maar spanning verhindert soms het overhalen van de trekker op het juiste ogenblik. De al jaren in de wachtrij staande kandidaten wachtten op hun beurt, maar onverwacht bij het 134e schot, viel de vogel, nog een behoorlijke blok hout. Voorzitter Nico Krol werd onverwacht, maar niet minder gelukkig, de nieuwe koning. Hij werd na het conclaaf over zijn waardigheid en die van zijn vrouw Nelly als koningin, ingehuldigd. Kleinkinderen boden de waterkan aan voor de handwassing.

Het Sint-Jorisgilde vereerde de nieuwe koning met een vendelgroet, waarna werd opgetrokken naar Gemert met een rustpauze bij het Boerenbondsmuseum. Een gezamenlijke maaltijd en een receptie besloten een “koninklijk” feest.

Loterij
De prijzen van de horlogeloterij van het Sint-Jorisgilde werden gewonnen door W.v.d.Boom, Koksedijk, C.Swinkels, Imhof 7 en F.Verhoeven, Abtshof, De Mortel.

Last Updated on Wednesday, 23 July 2014 11:46
 
LEUK OM BIJ DE GILDENVRIENDENKRING TE HOREN PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 10 July 2014 14:31

In 1974 is de Vriendenkring van de Gemertse Gilden opgericht als vervanging van de kring van notabelen, welke werd uitgenodigd voor het koningschieten van de plaatselijke gilden. Tot dan toe was het gebruikelijk om naast notaris, doktoren en veeartsen ook de plaatselijke fabrikanten uit te nodigden. Die kring werd onoverzichtelijk en daarom werd gekozen voor de oprichting van een Vriendenkring, waarvan iedereen lid kon worden. Doel was ook om naast de uitnodigingen voor schietwedstrijden overzichtelijk te maken een aantal mensen bereid te vinden om morele steun aan de gilden te geven, als die onverhoopt in een dip terecht zouden komen. De geringe jaarlijkse bijdrage van f. 25,- moest een bewijs zijn van de bereidheid voor die steunverlening.
Leden van de Vriendenkring hadden het recht om mee te loten voor een jaarlijkse vendelgroet van een van de beide gilden, mochten deelnemen aan een onderlinge schietwedstrijden en konden meedingen voor het koningschap.
De kring is tot op heden in stand gebleven, al zijn de schietwedstrijden en de vendelgroeten wat verwaterd. Het meedoen aan het koningschieten is gehandhaafd. In de loop van de tijd zij bij beide gilden een aantal vrienden tot het koningschap gekomen.
Onlangs werd bekend, dat een lid John van der Laan een aantal jubilea zou vieren, t.w. bereiken 60-jarige leeftijd, 25 jaar gevestigd in Gemert en het 15-jarig bestaan van zijn administratie- en advieskantoor. Hij zou graag een vendelgroet ontvangen en liet dat aan de kring weten.
Dat was de aanleiding, dat het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde zaterdag jl. naar zijn huis aan de Predikant Swildensstraat optrok en hem vereerde met een vendelgroet. Met dat gebaar was hij zeer vereerd. Wellicht is het voor zijn gasten en andere vrienden en bekenden een gelegenheid om zich als lid bij de Vriendenkring aan te melden. Dat kan bij o.a. P.van Houtert, Pandelaar 66, Gemert.

 
Einde van het Koningsschap bij het Gilde St. Anthonius en Sebastiaan PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 10 July 2014 14:25

Na 40 jaar lid te zijn van het Gruun Skut (vanaf 1972), wilde ik toch iets anders meemaken.

Als deken ben ik bij het Gilde gekomen, hierna altijd actief als vendelier. Hierbij heb ik 26 jaar een bestuursfunctie gehad.
Ik heb jaren als schietmeester tips en adviezen gegeven bij het schieten van de koningsvogel. En in 2012 vond ik het dan ook erg mooi, om deze vogel er zelf af te mogen schieten. Ik heb toen natuurlijk mijn vrouw Nelly als Koningin gekozen…
Het is een hele belevenis om Koning te mogen zijn. Het voelt altijd als een hele eer om deze taak uit te mogen voeren.
Als Koningspaar wordt verwacht dat we aanwezig zijn bij alle activiteiten, zoals: de vergaderingen, gilde feesten, recepties, e.d. Dit hebben we ook met veel plezier gedaan.

Een van onze mooiste belevenissen was de reis naar Duitsland (Helminghausen) als Koningspaar!
Hierbij kregen we ’s morgens vroeg al een serenade van de plaatselijke Fanfare. Dit voelde heel bijzonder. We hebben als Gilde nog een leuke ontmoeting gedaan met het Gilde daar.
Het jaar erop zijn we met een volle bus weer richting Duitsland gegaan, waar zelfs de Burgemeester van Gemert-Bakel bij aanwezig was. Als Koningspaar kregen we de eer om een boom te planten, deze kreeg zelfs onze namen…
Als tegenprestatie is het Gilde van Duitsland naar Gemert gekomen. Hierbij hebben we flink gefeest bij het BoerenBonds Museum, waar alle herinneringen weer naar boven kwamen.

Er zijn in onze periode 3 Gilde-baby’s geboren. Maar we hebben ook 6 uitvaarten gehad, wat altijd moeilijk blijft.

Nu ons Koningsschap er bijna op zit, willen we alle Gildebroeders bedanken voor hun ruime opkomst en goede inzet.
Wij vonden het een kei skônne ervaring om alles als Koningspaar van dichtbij mee te mogen maken. De tijd is voorbij gevlogen, want zondag 20 juli 2014 mag er weer een nieuwe Koning gaan schieten op de vogel.
We zijn benieuwd aan wie we de Koningsvogel over mogen dragen…!

Groetjes Piet en Nelly Brouwers

 
KONINGSPAAR GRUUN SCHUT NEEMT AFSCHEID PDF Print E-mail
Written by Lau   
Friday, 04 July 2014 07:27

Op zondag 20 juli a.s. als de schutsboom op Koks driemaal is gerond om het gevaar tijdens het schieten af te weren, leggen koning Piet Brouwers en koningin Nellie Brouwers-Pennings het koningszilver onder de schutsboom. Hoeden, sjerpen en stokjes worden door de beide dekenen afgenomen en daarbij gelegd. Dat is het moment van afstand van hun titel. Het koningschap is dan vacant en de schietwedstrijd voor hun opvolger als koningspaar kan beginnen.
Twee jaren waren beiden het middelpunt van het gilde, kregen alle eer en mochten talrijke vendelgroeten in ontvangst nemen. Want alleen voor het koningspaar wordt gevendeld, meestal ter ere van een of meer personen, die dan wel tussen het koningspaar mogen staan om zo van de eer mee te genieten. Twee jaar van eer en achting van de medebroeders, kerkelijke en burgerlijke autoriteiten zijn voorbij. Zo gaan zij na ieder optreden bij de aankomst aan het gildehuis, door een erewacht van kapitein, vaandrig en trommende tamboers het gildehuis binnen. Geen gildebroeder waagt het om voor hen het gildehuis binnen te gaan. Gebeurt dit wel, dan is de boete een rondje voor alle aanwezige broeders. Het is nog de enige boete, welke in de praktijk wordt toegepast. Niemand van de broeders is dat in deze koningsperiode overkomen.

Koningschap
Na het “nieuwe dekenschap”, de 39 vendeliersjaren en 26 bestuursjaren was het een grote eer voor Piet en Nellie Brouwers om koning en koningin te zijn.  Na als schietmeester adviezen aan  koningskandidaten te hebben gegeven, schoot Piet zelf raak en werd koning met zijn vrouw Nellie als koningin. Veel verplichtingen hebben zij als zodanig voor het gilde vervuld. Het koningspaar is immers het visitekaartje van het gilde. Dat geldt voor iedere keer dat het gilde of een deputatie ergens aanwezig moet zijn, zoals ontvangst op gildefeesten, recepties van personen of verenigingen. Gelukkig zijn het meestal het feestelijke gelegenheden. Maar ook bij droevige gebeurtenissen, als ziekte en overlijden van gildebroeders en –zusters rust deze taak op hen. Zesmaal moesten zij condoleances aanbieden en uitvaartdiensten bijwonen. Voor actieve gildebroeders legt de koning dan zijn zilver bij de ingang van de kerk op de kist van de overledene. Daartegenover staan de bezoeken aan de drie geboren kindjes van gildebroeders en de beide reizen naar het Duitse Helminghausen, waar  op zondagmorgen in alle vroegte een serenade van het plaatselijk muziekcorps aan hen werd gebracht. Ook het planten van de koningsboom in het koningsbos van de schutterij daar in het bijzijn van de Gemert-Bakelse burgervader was indrukwekkend. Alles bijeen was het een “kei skônne”  tijd, zegt het huidig koningspaar.
Op algemene, bestuurs- en kringvergaderingen en overleggen is het koningspaar aanwezig. Kortom koningspaar zijn vraagt een behoorlijke tijdsinvestering met als beloning grote voldoening. Daarom zijn er altijd liefhebbers om de koningseer te winnen.Wie wordt de nieuwe koning?
Sommige gildebroeders staan al jaren in de rij en iedere keer wint een ander en moet hij/zij weer twee jaren wachten. Ook dit jaar zullen op zondag 20 juli a.s. een aantal gildebroeders en andere leden met grote verwachtingen op Koks zijn met de hoop dat het nu eens zal lukken om op het juiste moment het rake schot te lossen, waardoor de vogel wordt geveld.
Wie mogen er meeschieten om de koningseer? Dat zijn actieve gildebroeders en –zusters, ouderlingen, ex-actieve gildebroeders en -zusters, ondersteunende leden en leden van de Vriendenkring van de Gemertse gilden. Het aantal schutters wisselt per jaar tussen 15 en 20 schutters. Het grote aantal verplichtingen vormt voor leden met een dagtaak niet op te brengen. De strijd met de vogel kan veel ronden duren. Per ronde neemt de spanning toe en stijgt naar een hoogtepunt als het grootste deel van de houten vogel al op de grond ligt. Maar zelfs kan het nog vele schoten duren eer hij zich gewonnen geeft. Het komt op het laatste splintertje aan, voordat een schutter kan juichen en ingehuldigd kan worden.
Iedereen kan getuige zijn van de strijd en ook nog deelnemen aan twee schietwedstrijden voor het publiek, waarbij zilveren kruisen en medailles te winnen zijn. Het is op Koks altijd gezellig, dus de moeite van een bezoek waard.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 8 of 19

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.