Home
Nieuws items


WEER ZILVER VOOR DE GRUUN SCHUT PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 16 June 2014 10:14

Bij het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert is het de laatste jaren gebruikelijk om aan drie gildefeesten deel te nemen. Waaronder het verplichte kringgildefeest van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland. Dat betekent, dat twee keer een feest in een van de vier andere kringen van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden of in het buitenland moet worden uitgekozen. De keuze is dan beperkt tot zogenaamde “vrije” gildefeesten, welke buiten het kringgildefeest worden georganiseerd. De keuze is niet altijd even ruim en ook de data, waarop deze gehouden worden, heeft men niet in de hand. Zo kan het voorkomen, dat twee deelnames kort bij elkaar liggen. Dat is dit jaar gebeurd. Op zondag 1 juni jl. was er het verplicht gildefeest in Lierop en zondag jl. werd deelgenomen aan het vrije gildefeest in Beugen, georganiseerd door het  Sint Antonius, Sint Sebastianus en H.Sacramentsgilde. De keuze werd mede beïnvloed omdat oud-koning en –koningin Odilia van de Laar daar woont. Zij bezoekt nog regelmatig de vergaderingen van het gilde en heeft al veel tijd besteed aan haar eigen gildefamilie Van de Laar.
Een vrij gildefeest betekent, dat de organisatie niet zo gebonden is aan de regels van de kring en/of de federatie en daardoor vrij is in de samenstelling van het wedstrijdprogramma en het prijzenschema. Zo ervoer het gilde, dat het in de optocht niet beoordeeld was door een jury, omdat het behoorde tot de groep gastgilden. De gilden uit de Kring Land van Cuijk werden ingedeeld in de groepen a, b en c. Deze werden wel beoordeeld. Voor de deelname aan het gildefeest ontving het gilde na aankomst op het toernooiveld een prachtig zwaar zilveren herinneringsschild.

Wedstrijden
Omdat de deelname de derde achtereenvolgende gildeactiviteit op zondag was in de maand juni en het bovendien vaderdag was, bestond er onzekerheid over het aantal gildebroeders dat zou deelnemen en dus ook niet de aanmelding voor de wedstrijden tijdig kon geschieden. Zeker was al wel, dat er om de koningseer van het feest zou worden geschoten en dat deelgenomen zou worden aan de schietwedstrijd, het standaardrijden en een vendelwedstrijd.
De onlangs hervatte schietactiviteiten van enkele gildebroeders hebben nog niet zoveel ervaring opgeleverd, dat men zich kan meten met de gilden uit Land van Cuijk, die daarin zeer bedreven zijn. Een koning Piet Brouwers kon
Op zijn laatste gildefeest van zijn regeringsperiode niet de titel behalen.
Standaardrijder Marco Opheij toonde opnieuw, dat hij goede kwaliteiten heeft en tweemaal in de prijzen viel van de negen deelnemers aan optocht en wedstrijd. Dit keer was hij op het tournooiveld de beste en in de optocht behaalde hij de tweede prijs, terwijl dat op 1 juni jl. in Lierop omgekeerd was. Het zijn resultaten om trots op te zijn.
Willie Tielemans nam weer deel aan de wedstrijd vendelen in de vaandelklasse zonder acrobatiek. Opnieuw was hij daarin de beste en kon weer een zilveren schild toevoegen aan zijn verzameling.

Opbergen attributen.
Deelname aan gildefeesten is altijd een goede gelegenheid om contacten aan te knopen met leden van andere gilden. Hierdoor wordt kennis gemaakt met andere protocollen, opstellingen in de optocht, dragen van attributen, enz. Al bij het uitladen en openen van de koffers met gildezilver hadden deze al de belangstelling van een zustergilde. De constructie en de indeling werd goed bekeken en ter plekke werd al besloten om soortgelijke koffers voor het eigen gilde te laten maken. Niet alleen voor het gilde heeft Antoon Brouwers daarvoor waardering al enige jaren geleden gekregen, maar nu dus ook voor het zustergilde, dat het gildezilver los in een bestelbus moest vervoeren.

Laatste activiteit in deze maand.

Na één vrije zondag op 23 juni resten er deze maand op 29 juni a.s. nog twee schietwedstrijd bij Kokse Hoeve met als inzet de titel van dagkoning van het gilde. Vijf gildebroeders zijn bij deze wedstrijden betrokken, waarvan de eerste om half twaalf begint. Daar wordt eerst informatie over het gilde gegeven en vindt daarna de schietwedstrijd plaats. De wedstrijd wordt besloten met de installatie van de dagkoning.

 
Drukke dagen voor het gilde PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 26 May 2014 08:51

Er komen drukke dagen voor het gilde.
1.    Donderdag 29 mei 2014 Deelname aan Gemertse bedevaart naar Mariaoord Handel
2.    Zondag 1 juni a.s.: deelname aan het kringfeest van de Bond van Schutersgilden Kring Peelland , te organiseren door het Gilde O.L.Vrouw Zeven Weeën Lierop. Alle 22 gilden van de Kring Peelland nemen hieraan deel.
3.    Zondag 8 juni 2014 Zilveren priesterfeest, 12 ½ jarig pastoorsjubileum en afscheid van Pastor C. van     Lamoen van de Parochie de 3-Eenheid Gemert-De Mortel.

Processie naar Handel.
Al meer dan vijftig jaar neemt het gilde deel aan de jaarlijkse bedevaart naar het Mariaoord Handel. In de eerste tien jaren kwam het gilde, samen met het zustersgilde Sint Joris, in Handel bijeen en haalde daar de geestelijkheid aan de kerk af om de bedevaart, georganiseerd door de O.L.Vrouwe Broederschap, tegemoet te gaan om dan samen op te trekken naar het processiepark, waar de bedevaartsmis in de openlucht werd opgedragen.
Later is op verzoek van de broederschap ingegaan en trekt het gilde vanaf het begin van de processie bij de kerk van Sint Jans Onthoofding in Gemert samen met de bedevaartgangers naar Handel. Bij het begin van de bebouwde kom komt het zustersgilde Sint Joris samen met de geestelijkheid de processie tegemoet.
Onder de H.Mis brengen de beide gilden onder de consecratie de groet met het vaandel aan het Allerheiligste. Nadat de geestelijkheid na afloop naar de sacristie is begeleid is er enige tijd pauze, waarin gelegenheid geboden wordt om een kop koffie te drinken. Daarna begint de terugtocht naar Gemert.
Zoals zoveel jaren gebeurt dat ook nu.
De samenkomst met de bedevaartgangers bij de kerk in Gemert is bepaald om half negen. De gildebroeders komen om kwart over acht bij het gildehuis bijeen en trekken vanaf hier op naar de kerk om zich op te stellen in de bedevaartstoet.

Kringfeest Lierop
Ieder jaar organiseert een van de gilden van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland een gildefeest, waaraan alle gilden uit de kring verplicht zijn deel te nemen, tenzij een bijzonder plaatselijke of gildegebeurtenis dat verhindert.
In de morgenuren verzamelen konings- en keizersparen zich in de feesttent en trekken vandaar op naar de parochiekerk om daar de Eucharistie te vieren. Daarna is er voor kringbestuur, gilde en gasten een koffietafel. Tot slot van de morgenactiviteiten wordt door het gemeentebestuur de erewijn aan het gezelschap aangeboden en worden de deelnemende gilden aan het gemeentebestuur voorgesteld.
Om half een stellen de gilden zich op voor de optocht, welke om 13.00 uur begint. Deze eindigt op het feestterrein met een defilé voor de autoriteiten. Bijzonder is altijd de massale opmars naar de tribune voor de autoriteiten. Na de welkomst- en openingswoorden van de burgemeester, de hoofdman van het gilde en de kringvoorzitter wordt door alle vendeliers van de deelnemende gilden samen een vendelgroet gebracht. Dit alles en ook het daarop volgende slangendefilé over het tournooiveld zijn van grote schoonheid en het aanzien meer dan waard.
Daarna beginnen de wedstrijden in trommen, vendelen, standaardrijden, schieten en is ondertussen de tentoonstelling van de vele en kostbare gildeattributen gereed en voor het publiek toegankelijk.
Op een kringfeest komen ogen tekort om alle activiteiten en kostbaarheden van het gilde te bezien.
Het gilde vertrekt om kwart voor twaaf vanaf het gildehuis Brasserie De Keizer per eigen vervoer naar Lierop.

Priesterjubileum
Priesterfeesten zijn tegenwoordig zeldzaam, omdat er zo weinig priesters worden gewijd en door de schaarste overplaatsingen aan de orde van de dag zijn. Pastoor C.van Lamoen herdenkt dat hij 25 jaar geleden door de Bisschop van ’s-Hertogenbosch tot priester is gewijd. Hij was werkzaam in Helmond en daarna in Bakel, vanwaar hij werd overgeplaatst naar Gemert, waar hij nu al 12 ½ jaar de zielzorg uitoefent. De parochie de 3-Eenheid Gemert-De Mortel wordt per 1 oktober a.s. samengevoegd met die van Handel, Elsendorp, Bakel, Milheeze en De Rips. Bij die gelegenheid begint de pastor de nieuwe functie van pastor van de Parochie Eersel. Daarom is het priesterjubleum aangegrepen om tegelijk het afscheid te vieren.
Dit jubileum wordt op Pinksterzondag 8 juni a.s. gevierd met een plechtige H.Mis in de kerk van Sint Onthoofding in Gemert, waarbij vier kerkkoren de zang verzorgen. De beide gilden zullen de pastoor afhalen aan de pastorie hem samen met de geestelijkheid en de misdienaars naar de kerk begeleiden voor de H.Mis. Onder de H.Mis zullen de gilden de groet brengen aan de H.Eucharistie.
Na de H.Mis brengen de gilden een vendelgroet aan de pastor op het plein voor de pastorie als teken van waardering voor zijn pastoraal werk in Gemert en ook voor de warme belangstelling, welke hij steeds voor de gilden heeft gehad en welke tijdens de Eucharistieviering voor de gilden tot uitdrukking kwam.
Het gilde komt om 9.30 uur bijeen in het gildehuis e trekt om 9.50 uur op naar de pastorie. Daar wordt de pastor en de geestelijkheid met misdienaars afgehaald aan de pastorie en naar de kerk begeleid.

 
BROEDERSCHAP BIJ GRUUN SCHUT GEMERT PDF Print E-mail
Written by Lau   
Wednesday, 16 April 2014 14:28

Na twee droevige optrekken van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert, klok er op de zondag van Palmpasen weer een Hosanna

Want het gilde trok op om de “Diomageviering” op te luisteren. De Stichting Diomage huisvest in Gemert in verschillende woningen en/of aangepaste gebouwen meer dan 100 geestelijk gehandicapte bewoners. Zij organiseert voor deze bewoners verschillende activiteiten in het jaar, zo ook de Palmpasenviering in de kerk. De viering is aangepast aan deze geestelijk en lichamelijk minder bedeelden.

Een viertal jaren geleden besloot het gilde om als uiting van broederschap de viering op te luisteren en daarna de Palmpasenoptocht in kerk en omgeving vooraf te gaan om nadien voor hen een vendeldemonstratie te geven. Tijdens de aansluitende koffie zitten gildebroeders  samen met hen aan tafel. De grote opkomst van de gildebroeders bewijst de broederschap met hen,

In december jl. werd in Gemert een kapellentocht gehouden langs een met lichtjes versierde route. Ook de Antoniuskapel van het gilde werd aangedaan. Gildebroeders hadden hier een tent opgezet, waar koffie, broodjes, frisdranken en schutslikeur te koop waren. Omdat de egredienten gesponsord waren besloot het gilde de bruto-opbrengst te bestemmen voor een goed doel. Dat werd de Stichting Kerstpakketten in Gemert.

Ook de collecteschaal van het gilde tijdens de optrekdagmis wordt sinds vorig jaar bestemd voor een goed doel. Ook de opbrengst hiervan werd bestemd voor de kerstpakketten.

Aansluitend aan de Domageviering werd een check met de totale opbrengst van € 617,82 overhandigd aan de voorzitter Frans Sanders, die zei hiervoor 18 kerstpakketten te kunnen bekostigen.

 
PALMEN GILDEAKKER PDF Print E-mail
Written by Lau   
Wednesday, 16 April 2014 14:26

Alle jaren komt tijdens de maandelijkse vergadering van het Sint Antonius en Sint Sebastinus Gilde Gemert de vraag naar voren: “Is de gildeakker gepalmd?”. Een steevast antwoordt de kapitein dan, dat dit is gebeurd. Palmen gebeurt op Palmzondag na de Hoogmis, waar de palm in de kerk wordt gewijd en uitgedeeld. Na de H.Mis gaat de kapitein naar de gildeakker - sinds de zestiger jaren zijn drie percelen grond van het gilde tot één akker samengevoegd – en worden palmtakken op de hoeken van de akker geplant. Op deze wijze wordt hagel, regen en storm van de akker afgeleid en wordt gehoopt op een goede opbrengst.

Tot voor kort gebeurde het palmen in burgerkostuum, maar op de jongste Palmzondag verzorgde het gilde de Diomageviering  - voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten in zorg bij de Stichting Diomage – in de Gerarduskerk. Alle gildebroeders waren in kostuum. Na het optrekken vertrok de kapitein met twee tamboers en een fotograaf naar de gildeakker halverwege Gemert en De Mortel en plantte de palmen op de akker. Drie gildebroeders waren er getuige van. De fotograaf legde de handeling vast op de gevoelige plaat en de tamboers tromden ondertussen.

 
Overlijden Jac Huijbers PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 03 April 2014 16:55

Woensdagavond 2 april jl. verloor het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert binnen 10 dagen zijn tweede Lid van Verdienste van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde, Jac Huijbers. Hij stierf op 87-jarige leeftijd. Zijn gezondheid liet vanaf het begin van het jaar zeer te wensen over. Zijn toestand verbeterde wel iets na een behandeling in het ziekenhuis, maar toch niet zodanig, dat hij weer aan de activiteiten van het gilde kon deelnemen. Zijn belangstelling er voor bleef hij echter behouden. Op zijn verzoek bezocht de voorzitter hem extra, om hem van de vergaderpunten op de hoogte te houden. Uit voorzorg werd hij voorzien van de H.Sacramenten. De slopende ziekte, waaraan hij leed, heeft hij niet kunnen weerstaan.
Jac was de nieuwe deken van het jaar 1951 en heeft sindsdien veel verdiensten gehad. Na zijn dekenschap trouwde hij in 1952 en verhuisde naar Lierop. Dat betekende een voorlopig einde van het gildebroederchap. Hij bleef het gilde trouw en kwam zelfs in slecht winterweer op zijn fiets naar alle hoogtijdagen van het gilde. Na zijn terugkeer in Gemert werd de verplichting van het ongehuwd zijn van een gildebroeder opgeheven en hij was een van de eersten, die de activiteiten weer oppakte. Hij werd door zijn medebroeders tot luitenant gekozen en namens de kapitein trad hij bij het optrekken als zodanig  regelend op. Hij stond op orde en netheid bij het optrekken, want minder deed het gilde tekort.

 

Bij de instelling van een bestuur in 1971 werd hij in zijn functie daarin opgenomen en zelfs vicevoorzitter. Hij bleef zitting tot 1992, toen zijn lang gekoesterde wens om eens koning van het gilde te zijn in vervulling ging. Hij koos zijn echtgenote Pieta tot koningin. Samen hebben zij twee mooie jaren als koningspaar doorgebracht en vele mooie dingen beleefd. Zij gaven het koningschap een nieuwe dimensie door overal waar zij optraden in vol ornaat te verschijnen, hetgeen tot die tijd niet altijd gebruik was. Dat voorbeeld wordt nog steeds gevolgd.
Beretrots was hij op het feit, dat hij bij de gildebedevaart naar Rome in 1990 uit drieduizend gildebroeders en –zusters aangewezen werd om in de Sint Pieter de H.Communie te ontvangen uit handen van Paus Johannes Paulus II. Als gildebroeder maakte hij verschillende gildereizen mee.
Bij zijn aantreden als koning trad hij terug als luitenant en bestuurslid. Hij koos er voor om nadien gewoon piekendrager  te zijn. In die kwaliteit trad hij tot het vorig jaar nog steeds op, tot zijn lichamelijke gesteldheid dat niet meer toeliet. Maar ook toen nog bezocht hij alle activiteiten van het gilde, inclusief de maandelijkse vergaderingen. Voor  zijn verdiensten werd hij in 2007 benoemd tot Lid van Verdienste.
In de kerk en in de gildekapel aan de Deel herinneren de gedraaide houten kandelaars nog steeds aan zijn vakmanschap en aan zijn liefde voor het gilde. Dat bleef tot aan zijn dood zijn belangstelling behouden. Hij was maar wat blij toen zijn jongste zoon in 1976 tamboer van het gilde werd en sinds eeuwen het aantal tamboers op drie werd gebracht. Hij bleef die functie vervullen tot 1981.
In 1967 werd hij gekozen tot bestuurslid van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland en direct benoemd tot penningmeester. Dat bleef hij tot het jaar 1990. Ook hiervoor kreeg hij een onderscheiding, nl. erelid. Mede in die kwaliteit trad hij bij verschillende gildefeesten op als jurylid vendelen en optocht.

 

Maandagavond 7 april is de mogelijkheid om afscheid te nemen van Sjaak bij het Waterhof op 't Hoogh Huys 3 te Gemert van 19.30 tot 20.15
Dinsdagochtend 8 april om 11.00 is de uitvaart in de st. Janskerk te Gemert.

De actieve gildebroeders worden om 10.15 verwacht bij gildehuis de Keizer, om de uitvaart met gilde-eer te verzorgen.

Last Updated on Friday, 11 April 2014 18:11
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 9 of 19

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.