Home
Nieuws items


IN MEMORIAM JAN PENNINX PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 25 March 2014 18:14


In de morgenuren van maandag 24 maart jl. is Jan Penninx, De Mortel,  overleden, één week voor zijn 84ste verjaardag. Jan Penninx is op veel terreinen actief geweest, zowel in publieke als in private functies. Zo was hij vele jaren raadslid, betrokken bij vakantiewerk Kelmoso, de dansgroep in De Mortel, waarvoor hij voor begin deze maand nog het Gemerts Compliment kreeg en zestig jaren bij het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert, in Gemert bekend als de Gruun Schut. Zijn genen waren gruun gekleurd, want in de afstamming was die kleur er door twee geslachten in gebracht. In 1954 werd hij tot nieuwe deken gekozen en was nadien enkele jaren vendelier, waardoor hij in de voetstappen van zijn en beide ooms trad, die eveneens de gildevlag zwaaiden. Toen hij op 12 oktober 1960 trouwde moest hij stoppen als actief gildebroeder, omdat tot 1963 alleen vrijgezellen dat mochten zijn. Dat liet echter onverlet, dat hij niet toch bij het gilde betrokken bleef. Naast de optrekdag woonde hij ook het koningschieten bij en schoot ijverig mee om het winnende schot te lossen. Dat lukte op 21 juli 1980, toen het 294e schot het laatste restje hout naar beneden schot en hij dus koning was en met zijn echtgenote Diny gedurende twee jaar het koningspaar vormden.


De gezondheid van voorzitter Antoon Jaspers werd in 1982 slechter en te voorzien was, dat zijn toestand niet meer zodanig zou verbeteren, dat hij die functie snel weer op zich kon nemen. Jan Penninx, bogend op een ruime bestuurlijke ervaring, werd gevraagd tijdelijk voorzitter te zijn. Dat tijdelijke werd omgezet in het definitieve voorzitterschap op de optrekdag 1984, toen hij als zodanig gekozen werd.

Naast zijn vele functies wist hij toch altijd tijd voor het gilde te vinden en deel te nemen aan besprekingen, vergaderingen en activiteiten. Aan zijn tijdelijk en definitief voorzitterschap was verbonden het opnieuw fungeren als actief gildebroeder. Dat deed hij in de functie van gildemeester. Hij was deelnemer aan de twee gildereizen naar Rome, naar Vöclabruck, Pfunds en tweemaal Helminghausen. Ook op de buitencompriessies ontbrak hij niet.
In zijn bestuursperiode werden er twee gildefeesten georganiseerd, t.w. in 1989 en in 2004. De gildekapel aan de Deel werd ingrijpend gerestaureerd, een feit waarop de gildebroeders nog steeds trots zijn. In de latere tijd hebben nog verschillende aanpassingen plaats gevonden, waarbij o.a. het omliggende terrein werd aangepakt.
Op gildefeesten heeft hij veel en mooie prijzen mogen ontvangen voor de geleverde prestaties van zijn gilde
In 2005 eindigde na 23 jaren het voorzitterschap en trad hij terug tot de rijen van actief gildebroeder, nog steeds in de functie van gildemeester. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot lid van verdienste.

 De naam Jan Penninx zal levend blijven bij het gilde, want zijn naam staat op de gekalligrafeerde dekenlijst zal zeker nog een aantal jaren tot uitdrukking in het door hem en zijn echtgenote geschonken koningsschild en op de lijst van leden van verdienste.
Op 25 januari jl. werd hij gehuldigd wegens zijn zestigjarig gildejubileum, een bewijs dat gildetrouw bij hem met een hoofdletter werd geschreven. Zijn keuze tot nieuwe deken was de inleiding tot die zestig jaren verdiensten voor het gilde.
Op 18 februari jl. woonde hij me zijn echtgenote nog de algemene vergadering van het gilde bij. Daar trad hij terug als coördinator van de commissie voor rouw en trouw voor alleenstaande gildezusters en –broeders. Niemand had er erg in, dat dit het einde van zijn meeleven bij en met gilde zou zijn, ook al was bekend, dat hij leed aan een dodelijke ziekte.

Vrijdagmorgen zal het gilde hem met grote gilde-eer de laatste eer bewijzen.
Jan Penninx, rust in vrede. Moge zijn echtgenote Diny en kinderen en kleinkinderen troost worden geschonken.


De avondwake is donderdag 27 maart om 19.00 in de Sint Antoniuskerk te De Mortel.
De uitvaart zal onder gilde-eer op vrijdag 28 maart om 10.30 in deze kerk geschieden.

Last Updated on Monday, 31 March 2014 13:09
 
100-JARIGE BIJ DE GRUUN SCHUT PDF Print E-mail
Written by Lau   
Wednesday, 19 March 2014 17:25

Het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde trekt op maandag 31 maart a.s. om half acht ’s avonds  met slaande trom en zwaaiend vendel naar het Ridderplein, waar in Gij en Ik feest wordt gevierd door de familie Krol. Daar is reden voor, want het komt meer voor, dat mensen 100 jaar worden, maar niet altijd is het zo, dat dit groots gevierd kan worden.

Als Nel Krol- Jaspers op die dag 100 jaar wordt, dan gaat het om een krasse dame, die op 25 januari  jl. de jaarlijkse optrekdag van het gilde bijwoonde. Dat feit haalde wel niet de publiciteit, maar de opening van het tijdelijke CDA-kantoor in de Kerkstraat, samen met haar kleindochter Nelleke Krol, deed dat wel. Als het gilde haar komt uitnodigen voor de optrekdag, dan weet ze echt wel waar het om gaat en kan ze nog vertellen hoe het er vroeger bij haar thuis in de Boekstaaft aan toe ging. De woorden “Run Schut”werden er met hoofdletters geschreven. De kleur rood was in de familie taboe. Niet voor niets zijn een viertal kinderen bij het gilde geweest. De oudste zoon Piet was begin zestiger jaren standaardruiter en in 1963 lid van de eerste vendelgroep, zoon Mari was na 1963 een vijftal jaren standaardrijder. Zijn broer Nico was dat zelfs enkele perioden en ook Gerard trad in 1971 in die voetsporen. Hij sleepte vanaf 1971 tot aan zijn vertrek naar Lierop vele prijzen in de war, want de dressuurkunst bij de Rijvereniging Sint Hubertus  kwam hem goed van pas op het toernooiveld bij gildefeesten. Na zijn terugkeer in Handel in 1986 zette hij die zegenreeks voort. Maar kort was ook zoon Toon actief gildebroeder. Zoon Nico, sinds eind zestiger gildebroeder,  vormde met zijn vrouw Nelly het koningspaar in de jaren 1990-1992, was daarna vaandrig en sinds het vorig jaar gildemeester en geeft hij leiding aan het gilde in de kwaliteit van voorzitter. Hij bleef het langste van de vijf broers actief bij het gilde.


Dat alles tekent de familie Jaspers en hun verbondenheid met het gilde. Als er dan zo’n bijzondere hoge leeftijd gevierd wordt, dan mag het gilde niet ontbreken. Graag trekt het gilde uit om Nel Krol-Jaspers daarmee geluk te wensen door haar te eren met een vendelgroet. Deze zal om 20.00 uur gebracht worden op het Ridderplein voor Gij en Ik.
Bij de planning van deze activiteit is het gilde toch iets meer voorzichtig geworden. In de herinnering leeft nog steeds voort, dat het gilde wel een keer meer  meemaakte, dat het een 100-jarig medelid wilde eren. Dat was in het jaar 1925 toen Friedje van Zeeland 100 jaar zou worden en kort nadien zijn 80-jarig lidmaatschap zou vieren.
Helaas overleed hij in 1924 in zijn honderdste levensjaar.


In het boek “Dôr hedde de skut”, uitgekomen in 1982, is nog een foto afgebeeld, waar hij voor zijn 70e lidmaatschapsjaar in 1916 in een leunstoel te midden van het gilde is afgebeeld

Last Updated on Wednesday, 19 March 2014 20:18
 
VAANDELS ZEGGEN ONS PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 03 February 2014 15:29

"Wilhelmien de Koning-Penninx, moeder van de zilveren jubilaris van het gilde, René de Koning, nu al 24 jaar vendelier, sprak als felicitatie voor haar zoon het volgende gedicht uit, een ode aan het vaandel en degene die het zwaait."

============================================


Hoe enig mooi is 't vlaggenspel,
Sierlijk kunstig, traag en snel.
Bruisend leven, uiting van kracht,
Zwaaien met vaandels, wat een pracht!


Laag over de grond, hoog in de lucht-
Spelend, volhardend, vrij en tucht.
Dynamisch, zelfverzekerd, heen en weer
Brengen vaandels vreugde, telkens weer.


Lenig ritme, kleuren pracht,
Victorie zaaien, dag en nacht.
Festijn van vreugde, feestelijk getint,
't zijn vaandels ,'t zijn vaandels m'n kind!

 

Sober spel, geen rijkelijke tooi,
Levendig, warm menselijk, dat is mooi.
Geest en stof, een vriendenspel,
't zijn vaandels, U begrijpt het wel.

Last Updated on Saturday, 08 February 2014 16:19
 
MARI VAN DEN ELSEN LID VAN VERDIENSTE PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 03 February 2014 15:20

Tijdens de optrekdagvergadering van zaterdag 25 januari j.l. is Mari van den Elsen na 21 bestuursjaren afgetreden als bestuurslid. Gedurende al deze jaren vervulde hij de functie van penningmeester. Geen enkele schutsbroeder zal zo nauwkeurig kunnen zijn als hij was als beheerder van de gildefinanciën. Na de verdediging van zijn laatste jaarrekening - die van 2013 - en de begroting 2014 overhandigde hij de map met de financiële stukken aan de voorzitter, die deze op zijn beurt doorgeeft aan de nieuw benoemde penningmeester: Antoon van Dommelen.

Mari was niet alleen een uitstekende penningmeester, hij verdient alle lof van de gildebroeders door lange jaren consumptiebonnen aan hen te verkopen, waardoor de consumptieprijzen lager werden. Hij verdiende in geld er niets mee, maar wel heel, heel veel lof van zijn medebroeders. Hij regelde die verkoop ook op de gildeavonden op de optrekdag. Daar verkocht hij meer dan 2000, ook wel eens 3000, bonnen per avond en die duurde wel eens tot 01.00 uur.
Het was dan ook geen verrassing, dat hij in de vergadering - hij moest daarvoor de zaal verlaten - met algemene stemmen en met groot applaus werd benoemd tot "Lid van verdienste". Die benoeming werd na de vergadring en voorafgaande aan de huldiging van de jubilarissen aan hem bekend gemaakt.
Een harde en stille werker verdient dit eerbewijs met recht.

Last Updated on Monday, 03 February 2014 15:22
 
OFFEREN IN TIJDENS GILDEMIS PDF Print E-mail
Written by Teun   
Tuesday, 28 January 2014 17:53

Het is gebruikelijk dat in gildemissen door de gildebroeders en –zusters op de trom geofferd wordt.
Deze staat dan meestal vóór het priesterkoor.
In Gemert staat tijdens de gildemis van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde de trom op het
gildealtaar. Daarop staat collecteschaal van het gild en er naast nog twee schalen.
Geofferd wordt op drie schalen, waarvan de eerste bestemd is voor de pastoor, die op de trom voor
het gilde en de derde voor de koster. De oorsprong van deze traditie houdt wellicht verband met de
overdracht van het vroegere gildealtaar aan de parochie rondom 1800. Het kan ook zijn ontstaan
omdat pastoors en kosters vroeger in hun levensonderhoud moesten voorzien uit de opbrengst van
misstipendia. Zij ontvingen geen salaris.


Het offer – het wordt geen collecte genoemd – op de gildetrom is bestemd voor het gilde. Vorig jaar
is besloten om deze opbrengst te besteden voor een sociaal doel binnen de gemeente, zoals vorig
jaar de Wensboom en dit jaar de Stichting Kerstpakketten. Ook de opbrengst van de verkopen tijdens
de “kapelletjeswandeling”gaat hier naar toe.
Het is interessant om te weten of deze offergang ook bij andere gilden gebruikelijk is. Reacties
kunnen worden gezonden aan secretariaa@sint-antoniusgildegemert.


Daags na de optrekdag worden de overledenen van het gilde in een H.Mis herdacht. Het gilde heeft
een schenking van een perceel grond gekregen op grond waarvan jaarlijks een “solemnele dienst”
moet worden opgedragen, zoals vroeger bij een deftige begrafenis gebruikelijk was. Dat betekende
ook het offeren op twee schalen en het “stellen”van de rouwvaan van het gilde bij het beeld van
Sint Antonius. De kapitein is voor deze handeling aangewezen. Na de H.Mis neemt de kapitein
de rouwvaan en loopt daarmee richting het gildealtaar. Daar staan de tafeltjes met de schalen.
Eerst offert hij en dan volgen de gildebroeders en soms ook nog de kerkgangers, nabestaande van
overleden van het gilde of van hen voor wie het gilde de begrafenis heeft verzorgd. Deze H.Mis is
geen officiële gildemis en daarom zijn de gildebroeders in burgerkostuum.

 

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 10 of 19

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.