Home
Nieuws items


GILDEBROEDERS ZIJN SOCIAAL PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 09 December 2013 12:20


In DE oude “Karte of regels”van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde staat het woord broeders dikwijls genoemd. Dat geldt voor blijde en droevige gebeurtenissen in het leven van broeders, zowel voor de leden van de gildegroep als voor hen die daarvan deel hebben uitgemaakt of alleen maar ondersteunend zijn. Dat gold in vroegere tijden, maar ook nu nog. Belangstelling hebben voor elkaar en dat ook tonen. Het gilde probeert dat in praktijk te brengen door het bezoeken van de zieke leden, voor alleenstaanden en bij persoonlijke jubilea.


Woensdag 11 december a.s. viert de langjarige tamboer van het gilde Pieter Verbraken zijn tachtigste verjaardag. Pieter is na een ongeluk al enkele jaren geleden opgenomen in de Jan de Witkliniek in Bakel. Broeders bezoeken hem al regelmatig en zijn er ook, maar dan als groep, als hij de leeftijd van de zeer sterken viert. Zijn hart klopt nog altijd voor het gilde en omgekeerd is dat ook het geval. Zo wordt bij hem de optrekdag aangezegd, hoewel dat bij leden buiten het grondgebied van de voormalige Gemeente Gemert zeldzaam is. Het tekent de erkentelijkheid van het gilde voor een langjarig lid, dat zo dikwijls bij anderen op bezoek is geweest om te melden, dat de optrekdag aanstaande is. Het gilde zal op zijn verjaardag om half zeven hem een vendelgroet brengen om hem daarmee te eren.


Sinds het jaar 1964 heeft het gilde een koningin, die de koning bij optredens van het gilde vergezelt. Dat betekent dus even zovele optredens per jaar, naast het bijwonen van vergaderingen en het representeren van het gilde bij vele jubilea, e.d. vendelgroeten worden gebracht aan de gildekoning. Ofschoon ook de koningin daarbij optreedt, is het in wezen geen groet voor haar. Dat wil het gilde goedmaken als zij haar laatste verjaardag als koningin viert. Dan wordt zij geëerd voor haar prestaties voor het gilde. Vrijdag 20 december a.s. is dan de laatste verjaardag van Nelly Brouwers als koningin. ’s Avonds om acht uur staat zij in het middelpunt als haar gilde bij haar woning aan de Leemskuilenweg verschijnt en de vendels worden gezwaaid en de trommen worden geroerd. Daarmee wordt zij gefeliciteerd en wordt waardering getoond voor alles wat zij voor het gilde heeft betekend.
Zo is het gilde sociaal ten opzichte van zijn leden.

Last Updated on Wednesday, 11 December 2013 11:39
 
VIJFTIG JAAR GROEPSVENDELEN BIJ GRUUN SCHUT GEMERT PDF Print E-mail
Written by Lau   
Wednesday, 06 November 2013 21:20

Voluit glunderend stond de 91-jarige oprichter Pieter Penninx van de vendelgroep van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert  er zondag  bij tijdens de toespraak van vendelleider Fons van Katwijk in de bedrijfskantine van een lid van de groep, die in het kort enkele punten uit de geschiedenis van de groep vertelde. Naast de oprichter waren de drie nog in leven zijnde vendeliers van het eerste uur aanwezig, t.w. Piet van Dommelen, Theo van den Elsen en Theo van der Heijden.

Vanaf 1963 is er sprake van een doorlopende stroom van jonge gildebroeders die het “vak” van vendelier leerden en in praktijk brachten. Zo ging het ook met het winnen van prijzen op gildefeesten. Dat waren er maar liefst 125 in getal, waarvan er 26 gewonnen werden  het groepsvendelen, zowel in de groepen 4/5 personen als met 6 en meer. De eer om niet op wedstrijden te vendelen, maar de eer te brengen aan jubilarissen van binnen en buiten het gilde zorgde voor die constante  toestroom van leden van de groep, zo zelfs dat er nu maar liefst twaalf broeders deel daarvan uitmaken. Ook de kwaliteit nam steeds toe, zo getuigt ook het laatst gewonnen schild van een eerste prijs op het Vrije Gildefeest in Hoogeloon.

En toch, Pieter Penninx – volgend jaar zeventig jaar gildebroeder – kent nog een aantal slagen met de vendels, welke nog geen andere groep in praktijk heeft gebracht. Hij was beretrots op zijn “jongens”. Maar hoe kan het anders, want al  vóór hij in 1944 in de  beslotenheid van het gildehuis tot nieuwe deken werd gekozen, kende hij het klappen van de zweep al, zoveel  had hij in thuis op erf en inde schuur geoefend. Enthousiast is hij altijd gebleven. Misschien was zijn eerste vendelvlag nog op de tentoonstelling aanwezig. Zij hing in het midden van de zes versies, welke sinds 1963 zijn gebruikt. Het was in vroegere jaren gebruikelijk om met de gildevlag te vendelen, maar daar is men later van teruggekomen, zowel om de vlag te sparen als omdat deze steeds zwaarder werden uitgevoerd.
Datzelfde enthousiasme straalde ook van de vendeliers af. Dat kwam tot uitdrukking in de verhalen bij zilveren schilden en de vele, vele foto’s, samen goed voor een mooi boekwerkje daarover. Het vendelen heeft er ook voor gezorgd, dat er sprake is van een vriendengroep.


Dit jubileum, zo blijkt wel, is niet de afsluiting van een periode, maar een voortzetten van de lijn tot nu toe, vooral het zijn van een vriendenclub, zoals het gildebroeders betaamt, want daaruit vloeit het succes voort en blijft dit visitekaartje van het gilde ook afstralen op het hele gilde. Gezien de leeftijd van de leden van de groep kan het gilde er nog lang mee pronken.

 

 
VIJFTIG JAAR GROEPSVENDELEN BIJ GRUUN SCHUT GEMERT PDF Print E-mail
Written by Lau   
Wednesday, 30 October 2013 21:57

Het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert bezat n de persoon van Pieter Penninx – nieuwe deken 1944 – een ervaren vendelier. Hij had zich veel en vaak moeilijke slagen eigen gemaakt, waardoor hij op de optrekdag, maar ook op gildefeesten uitblonk. Vele jaren was hij jurylid en lid van de federatiecommissie vendelen. Hij vendelde in 1945 bij het afscheid van Town Major Drake uit Gemert en bij de eerste bevrijdingsoptocht. Toen hij in 1952 trouwde moest hij het gilde verlaten. Hij vendelde zelfs op een paard. Maar het contact bleef bestaan, waardoor hij steeds opnieuw de nieuwe vendelier van het gilde opleidde. In 1958 verhuisde hij naar Liessel, maar bleef het gilde trouw. Toen het verbod voor gehuwden in 1961 werd opgeheven kon hij weer actief worden. Hij nam in 1963 het initiatief voor de oprichting van een vendelgroep op, bestaande uit  hemzelf,Theo van den Elsen, Piet van Dommelen, (Deel), Piet van Dommelen, (Asdonk), Piet Krol en Theo van der Heijden. Hij leidde deze jongelui op tot uitstekende vendeliers, die succesvol waren op de gildefeesten. Toen hij ook nog betrokken raakte bij het Sint Hubertusgilde in Liessel  verminderde zijn activiteit, maar onder leiding van Theo van den Elsen werd het door hem geleerde verder uitgebouwd. Zij schitterden op menig gildefeest in Peelland.
Zijn leerling Theo van den Elsen, die hoofdleider werd, bleef het vendelen beoefenen tot in 2010. De vele schildjes en medailles in zijn mooie prijstableau getuigen van zijn kunde. Hij had een mooie stijl van vendelen. Penninx kon zijn geesteskind  niet loslaten. Op elke optrekdag moest hij lof uitdelen, maar ook aanwijzingen geven hoe het nog beter kon. De vele wijzigingen in de loop van de jaren door handicaps en tijdgebrek beïnvloedden het resultaat soms nadelig, maar over alle jaren mag toch worden gesproken van een goed resultaat.
Jonge vendeliers
Sinds enkele jaren is de vendelgroep ingrijpend verjongd. Nieuwe dekens traden toe tot de groep, welke nu bestaat uit maar liefst  11 jonge vendeliers, waarop menig gilde trots is. Door geregelde oefening zijn zij in kunde gegroeid. Nog onlangs op het Vrije Gildefeest in Hoogeloon behaalde zij succes, een dikke eerste prijs. Veel supporters, maar ook belangstellenden van andere gilden zagen toe bij hun vendelpresentatie en beloonden dat met de publieksprijs: hun applaus.

25 jaar vendelgroep 1988:

v.l.n.r. Theo v.d. Elsen, Piet v Dommelen, Pieter Penninx, Piet Krol, Theo v.d. Heijden, Pietje v Dommelen.


Vijftig jaar met vele goede beoordelingen verder is er nog steeds sprake van een vriendengroep, mede waardoor de animo nog steeds stijgend is en de resultaten navenant. Dat is een felicitatie waard.
Veel is te danken aan het in 1961 genomen besluit om gehuwden lid van het gilde te laten zijn en natuurlijk ook aan de initiatiefnemer. De gildebroeders hebben er plezier in en als er dan een eerste prijs gewonnen wordt neemt de animo toe en worden ook individueel prijzen behaald, zoals in dit jaar bewezen is. Als er enkele leden zijn, die de anderen stimuleren, dan kan resultaat niet uitblijven, maar ook, en dat is heel belangrijk voor een gilde, neemt de onderlinge band toe, toont men zich broeders van elkaar.


Tentoonsteling
Zondag 3 november a.s. viert de groep haar gouden bestaansfeest met een tentoonstelling van gebruikte vendels, foto’s en behaalde prijzen in het pand Beeksedijk 10, Gemert.  De tentoonstelling is van 15.00 tot 17.00 uur voor iedereen toegankelijk. Door een bezoek kan men de waardering uiten voor een aantal gildebroeders, die vijftig jaar lang bij vele gelegenheden, velen hebben laten genieten van hun vendelkunst, soms zelfs met een uitleg van het vendelgebed, zoals op 14 september jl. nog is gedaan bij de nagespeelde inhuldiging van Landcommandeur Damiaan Hugo van Schönborn in het Boerenbondsmuseum. Ieders bezoek is een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan.

 
GOUD IS: GRUUN SKUT BEZOEKT RUIJSCHENBERGH PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 09 September 2013 19:10


Einde 1970 verhuisden de bewoners van “ 't Gasthuis”aan de Nieuwskrant naar het nieuwe gebouw aan de Kapelaanstraat, dat toen nog Huize Ruijschenbergh heette. De verhuizing werd besloten met een ludieke optocht van de bewoners op boerenkarren. De beide gilden trokken mee in de stoet en brachten zo in praktijk hoe ze ook gildebroeders meehielpen met de verhuizing. De aankomst aan de nieuwe huisvesting werd besloten met een vendelgroet aan bestuur, medewerkers en bewoners.

Het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde vond, dat men de mensen, die zoveel verdiensten hebben gehad voor Gemert op welk gebied dan ook, best mocht eren. Het gilde kon daarmee iets waarmaken van de broederschap, waarvan in de Karte uit 1699 zo dikwijls wordt genoemd, n.l. de broederschap tussen mensen. Daarom werd besloten om jaarlijks een bezoek te brengen aan Ruijschenbergh en een zondagsmis op te luisteren, samen met de bewoners een kopje koffie te gebruiken en die gelegenheid benutten om een praatje te maken met de bewoners.
Het gilde heeft die bezoeken al  41 keer met veel plezier gebracht en zich aangepast aan de mogelijkheden, welke de leiding van het huis, zorgcentrum, noodgebouw in de kloostertuin daarvoor nodig waren. Daaronder valt ook de verschuiving van de H.Mis naar de zaterdag en sinds het nieuwe gebouw klaar is, zelfs naar de vrijdag en dan ofwel de 2e of de 4e vrijdag van de maand. In verband daarmede is moeten worden afgeweken van de vaste maand en dag in het jaar, t.w. de eerste zondag in oktober. Omdat het dan al vroeg donker is en de vendelgroet vanwege de duisternis niet te zien was voor de bewoners, leek een eerdere dag in het jaar noodzakelijk.


Goud is voor het gilde om op vrijdag 13 september a.s. luistert het gilde de vrijdagavondmis op welke in de activiteitenruimte van Ruijschenbergh wordt opgedragen. Pater Pubben C.S.Sp. komt nog altijd en graag vanuit Gennep naar Gemert om in deze viering voor te gaan. Als het gilde daar in de H.Mis staat maakt hij er altijd melding van. Gildebroeders zijn dan lector.
Na de viering zal in het Beatrixplantsoen zal een vendelgroet aan de celebrant, de bewoners en de leiding worden gebracht, waarna er gelegenheid is voor een kopje koffie in het restaurant met een gezellig praatje met de bewoners. Daarmee moet het bezoek worden beëindigd.


Zilver.
Voor gilden is er ook zilver in de vorm van zilveren schilden, schilden welke geschonken worden door  een afgetreden koning, een schild van een afgetreden of jubilerende broeder als zichtbare herinnering aan zijn gildebroederschap achterlaat of uit de op gildefeesten gewonnen schilden of schildjes, beloning voor een goede prestatie, welke door gilde en/of gildebroeders is geleverd.


Zondag jl. nam het gilde deel aan het vrij gildefeest van het Sint-Jorisgilde uit Hoogeloon. Bij mooi weer is het gilde bijna altijd succesvol en dat bleek weer eens uit de tweede prijs voor de optocht. Het goede resultaat was onderweg al  af te leiden met de woorden van het publiek als “mooi”en “prachtig”.
De jeugdige  vendelgroep nam deel aan de vendelwedstrijd voor groepen van 6 en meer personen. Een goede prestatie van de zes gildebroeders leverde een  dikke eerste prijs op. Het applaus van de Gemertenaren en de lach bij de juryleden daarover gaven de goede beoordeling al kort na de wedstrijd te kennen. Vendelier Willie Tielemans behaalde een eerste prijs bij het vendelen in de vaandelklasse voor  boven-veertigers zonder acrobatiek en René de Koning  deed dat in de categorie 40- tot 50-jarigen mét acrobatiek. Hoofdtamboer  Walter van den Elsen wist inde E-klasse een ferme eerste prijs te behalen in het trommen op gildetrom.  Het herinneringschild voor deelname  completeerde het zestal schilden.
Zaterdag 14 september a.s. zal worden deelgenomen aan de Nationale Monumentendag, welke in Gemert vorm krijgt in het naspelen van de intocht van een Landcommandeur van de Duitse Orde. Vanaf het begin van het Karrespoor zal de Landcommandeur door het gilde worden begeleid en geëerd met een vendelgroet bij de ontvangst op het plein van de Boerenbondsmuseum. Een drukke week voor het gilde , maar ook een van het tonen van de rijkdom van het gilde voor de gemeenschap waaruit het is voortgekomen.

Last Updated on Monday, 09 September 2013 19:11
 
IN MEMORIAM LEO VAN DER HEIJDEN PDF Print E-mail
Written by Lau   
Tuesday, 30 July 2013 10:52

In  de nacht van dinsdag op woensdag is in het Elkerliekziekenhuis in Helmond  op 82-jarige leeftijd overleden ouderling Leo van der Heijden. In 1953 werd hij op 21-jarigeleeftijd tot nieuwe deken van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde gekozen. Hij woonde toen nog aan de Lodderdijk (hoek Doonheide) en vanuit het Gildehuis Hotel de Keizer werd hij door het gilde begeleid naar zijn woonhuis. De uitverkiezing tot nieuwe deken was toen voor de familie een groot feest, misschien mag gesproken worden van een dorpsfeest, want onderweg van het gildehuis naar het woonhuis werd de nieuwe deken en het gilde vele malen gefeliciteerd en getrakteerd.  Misschien is er ook dat jaar nog in het dorp rond het gilde een dans opgevoerd door de jongelingschap.
De familie legde er eer mee in als een zoon tot nieuwe deken werd gekozen. Het gilde werd dan ook gastvrij ontvangen.
Leo werd ook regerende en afgaande deken. Daarna stond de officiersrang voor hem open. Toen hij in 1959 trouwde moest hij in elk geval het gildebroederschap opgeven en werd hij ouderling. Enkele jaren later werd de status van ongehuwd blijven als gildebroeder opgeheven. Daarom ook komt een 50-jarig jubileum als gildebroeder meer voor dan in vroeger jaren.
Ouderling zijn betekende, dat minstens de optrekdagvergadering werd bijgewoond, waar gestemd werd over een nieuwe deken en verslag van het voorbije jaar werd gedaan. Die vergaderingen woonde Leo trouw bij, maar hij was ook aanwezig bij andere festiviteiten van het gilde.
Leo werd op de jongste optrekdag uitvoering gehuldigd wegens zijn zestigjarig lidmaatschap. Met de andere jubilarissen van die dag werd hij door pastor Van Lamoen op het priesterkoor uitgenodigd en gefeliciteerd. Hij werd toegezongen met een “Lang zal hij leven”. Hij was toen met zijn echtgenote eregast van het gilde en recipieerde op de gildeavond na de maaltijd. Het was voor hem en zijn familie een mooie dag. Niemand wist of kon vermoeden, dat het de laatste optrekdag voor hem was.


Maandag 29 juli 2013 heeft het gilde hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof bij de Sint Gerarduskerk, want Leo wilde in de buurt van zijn ouders begraven worden. Voorafgegaan door de O.L.Vrouwebroederschap, waarvan hij eveneens al vele jaren lid was, en door de kleine deputatie van het gilde – in gildekringen kleingilde-eer genoemd en nadat het koningszilver op de kist was gelegd werd hij de kerk binnengedragen en ook uitgeleide gedaan.
Moge Leo rusten in vrede en de nabestaanden kracht moge worden geschonken om het verlies van Leo te verwerken.

Last Updated on Tuesday, 30 July 2013 15:45
 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 14 of 21

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.