Home
Nieuws items


Gruun likeur PDF Print E-mail
Written by Lau   
Sunday, 16 December 2012 09:55


Tot voor enkele jaren was het voor het gilde altijd zoeken naar een geschikt representatiegeschenk aan een
jubilerend bruidspaar, een jubilaris, e.d., een geschenk passend in het gilde of tenminste met een verwijzing naar
het gilde of een van zijn patroonheiligen. Voor een echtgenote of een vrouwelijke dorpsgenote was het meestal
geen probleem, want dan kwam een bloemetje altijd wel van pas. Voor mannen was dat moeilijker. Het bleef
meestal bij een fles wijn, meestal natuurlijk een witte wijn.


Al langer was nagedacht over een uniform geschenk, waarin de herkenbaarheid van het gilde tot uiting kwam.
Verschillende mogelijkheden kwamen naar voren. Tot slot werd contact gezocht met de plaatselijke slijter “Het
Oude vat”, die al meer eigen drankjes heeft samengesteld, welke het als representatiecadeau heel goed doen.
Hij nam de leiding van de zoektocht naar de erediensten voor een groene drank en liet op gezette tijden het
gildebestuur proeven van zijn samenstellingen. Het moest natuurlijk iets pittigs zijn en daarom werd aansluiting
gezocht bij de vroeger gebruikelijke schutsdrank: citroenbrandewijn. Als gildebroeders een lid kwamen uitnodigen
voor de optrek/teerdag – vroeger waren het gescheiden dagen en werden er zelfs drie teerdagen gehouden -
kwam de fles citroenbrandewijn altijd op tafel.


Dat gebruik is iets minder geworden, omdat de jongere generatie de sterke drank niet meer zo aantrekkelijke
vindt en daarom is overgestapt naar een lichtere drank in de vorm van bier of wijn.
Na een algemene proefronde in de maandelijkse vergadering van het gilde werd besloten de “Gruun
Gilde Likeur “ te kiezen als het geschenk van het gilde. De drank is samengesteld uit groene limoentjes, getrokken
in zuivere graanalcohol. Er zijn nog andere gildelikeuren. Niet alleen de Gruun Skut, maar ook vele andere gilden
hebben een eigen drank, meestal bier. In een uitgebreide website over de H.Antonius Abt staat, dat in Turnhout-
Oosthoven “Antoniuswater” wordt gedronken. Dat is een likeur op basis van bessensap.
Verpakt in flessen van verschillende grootte wordt deze namens het gilde bij representatieverplichtingen
aangeboden. Het gilde schenkt deze drank ook als het zelf aan de beurt is om bezoekers bij voorkomende
gelegenheden aan te bieden.


Op de komende hoofdliedendag op zaterdag 13 oktober a.s. in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch komen de
vele gildedranken aan bod.
Niet alleen het gilde geeft het drankje als geschenk, maar het is voor iedereen te koop bij Drankenhandel
“Het Oude Vat” in Gemert. Deze heeft ook in het provinciehuis een stand en zal daar de Gruun Gilde Likeur
presenteren.

 
HOOFDLIEDENDAG 2012 OP ZATERDAG 13 OKTOBER 2012. PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 15 October 2012 13:34


De vier deelnemers namens het gilde Piet Brouwers, Nico Krol Lau Huijbers en Jeroen Brouwers vertrokken
om kwart over acht per auto naar Den Bosch, parkeerden bij het provinciehuis de auto en wandelden naar het
transferium om met de pendelbus naar de Parade te rijden. Er was nog tijd voor koffie, maar de uitbater van het
Pumpke had geen rekening gehouden met zoveel bezoek op een vroeg tijdstip, zodat iedereen en ook wij lang
moesten wacht op de koffie.


Voorafgegaan door het organiserend Sint-Barbaragilde uit Dinther trokken wij de Sint Jan binnen, welke gevuld
werd met de klanken van de gildetrommen. Het gildekoor o.l.v. Henk Habraken zong zijn Missa Unitatis, begeleid
door gildetrom en gitaren. De zang klonk goed en ook de liederen kwamen goed tot uiting.
Mgr.Hurkmans had voor deze keer de preek opgeschreven, t4rwijl hij dat voorheen altijd uit zijn hoofd deed.
Het thema was de trouw van de gilden ten opzichte van de kerk en samenleving, waarvan met name ook de
vreemdelingen werden genoemd. De gilden, die zo dikwijls trouw betonen aan God en vaderland hebben een
bijzondere taak om de kerk bij te staan in deze voor haar roerige tijden.
Na de plechtige Hoogmis werd omdat de bussen propvol waren te voet naar het provinciehuis gegaan. Daar zong
het gildekoor enkele liederen en besloot dat korte concert met het oude lied “Edele Brabant were di”. En er was
ook koffie en zelfs veel gildedrankjes, zowel bier en likeuren. De Gemertse slijter John van de Ven was er met een
stand waar onze gildekeur een prominente plaats innam. Die werd ook vele malen geproefd, maar uit de mond
van een “proever” was deze té zoet. Er was ook een stand met gilde”zult”, wat zuur van smaak. Jan Huijbers uit
Donk stond er met een stand over honingmaken.


De officiële bijeenkomst in de zaal door federatievoorzitter Verbeeten begon met de huldiging van de
Europakoning en –prins uit respectievelijk Udenhout en Oss. Hij herinnerde aan de goede stemming in Polen,
zeker nadat de beide titels toevielen aan Brabantse broeders en dat voor de eerste keer in de historie. Hij
vertelde ook, dat de Brabantse opmars zeer goed in de smaak viel en dat de organisator van het volgende
EST uit Peine vroege wat de kosten waren als de vendeliers ook naar Peine kwamen. Het antwoord luidde “ze
komen zo wel”. Ook de Commissaris van de Koningin huldigde de beide gildebroeders, nadat hij dat al in eerdere
ontmoeting had gedaan.


Er werden verdienstelijke gildebroeders gehuldigd, t.w. drie met het zilveren medaillon en drie met de zilveren
medaille en de voorzitter deelde ook nog mee, dat er binnen de federatie een commissie was gevormd, die al
een bijeenkomst met de bisschop had gehad over de rol van gilden bij de kerk. Een volgende bijeenkomst was al
gepland en daarna worden de gilden geïnformeerd.
Daarmee was de “ochtendbijeenkomst”, begonnen na twaalven geëindigd en konden hongerige magen worden
gevuld aan de rijk gestoffeerde koffietafel met een brandewijntje met suiker, warme wordt, lekkere – geen zure –
zult, gekookt ei, kaantjes, ham en kaas en natuurlijk koffie.
Na een bezichtiging van de vele stands en wellicht het proeven van een drankje, het ontmoeten van bekenden
begon de middagbijeenkomst met een optreden van het trio Habraken en de inleiding door Paul Spapens over
het thema “Proeft u ook de gildesfeer in ons Brabantse land”. Hij etaleerde in een vlotte toespraak de bijzondere
eetgewoonten van stad en land, gebruiken, begonnen met de Tilburgse vertaling van “aardappelen met sla, ei en
uien”. Die egredienten vlot achter elkaar in het Tilburgs klonk als een Frans gerecht. Vele lachmomenten waren
en evenzovele herinneringen aan zoals het vroeger was en het eigenlijk weer zou moeten worden.
Als slot zong het trio Habraken nog een viertal liedjes en werd hun optreden en het officieel gedeelte van de dag
besloten met het lied “Kom bai de guld”.


Het bier tijdens de nazit was lauw en smaakte niet zo lekker en dat gold eigenlijk ook voor de wijn, maar toch
programma en ontmoeten van gildebroeders, de verhalen over elkaars wel en wee en het prijzen van “ons
systeem van ledenwerving” maakten dat vier gildebroeders tevreden huiswaarts gingen ondanks het snel lopen
tijdens de hevige regenbui.

Gemert, 15 oktober 2012.

Lau Huijbers

 
GILDEBEELDJES OP EEN DUITSE MARKT PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 15 October 2012 13:32

Via Facebook kreeg de gildesecretaris een bericht, dat iemand op een vlooienmarkt in Cochem een gildebeeldje van ons gilde had ontdekt en gekocht, dat op een klok was bevestigd. Hij vroeg er nadere inlichtingen over. Het is echter zeker, dat geen van beide Gemertse gilden zoiets op de markt heeft gebracht. Het moet waarschijnlijk afkomstig zijn van een particulier, die een beeldje gekregen of gekocht heeft en het leuk vond, dit op een klok te plakken, zodat het beter bijzijn interieur paste.Bekend is, dat veel gildebeeldjes van Gemert naar Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zijn meegenomen, waar oud-Gemertenaren het maar wat leuk vonden, om iets echt Gemertse in huis te hebben, wellicht ook omdat ze vanuit  de jeugd nog herinneringen aan een van de beide gilden hadden. Zoiets kan natuurlijk ook aan kennissen of familieleden in Duitsland zijn gebeurd. Van daaruit is te verklaren, dat ze wel eens op een vlooienmarkt te koop zijn. Ook in Duitsland zijn die markten heel populair en worden druk bezocht.

Het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde heeft deze beeldjes meer keren geschonken aan schutterijen, waarmee contact is of wordt onderhouden. Dat deze dat op een klok bevestigd hebben is nooit gebleken. Maar hoe het ook zij, Gemert is weer bij iemand bekend geworden en gezien de foto heeft hij het een prominente plaats in huis gegeven. Uiteraard is er uitvoerige informatie gegevens over de gildebeeldjes en het monument op het Ridderplein, waarvoor een deel van de opbrengst bestemd is geweest. Het monument wordt ook nu nog na 25 jaren veel keren gefotografeerd, al dan niet met een persoon of een groep, welke daarvoor heeft plaats genomen. Zelfs bruidsparen vinden het een interessant object om tegen die achtergrond geportretteerd te worden. Gemert was de eerste plaats in Noord-Brabant waar een gildemonument werd opgericht. Dat idee heeft al veel navolgers gevonden.Ook nu nog vinden de gildebeeldjes aftrek in Gemert bij inwoners en bij toeristen, die het VVV-kantoor bezoeken.

 
Bewoners Ruijschenbergh blij PDF Print E-mail
Written by Lau   
Sunday, 23 September 2012 14:14

BEWONERS RUISCHENBERGH BLIJ MET BEZOEK GRUUN SCHUT
Vrijdag 14 september jl. bracht het Sint Antonius  en Sint Sebastianus Gilde het jaarlijks bezoek aan Ruijschenbergh. Allereerst werd de voorganger Pater Piet Pubben van de Congregatie van de Paters van de H.Geest in wat de sacristie moet voorstellen afgehaald en naar de activite4itenruimte begeleid, waar een altaar was geplaatst en stoelen voor bewoners met begeleid(st)ers en seniorenkoor. Ook is plaats ingeruimd voor de rolstoelers onder de bewoners. Daarmee zou de zaal al goed gevuld zijn, maar de gildebroeders vonden tegen de keukenwand nog plaats om te staan.
In zijn welkomstwoord liet de celebrant merken, dat hij dit bezoek niet wil missen en daarvoor graag naar Gemert komt. Ruijschenbergh heeft een bijzondere plaats in zijn hart veroverd. Eerder zei hij, dat weer thuis was als hij in Ruijschenbergh mocht celebreren en zovele bekenden ontmoeten.
Het gilde had voor deze gelegenheid het eigen kazuifel met stola en albe meegebracht, de deken Joris Nieuwenhuijse las de eerste lezing  en koning Piet Brouwers de voorbeden. Tijdens de consecratie werden de trommen geroffeld en de gildevlag en vendels gepresenteerd, Tenslotte assisteerden twee gildebroeders bij het uitreiken van de H.Communie, zodat deze viering bijna tot een echte gildeviering werd.


Na de H.Mis werd Pater Pubben door het gilde begeleid naar het plantsoen om na een rondgang over het pad zich op te stellen voor de vendelgroet aan de voorganger, de vroegere directeur en natuurlijk allereerst aan de bewoners. Het was een frisse avond, zodat weinig bewoners zich van de bloedhete atmosfeer van de activiteiten-ruimte naar buiten waagden. Van achter de ramen kon men het schouwspel toch bekijken.
De heer Spierings sprak een dankwoord aan het gilde uit en overhandigde een enveloppe. Voorzitter Maas van het gilde beklemtoonde maar weer eens, dat het gilde het als een plicht, maar ook een voorrecht beschouwde om dit bezoek te brengen met vooral de intentie deze als dank te beschouwen, omdat de generatie die nu in Ruijschenbergh woont toch gezorgd hebben, dat plaatselijke verenig9ingen en dus ook het gilde door de jaren heen zijn blijven bestaan.
In het restaurant werd met de bewoners en de vrijwilligers van de parochie, die voor de inrichting van de activiteitenruimte tot “kerk” hadden gezorgd, de koffie gebruikt. Er werd druk gebuurt met bewoners.

AANZEGGEN KERMIS
Het was tot en met vorig jaar gebruik, dat de beide gilden de kermis aanzegden bij het gemeentebestuur en daarna nog bij de hospes van het gildehuis en enkele andere horecabedrijven. Nu de status van kermis opnieuw veranderd is en niet meer het gemeentebestuur daarvoor – direct – verantwoordelijk is bleef het aanzeggen beperkt tot die aan de hospes Bart Bressers. Dat werd dan ook gedaan door voorzitter Ben Maas, die hem als bewijs een oorkonde van de aanzegging overhandigde. Op dit feit werd een glaasje genuttigd.
De activiteiten van deze dag waren daarmee vervuld.

Last Updated on Sunday, 23 September 2012 14:14
 
GRUUN SCHUT BEZOEKT RUIJSCHENBERGH PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 10 September 2012 20:35

Het is al dikwijls op vele manieren verteld, dat gilden op velerlei wijzen beschutten. Dat kan de kerk zijn, dus bedienaren en kerkleden, maar ook voor de burgerij gelden. In het laatste geval  is het dikwijls daadwerkelijk beschermen met de wapens in de hand. Dit is in de tegenwoordige tijd niet meer nodig. Politie heft deze taak al lang geleden overgenomen en iedere staat heeft een leger om dat te doen.
De kerk beschermen geschiedt nog steeds in de vorm van het begeleiden van processies of het verlenen van hand- en spandiensten  bij of rond vieringen. Zo gaan de plaatselijke gilden nog altijd in processie naar Handel en bij de Sacramentsprocessie daar op een zondag rond 15 augustus vormen zij een erewacht rond het Allerheiligste.
Gilden zien steeds meer in sociale taken, zich inzetten voor mensen in nood, het onderhouden van een begraafplaats, ouderen en zieken beschermen of eren.
Toen het Elisabethgasthuis einde 1970 het nieuw gebouwde Ruijschenbergh in gebruik nam, begeleidden de beide gilden de stoet, waarin de bewoners van het gasthuis naar hun nieuwe woonplek werden verhuisd. Daar aangekomen werd een vendelgroet gebracht.
Sindsdien brengen de beide gilden elk jaar een bezoek aan de bewoners, na eerst de kerkdienst te hebben opgeluisterd. Na de H.Mis worden contacten onderhouden met de bewoners, die daarna worden geëerd met een  vendelgroet. Dikwijls is hierbij gezegd, dat de ouderen hebben gezorgd, dat de maatschappij functioneert en meer rechtvaardigheid is gaan heersen. Het voortbestaan van het gildewezen is aan hun inzet te danken. En die dank is groter naarmate de tijden slechter waren.
Tijdens de nieuwbouw van Ruijschenbergh werden de gildebezoeken in de wooncontainers op het terrein van Nazareth gebracht, waar wekelijks nog een H.Mis op de zaterdag werd opgedragen. Na de voltooiing gebeurt dat in een van de activiteitenruimten, welke door vrijwilligers van de parochie wordt ingericht voor een kerkdienst. Ondanks de geringe ruimte is er met enig geschuif van stoelen toch nog ruimte voor het  gilde.


Het bezoek , dat jarenlang op de eerste zondag van oktober, toen de eerste zaterdag en recent op de tweede vrijdagavond in die maand werd gebracht, is nu verplaatst naar de tweede vrijdag in de maand september. Dan is het donker nog niet ingevallen als de vendelgroet wordt gebracht en zijn de weersomstandigheden milder.
Vrijdagavond 14 september a.s. brengt het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde weer dat periodieke bezoek aan Ruijschenbergh. Zij luisteren om zeven uur ’s avonds de Eucharistieviering op en brengen in het mooie park een vendelgroet. Dan is er tijdens de koffie gelegenheid om wat te buurten met de bewoners.
Daarmee zou de taak van het gilde die avond ten einde zijn, maar nu die avond de jaarlijkse kermis begint, maakt het gilde van die gelegenheid gebruik om de kermis aan te zeggen, dat is iets anders dan de kermis te openen, bij o.a. de hospes van het gildehuis. Ook dat is al bijna een traditie, want dit aanzeggen is in het jaar 1991 ingevoerd.

Last Updated on Monday, 10 September 2012 20:39
 
« StartPrev111213141516171819NextEnd »

Page 15 of 19

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.