Home
Nieuws items


GEMERTSE PLANTERS ACTIEF IN HELMINGHAUSEN (D) PDF Print E-mail
Written by Lau   
Tuesday, 09 April 2013 10:39

Vier Gemertse gildebroeders planten op zaterdag 20 april a.s. ieder een boom in het “Königswald” van
de plaatselijke Schützenbruderschaft St. Sebastian 1895 Helminghausen. Dat is wel heel bijzonder, dat
Gemertenaren zo geëerd worden, dat hun boom en hun naam een plaats krijgen in het koningsbos van een Duitse
schutterij. Voor het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert is dat niet zo bijzonder. Drie van de broeders
koesteren al bijna een jaar lang een oorkonde, waarin hun dat recht is toegekend.
Begin augustus 2012 bracht het gilde een bezoek aan het jaarlijkse koningschieten van die Duitse schutterij. Eerst
was er een gepland uitstapje, later het contact met de schutterij en nog weer later de uitvoering van de plannen
en de deelname aan het driedaagse koningschieten. Schutterij en dorp verheugden zich op de komst, want in een
dorpje van rond 200 inwoners is een Nederlands verenigingsbezoek niet gewoon.


Zeventig gildebroeders en –zusters hebben drie dagen een mooi feest gehad, waarin de verbroedering bovenaan
stond. Samen hebben de inwoners en het gilde genoten.
De dankbaarheid van de schutters kwam tot uiting toen op het afscheidsbezoek aan de gildebroeders plotseling
drie oorkonden uit de boekentas kwamen, waarin het recht werd toegekend aan Koning Piet Brouwers,
Kapitein Frans van Dijk en voorzitter Ben Maas het recht werd toegekend om een boom in het koningsbos te
planten. Het was een blijk van waardering voor het bezoek van het gilde, dat bij de optocht, de intocht van de
nieuwe schutterskoning en bij de uitleg van het vendelgebed enthousiast werd toegejuicht. Maar er zat nog
een ander idee achter. De plaatselijke schutterij zou graag gezien hebben, dat het gilde in dit jaar opnieuw het
koningschieten had bezocht en daarom had men alle Gemertenaren het recht toegekend om mee te dingen
naar de titel van “gastenkoning”. Toen dat niet lukte was het eerbewijs van het planten een mogelijkheid om
opnieuw het Gemertse gilde te mogen begroeten, weliswaar niet op het schuttersfeest maar op de jaarlijkse
boomplantdag .


De drie uitverkorenen hadden al toegezegd persoonlijk te komen planten, maar vonden het toch een beetje kaal
als alleen zij naar Helminghausen zouden komen. Binnen het gilde werd Aktie ondernomen om supporters mee te
laten reizen om getuige te zijn van het planten. Bijna 40 gildebroeders en –zusters en vrienden maken nu de reis.
Het was zelfs mogelijk om als gilde op te treden. Toen dat in Helminghausen bekend werd zijn er direct e
getroffen om er een echt feest van te maken. Daarom trekken de schutterij, een muziekkorps, 18 koningsparen
van schutterijen uit de tot de Gemeente Marsberg behorende dorpen en het Gemertse gilde nu op naar het
bos op een berg bij de Diemelseestuwdam en is er nadien een feest in het eigen gildehuis. Niet alleen de
drie genoemde gildebroeders planten een boom, maar dat voorrecht werd ook toegekend aan de nieuwe
gildevoorzitter Nico Krol, die Ben Maas in januari jl. is opgevolgd. Burgemeester van Marsberg en ook die van
Gemert zullen elkaar ontmoeten. Vanuit Gemert zal een documentatie worden aangeboden over een band tussen
Helminghausen en Gemert, welke dateert van 1777 toen een inwoner van die plaats zich in Gemert vestigde en
als jacht-, veld- en bosopzichter in dienst trad bij de Duitse Ridderorde op het kasteel. Van de familie van deze
en van zijn broer die zich in Heeze vestigde leven nog nakomelingen. In Gemert zijn die uit de vrouwelijke lijn,
in Heeze uit de mannelijke lijn. Het is onverwacht, dat deze band aan het licht gekomen is als gevolg van een
krantenartikel over het gildebezoek in 2012.
Het weerzien in Helminghausen zal opnieuw tot plezier leiden. Meer informatie en veel foto’s van het
gildeoptreden in 2012 en het koningsbos zijn te zien op www.Helminghausen.net.

 
In Memoriam Antoon v.d. Berk PDF Print E-mail
Written by Lau   
Tuesday, 02 April 2013 19:05

Paaszaterdag werden familie, vrienden, bekenden en schutsbroeders opgeschrikt door het
bericht, dat gildebroeder en tamboer Antoon van den Berk plotseling was overleden tijdens de
werkzaamheden bij zijn zuster Maria Opheij-van den Berk. Menig gildehart stond stil toen dit bericht
door de telefoon aan de broeders werd medegedeeld. Een boom van een kerel, een man met een
rustig karakter, iemand die altijd voor een ander klaar stond, was plotseling uit het leven verdwenen.
De vragen van het waarom kwamen wel op, maar ze werden gesteld met de wetenschap van geen
antwoord te krijgen.

Antoon van den Berk kwam bij het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde, omdat er behoefte
bestond aan een standaardruiter, maar dat niet alleen, ook een ruiter, die over een paard kon
beschikken. En dat laatste was mogelijk toen zijn zuster Maria Opheij verzekerde, dat hij altijd over
een paard kon beschikken, als het gilde moest optrekken. Zij en ook Antoon doken in de sporen
van hun vader, die het gilde al enkele malen uit de nood had geholpen door de beschikbaarstelling
van een standaard paard. In de herinnering leeft nog altijd de optrekdag van het jaar 1979 toen
Jan Donkers van de Boekelseweg tot deken was gekozen. Toen het gilde buiten kwam was het
spiegelglad door de ijzel. Het gilde liet zich wel nog met auto’s naar het ouderlijk huis van de deken
brengen, maar de terugtocht was nog niet begonnen of de vendels waren al tot een plank geworden.
Van ordelijk gaan was geen sprake meer ,want iedere gildebroeder had moeite om zich staande te
houden. Halverwege De Deel werd het standaardpaard naar huis gestuurd. Ondanks dat het “scherp”
gesteld was had het moeite een lopende gang te onderhouden en de enkels waren al bebloed
door de scherpe punten. Zo had optrekken geen zin. Bij een stop voor het huis van ouderling Hein
Vermeulen in de Deel zag een gildebroeder iemand in Café Het Keske zitten, die hij wilde begroeten.
Hij viel achterover op de stoep, gelukkig zonder gevolgen. Men was blij bij het gildehuis te geraken.

Antoon van den Berk, een rustige man, hulpbereid als er werkzaamheden waren te verrichten bij
het verhuizen van kluizen, bij het inrichten de nieuwe bergplaats, bij werkzaamheden aan de kapel.
Hij maakte daaraan niet veel woorden vuil; hij was er en deed zijn werk. Af en toe uitte hij zijn droge
humor, waarmee luid gelachen werd. Met graagte accepteerde hij het tamboerschap van het gilde
en werd met evenveel plezier opgenomen in de tamboergroep, die binnen het gilde een hechte
eenheid was. Het gilde kon er verzekerd zin, dat er ook op de meest vreemde ogenblikken, zoals van
begrafenissen, e.d., zoals ook aanstaande donderdag bij zijn eigen begrafenis het geval zal zijn, altijd
een voldoende representatief aantal tamboers aanwezig was.

Antoon was een loyale broeder met wie men graag te doen had. Hij genoot zichtbaar bij de
navergadering aan de toog van het gildehuis en ook tijdens gildefeesten en reizen was hij een
vertrouwde aanwezige, samen met zijn vrouw Anny. Hun gezelschap werd op prijs gesteld, men
rekende op hen als er werkzaamheden waren maar net zo goed op de buitencompriessies.

In veler herinnering leeft nog de droge ontkenning aan de vooravond van de optrekdag in het jaar
2010 toen zijn zoon Ruud tot nieuwe deken werd gekozen. Goudeerlijk klonk zijn ontkenning en
iedereen geloofde hem. Groot was de verrassing en zijn trots toen Ruud de nieuwe deken werd. Het
is een type als zijn vader, waarmee hij plezier kan beleven en het gilde voordeel kan hebben.
Nu Antoon er niet meer is ontstaat er een lege plaats. Dat zal bij ieder optreden blijken. Dan zal zijn
naam genoemd worden en een herinnering aan zijn gildejaren worden opgehaald.

Donderdag a.s. zal hij met grote gilde-eer begraven worden. Het gilde trekt naar zijn ouderlijk huis
om rond zijn lichaam te bidden, de kist te sluiten en naar buiten te dragen om hem te begeleiden
naar de kerk. De dodenmars zal weerklinken. Het gilde staat rond zijn graf om hem te eren met de
gildevlag en deze als teken van de verrijzenis recht boven het hoofd te heffen.

Antoon van den Berk, trouwe gildebroeder, rust zacht.

Last Updated on Tuesday, 02 April 2013 21:06
 
DRUKKE EN DRUK BEZOCHTE DAGEN VAN DE GRUUN SCHUT PDF Print E-mail
Written by Teun   
Tuesday, 22 January 2013 17:21

Met de hoogtijdagen achter de rug, is ook hier een zeer mooi verslag van geschreven door Lau Huijbers, dit verslag kunt u bekijken door in de linker kolom de optrekdag te selecteren.

Tevens is deze link te gebruiken om het artikel te kunnen delen: http://tinyurl.com/optrek2013

 
Gruun likeur PDF Print E-mail
Written by Lau   
Sunday, 16 December 2012 09:55


Tot voor enkele jaren was het voor het gilde altijd zoeken naar een geschikt representatiegeschenk aan een
jubilerend bruidspaar, een jubilaris, e.d., een geschenk passend in het gilde of tenminste met een verwijzing naar
het gilde of een van zijn patroonheiligen. Voor een echtgenote of een vrouwelijke dorpsgenote was het meestal
geen probleem, want dan kwam een bloemetje altijd wel van pas. Voor mannen was dat moeilijker. Het bleef
meestal bij een fles wijn, meestal natuurlijk een witte wijn.


Al langer was nagedacht over een uniform geschenk, waarin de herkenbaarheid van het gilde tot uiting kwam.
Verschillende mogelijkheden kwamen naar voren. Tot slot werd contact gezocht met de plaatselijke slijter “Het
Oude vat”, die al meer eigen drankjes heeft samengesteld, welke het als representatiecadeau heel goed doen.
Hij nam de leiding van de zoektocht naar de erediensten voor een groene drank en liet op gezette tijden het
gildebestuur proeven van zijn samenstellingen. Het moest natuurlijk iets pittigs zijn en daarom werd aansluiting
gezocht bij de vroeger gebruikelijke schutsdrank: citroenbrandewijn. Als gildebroeders een lid kwamen uitnodigen
voor de optrek/teerdag – vroeger waren het gescheiden dagen en werden er zelfs drie teerdagen gehouden -
kwam de fles citroenbrandewijn altijd op tafel.


Dat gebruik is iets minder geworden, omdat de jongere generatie de sterke drank niet meer zo aantrekkelijke
vindt en daarom is overgestapt naar een lichtere drank in de vorm van bier of wijn.
Na een algemene proefronde in de maandelijkse vergadering van het gilde werd besloten de “Gruun
Gilde Likeur “ te kiezen als het geschenk van het gilde. De drank is samengesteld uit groene limoentjes, getrokken
in zuivere graanalcohol. Er zijn nog andere gildelikeuren. Niet alleen de Gruun Skut, maar ook vele andere gilden
hebben een eigen drank, meestal bier. In een uitgebreide website over de H.Antonius Abt staat, dat in Turnhout-
Oosthoven “Antoniuswater” wordt gedronken. Dat is een likeur op basis van bessensap.
Verpakt in flessen van verschillende grootte wordt deze namens het gilde bij representatieverplichtingen
aangeboden. Het gilde schenkt deze drank ook als het zelf aan de beurt is om bezoekers bij voorkomende
gelegenheden aan te bieden.


Op de komende hoofdliedendag op zaterdag 13 oktober a.s. in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch komen de
vele gildedranken aan bod.
Niet alleen het gilde geeft het drankje als geschenk, maar het is voor iedereen te koop bij Drankenhandel
“Het Oude Vat” in Gemert. Deze heeft ook in het provinciehuis een stand en zal daar de Gruun Gilde Likeur
presenteren.

 
HOOFDLIEDENDAG 2012 OP ZATERDAG 13 OKTOBER 2012. PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 15 October 2012 13:34


De vier deelnemers namens het gilde Piet Brouwers, Nico Krol Lau Huijbers en Jeroen Brouwers vertrokken
om kwart over acht per auto naar Den Bosch, parkeerden bij het provinciehuis de auto en wandelden naar het
transferium om met de pendelbus naar de Parade te rijden. Er was nog tijd voor koffie, maar de uitbater van het
Pumpke had geen rekening gehouden met zoveel bezoek op een vroeg tijdstip, zodat iedereen en ook wij lang
moesten wacht op de koffie.


Voorafgegaan door het organiserend Sint-Barbaragilde uit Dinther trokken wij de Sint Jan binnen, welke gevuld
werd met de klanken van de gildetrommen. Het gildekoor o.l.v. Henk Habraken zong zijn Missa Unitatis, begeleid
door gildetrom en gitaren. De zang klonk goed en ook de liederen kwamen goed tot uiting.
Mgr.Hurkmans had voor deze keer de preek opgeschreven, t4rwijl hij dat voorheen altijd uit zijn hoofd deed.
Het thema was de trouw van de gilden ten opzichte van de kerk en samenleving, waarvan met name ook de
vreemdelingen werden genoemd. De gilden, die zo dikwijls trouw betonen aan God en vaderland hebben een
bijzondere taak om de kerk bij te staan in deze voor haar roerige tijden.
Na de plechtige Hoogmis werd omdat de bussen propvol waren te voet naar het provinciehuis gegaan. Daar zong
het gildekoor enkele liederen en besloot dat korte concert met het oude lied “Edele Brabant were di”. En er was
ook koffie en zelfs veel gildedrankjes, zowel bier en likeuren. De Gemertse slijter John van de Ven was er met een
stand waar onze gildekeur een prominente plaats innam. Die werd ook vele malen geproefd, maar uit de mond
van een “proever” was deze té zoet. Er was ook een stand met gilde”zult”, wat zuur van smaak. Jan Huijbers uit
Donk stond er met een stand over honingmaken.


De officiële bijeenkomst in de zaal door federatievoorzitter Verbeeten begon met de huldiging van de
Europakoning en –prins uit respectievelijk Udenhout en Oss. Hij herinnerde aan de goede stemming in Polen,
zeker nadat de beide titels toevielen aan Brabantse broeders en dat voor de eerste keer in de historie. Hij
vertelde ook, dat de Brabantse opmars zeer goed in de smaak viel en dat de organisator van het volgende
EST uit Peine vroege wat de kosten waren als de vendeliers ook naar Peine kwamen. Het antwoord luidde “ze
komen zo wel”. Ook de Commissaris van de Koningin huldigde de beide gildebroeders, nadat hij dat al in eerdere
ontmoeting had gedaan.


Er werden verdienstelijke gildebroeders gehuldigd, t.w. drie met het zilveren medaillon en drie met de zilveren
medaille en de voorzitter deelde ook nog mee, dat er binnen de federatie een commissie was gevormd, die al
een bijeenkomst met de bisschop had gehad over de rol van gilden bij de kerk. Een volgende bijeenkomst was al
gepland en daarna worden de gilden geïnformeerd.
Daarmee was de “ochtendbijeenkomst”, begonnen na twaalven geëindigd en konden hongerige magen worden
gevuld aan de rijk gestoffeerde koffietafel met een brandewijntje met suiker, warme wordt, lekkere – geen zure –
zult, gekookt ei, kaantjes, ham en kaas en natuurlijk koffie.
Na een bezichtiging van de vele stands en wellicht het proeven van een drankje, het ontmoeten van bekenden
begon de middagbijeenkomst met een optreden van het trio Habraken en de inleiding door Paul Spapens over
het thema “Proeft u ook de gildesfeer in ons Brabantse land”. Hij etaleerde in een vlotte toespraak de bijzondere
eetgewoonten van stad en land, gebruiken, begonnen met de Tilburgse vertaling van “aardappelen met sla, ei en
uien”. Die egredienten vlot achter elkaar in het Tilburgs klonk als een Frans gerecht. Vele lachmomenten waren
en evenzovele herinneringen aan zoals het vroeger was en het eigenlijk weer zou moeten worden.
Als slot zong het trio Habraken nog een viertal liedjes en werd hun optreden en het officieel gedeelte van de dag
besloten met het lied “Kom bai de guld”.


Het bier tijdens de nazit was lauw en smaakte niet zo lekker en dat gold eigenlijk ook voor de wijn, maar toch
programma en ontmoeten van gildebroeders, de verhalen over elkaars wel en wee en het prijzen van “ons
systeem van ledenwerving” maakten dat vier gildebroeders tevreden huiswaarts gingen ondanks het snel lopen
tijdens de hevige regenbui.

Gemert, 15 oktober 2012.

Lau Huijbers

 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 15 of 20

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.