Drukke dagen voor het gilde Print
Written by Lau   
Monday, 26 May 2014 09:51

Er komen drukke dagen voor het gilde.
1.    Donderdag 29 mei 2014 Deelname aan Gemertse bedevaart naar Mariaoord Handel
2.    Zondag 1 juni a.s.: deelname aan het kringfeest van de Bond van Schutersgilden Kring Peelland , te organiseren door het Gilde O.L.Vrouw Zeven Weeën Lierop. Alle 22 gilden van de Kring Peelland nemen hieraan deel.
3.    Zondag 8 juni 2014 Zilveren priesterfeest, 12 ½ jarig pastoorsjubileum en afscheid van Pastor C. van     Lamoen van de Parochie de 3-Eenheid Gemert-De Mortel.

Processie naar Handel.
Al meer dan vijftig jaar neemt het gilde deel aan de jaarlijkse bedevaart naar het Mariaoord Handel. In de eerste tien jaren kwam het gilde, samen met het zustersgilde Sint Joris, in Handel bijeen en haalde daar de geestelijkheid aan de kerk af om de bedevaart, georganiseerd door de O.L.Vrouwe Broederschap, tegemoet te gaan om dan samen op te trekken naar het processiepark, waar de bedevaartsmis in de openlucht werd opgedragen.
Later is op verzoek van de broederschap ingegaan en trekt het gilde vanaf het begin van de processie bij de kerk van Sint Jans Onthoofding in Gemert samen met de bedevaartgangers naar Handel. Bij het begin van de bebouwde kom komt het zustersgilde Sint Joris samen met de geestelijkheid de processie tegemoet.
Onder de H.Mis brengen de beide gilden onder de consecratie de groet met het vaandel aan het Allerheiligste. Nadat de geestelijkheid na afloop naar de sacristie is begeleid is er enige tijd pauze, waarin gelegenheid geboden wordt om een kop koffie te drinken. Daarna begint de terugtocht naar Gemert.
Zoals zoveel jaren gebeurt dat ook nu.
De samenkomst met de bedevaartgangers bij de kerk in Gemert is bepaald om half negen. De gildebroeders komen om kwart over acht bij het gildehuis bijeen en trekken vanaf hier op naar de kerk om zich op te stellen in de bedevaartstoet.

Kringfeest Lierop
Ieder jaar organiseert een van de gilden van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland een gildefeest, waaraan alle gilden uit de kring verplicht zijn deel te nemen, tenzij een bijzonder plaatselijke of gildegebeurtenis dat verhindert.
In de morgenuren verzamelen konings- en keizersparen zich in de feesttent en trekken vandaar op naar de parochiekerk om daar de Eucharistie te vieren. Daarna is er voor kringbestuur, gilde en gasten een koffietafel. Tot slot van de morgenactiviteiten wordt door het gemeentebestuur de erewijn aan het gezelschap aangeboden en worden de deelnemende gilden aan het gemeentebestuur voorgesteld.
Om half een stellen de gilden zich op voor de optocht, welke om 13.00 uur begint. Deze eindigt op het feestterrein met een defilé voor de autoriteiten. Bijzonder is altijd de massale opmars naar de tribune voor de autoriteiten. Na de welkomst- en openingswoorden van de burgemeester, de hoofdman van het gilde en de kringvoorzitter wordt door alle vendeliers van de deelnemende gilden samen een vendelgroet gebracht. Dit alles en ook het daarop volgende slangendefilé over het tournooiveld zijn van grote schoonheid en het aanzien meer dan waard.
Daarna beginnen de wedstrijden in trommen, vendelen, standaardrijden, schieten en is ondertussen de tentoonstelling van de vele en kostbare gildeattributen gereed en voor het publiek toegankelijk.
Op een kringfeest komen ogen tekort om alle activiteiten en kostbaarheden van het gilde te bezien.
Het gilde vertrekt om kwart voor twaaf vanaf het gildehuis Brasserie De Keizer per eigen vervoer naar Lierop.

Priesterjubileum
Priesterfeesten zijn tegenwoordig zeldzaam, omdat er zo weinig priesters worden gewijd en door de schaarste overplaatsingen aan de orde van de dag zijn. Pastoor C.van Lamoen herdenkt dat hij 25 jaar geleden door de Bisschop van ’s-Hertogenbosch tot priester is gewijd. Hij was werkzaam in Helmond en daarna in Bakel, vanwaar hij werd overgeplaatst naar Gemert, waar hij nu al 12 ½ jaar de zielzorg uitoefent. De parochie de 3-Eenheid Gemert-De Mortel wordt per 1 oktober a.s. samengevoegd met die van Handel, Elsendorp, Bakel, Milheeze en De Rips. Bij die gelegenheid begint de pastor de nieuwe functie van pastor van de Parochie Eersel. Daarom is het priesterjubleum aangegrepen om tegelijk het afscheid te vieren.
Dit jubileum wordt op Pinksterzondag 8 juni a.s. gevierd met een plechtige H.Mis in de kerk van Sint Onthoofding in Gemert, waarbij vier kerkkoren de zang verzorgen. De beide gilden zullen de pastoor afhalen aan de pastorie hem samen met de geestelijkheid en de misdienaars naar de kerk begeleiden voor de H.Mis. Onder de H.Mis zullen de gilden de groet brengen aan de H.Eucharistie.
Na de H.Mis brengen de gilden een vendelgroet aan de pastor op het plein voor de pastorie als teken van waardering voor zijn pastoraal werk in Gemert en ook voor de warme belangstelling, welke hij steeds voor de gilden heeft gehad en welke tijdens de Eucharistieviering voor de gilden tot uitdrukking kwam.
Het gilde komt om 9.30 uur bijeen in het gildehuis e trekt om 9.50 uur op naar de pastorie. Daar wordt de pastor en de geestelijkheid met misdienaars afgehaald aan de pastorie en naar de kerk begeleid.